Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/3

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΕΒΔΟΜΑΣ

ΕΤΟΣ Α΄ΑΡΙΘ. 2
ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ
Συνέχεια, ιδέ σελ. 2


ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες ἀποθανόντες κατὰ τὸν ὑπέρ τῆς ἐλληνικῆς ἀνεξαρτησίας ἀγῶνα ἤ ἐν τῇ ὑπηρεσία τῆς Ἐλλάδος ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1860.

Β.
11. BALESTRA (ΜΠΑΛΕΣΤΡΑΣ).

[Ἐκ Κρήτης, ὑπήκοος Γάλλος, ἀπέθανεν ἐν Κρήτη ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς τιμῆς τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 1822].

Οὗτος διωργάνωσε τὰ πρῶτα τακτικὰ στρατεύματα τὸ 1821 ὑπὸ τὰς ὁδηγίας τοῦ πρίγκιπος Ὑψηλάντου. Ἔχων δὲ 185 νεοσυλλέκτους, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων ἦσαν Ἑπτανήσιοι, διῃρημένους εἰς τρία σώματα καὶ τοποθετημένους εἰς μίαν μόνον γραμμὴν επὶ τῆς ἀνοικτῆς παραλίας τῶν Καλαμῶν, γενναίως ἀντέστη εἰς τὴν ἀπόβασιν 6 χιλιάδων Τούρκων, ερχομένων ἐκ Κωνσταντινουπόλεως. Κατὰ τὴν εἰς τὴν νῆσον Κρήτην ἐκστρατείαν ἀπώλεσε τὴν ζωὴν, ὁ δὲ θάνατός του ἦτο ἀληθὴς ἀπώλεια διὰ τὴν κοινὴν πατρίδα.

12. BALLOT (ΜΠΑΛΩ)

[Γάλλος, ἀπέθανεν ἐν Ναυπλίῳ].

Οὐδεμία πληροφορία εὑρεθη περί τῶν ὑπηρεσιῶν, τοῦ τρόπου καὶ τοῦ μέρους τοῦ θανάτου τοῦ φιλέλληνος τούτου.

13. BALZANNI JOSEPH - MARIE
(ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΙ ΜΠΑΛΖΑΝΗΣ)

[Εκ Monticelli της Κορσικής, απέθανεν εν Κωλιάδι Άκρα (τρεις πύργοι) των Αθηνών επί του πεδίου της τιμής την 6 Μαΐου 1827].

...

14. BARANTIER (ΜΠΑΡΑΝΤΙΕ)

[Εκ Σαβοΐας της Σαρδηνίας, απέθανεν εν Κέα συνεπεία τραυμάτων, τον Απρίλιον του 1826].

...

15. BASSANO, PASCAL (ΠΑΣΧ. ΜΠΑΣΑΝΟΣ)

[Εξ Cervione της Κορσικής, απέθανεν εις το πεδίον της μάχης εν Κωλιάδη Άκρα, την 6 Μαΐου 1827].

...

16. BASSANO, ANTOINE (ΑΝΤ. ΜΠΑΣΑΝΟΣ)

[Εξ Cervione της Κορσικής, απέθανεν εν Ναυπλίω εξ ασθενείας το 1836].

Αδελφός του άνω ρηθέντως...

...

17. BASSETTI (ΜΠΑΣΕΤΤΗΣ)

[Εκ του μεγάλου Δουκάτου της Πάρμας απέθανεν εν Παιδεμένω της Πελοποννήσου εις το πεδίον της τιμής την 25 Μαΐου 125].

...

18. BATILANI (ΜΠΑΤΙΛΑΝΗΣ)

[Εκ του Μεγάλου Δουκάτου της Τοσκάνης, απέθανε μαχόμενος εν Πέτα την 1 Ιουλίου 1822].

...

19. BECK AINÉ FRANÇOIS
(ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΠΕΚ ο πρεσβύτερος)

[Εκ Würtzburg της Βαυαρίας απέθανεν εξ ασθενείας εν Μεσολογγίω τον Νοέμβριον του 1822].

...

20. BECK JEUNE BENJAMIN
(ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΜΠΕΚ ο νεώτερος)

[Εκ Würtzburg της Βαυαρίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Μεσολογγίω τον Νοέμβριον του 1822].

...

21. BECKER CHARLES (ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΠΕΚΕΡ)

[Εκ Stuttgard της Württenberg απέθανε εν Κωλιάδι Άκρα εις το πεδίον της τιμής την 6 Μαΐου 1827].

...

22. BELLIARD (ΜΠΕΛΙΑΡ)

[Εκ Saint-Lô της Γαλλίας απέθανεν εν Ναυπλίω].

...

23. BELLIER DE LAUNOY
(ΜΠΕΛΛΙΕ ΔΕ ΛΩΝΟΑ)

[Εκ Πρωσσίας, απέθανε μαχόμενος εν Μεσολογγίω την 23 Απριλίου 1826]

...

24. BENNIGSEN, OTTO-GUSTAVE.
(ΟΘΩΝ ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ ΜΠΕΝΙΓΣΕΝ).

[Εξ Αννοβέρου απέθανε εν Πάτραις εξ ασθενείας τον Οκτώβριον του 1830].

...