Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/23

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
103
ΕΒΔΟΜΑΣ


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 94

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

227. Rousset Pierre (Πέτρος Ρουσσέ)

...

228. Ruppel Conrad De (Κονράδος Ρούππελ)

...

229. Rust (Ρυστ)

S.

230. Sander (Σάνδερ)

...

231. Sandmann (Σάνδμαν)

...

232. Santa Rosa Comte (Κόμης Σάντα Ρόζας)

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.