Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/24

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
111
ΕΒΔΟΜΑΣ


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 103

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

233. Sassen De (Δε Σασσέν)

...

234. Scandal William (Γουλιέλμος Σκάνδαλ)

...

235. Scarpa Joseph (Ιωσήφ Σκάρπας)

...

236. Schepphann (Σεππάν)

...

237. Schilcher (Σίλχερ)

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.

[Έπεται συνέχεια].