Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/10

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
34
ΕΒΔΟΜΑΣ


93. FORSANO ANTOINE (ΑΝΤ. ΦΟΡΣΑΝΟΣ)

[Εκ Cuni της Σαρδηνίας, απέθανεν εκ κεραυνοβόλου αποπληξίας εν Αθήναις την 30 Απριλίου 1836].

...

94. FORTI (ΦΟΡΤΗΣ)

(Εκ Λομβαρδίας της Σαρδηνίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Μεσολογγίω των 26 Μαΐου 124).
Ήτο εκ των ολιγοστών Φιλελλήνων, των σωθέντων κατά την καταστροφήν του Πέτα.

...

95. FOZZIO (ΦΟΤΖΙΟ)

[Εκ Σαρδηνίας, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822]
Ανήκεν εις το σώμα των Φιλελλήνων.

...

96. FRESLON (ΦΡΕΣΛΟΝ)

[Εκ Chartres της Γαλλίας, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822]
Παλαιός υπαξιωματικός των Ουσσάρων. Εθελοντής εις το σώμα των Φιλελλήνων.

...

97. GALDO (ΓΚΑΛΔΟΣ)

[Εκ Bastia της Κορσικής, εφονεύθη εν Κωλιάδη άκρα την 6 Μαΐου 1827]
Παρευρέθη μετά των άλλων Φιλελλήνων εν Χαΐδαρίω.

...

98. GAMBA, CONTE PIERRE
(ΚΟΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΜΠΑΣ)

[Εκ Ravenne της Παπικής Επικρατείας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Μεθάνοις τω 1827]
Προσκεκολλημένος εις το διοικητήριον δεν έλαβε μέρος εις μάχας.

99. GAMBINI PASQUALE
(ΠΑΣΧ. ΓΚΑΜΠΙΝΗΣ)


[Εκ Corte της Κορσικής, εφονεύθη εν Πατησίοις την 6 Μαΐου 1827]

...

έπεται συνέχεια,

Κατά μετάφρασιν της Δδος Κ.Τ.Μ