Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/25

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
118
ΕΒΔΟΜΑΣ


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 108

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

...

238. Schmidt Henri (Eρρίκος Σμιτ)

...

239. Schneider (Σνέιδερ)

...

240. Schoene Jean (Ιωάννης Σαίνε)

...

241. Schöl (Σαιλ)

...

242. Schrôder (Σραίδερ)

...

243. Schweigardt (Σβάιγαρδ)

...

244. Schweïlardt (Σβάικαρδ)

...

245. Sciutto Nicolas (Νικ. Σκιούτος)

...

246. Seguin (Σεγκούιν)

...

247. Seiffath (Σάιφατ)

...

248. Seiger Ainé (Σάιγερ ο πρεσβύτερος)

...

249. Seïger Jeune (Σάιγερ ο νεώτερος)

...

250. Servert (Σέρβερτ)

...

251. Specht (Σπεχτ)

...

252. Spittler (Σπίτλερ)

...

253. Sproëder Jacob (Ιάκωβ. Σπραίδερ)

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.