Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
 69 


ΕΛΑ ΚΑΙ ΧΤΥΠΑ

Ψυχὴ, γιὰ μένα φόνισσα,
Καρδιὰ μαρμαρωμένη,
Ποῦ σὲ βαστᾷ κλεισμένη
Δροσάτη ἀνατολή.

Μάτια, ποῦ δίνετε ὕπαρξι
Καὶ ποῦ τὴν ἀφαιρεῖτε·
Ποῦ ἀγγέλους ἠμπορεῖτε
Νὰ σύρετε ’ς τὴν γῆ.

Σεῖς, ποῦ τὰ βέλη τοῦ ἔρωτος
Συντρίβετε, νικᾶτε,
Κ’ ἐμένα πολεμᾶτε
Μὲ τρομερὴ φωτιά·

Ἰδοὺ, γυμνόνω, τύραννοι,
Τὸ στῆθος τοῦτο… ἐλᾶτε,
Κ’ ὅλοι μαζῆ χτυπᾶτε
Μίαν ἔρημη καρδιά!