Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/13

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
58
ΕΒΔΟΜΑΣ


...


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 51

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

138. KOLBE ALEXANDRE
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΜΠΕ).

(Εκ Βερολίνου, απέθανεν εν Πόρω την 13 Σεπτεμβρίου 1860).

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζε.