Σελίδα:Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (Μωραϊτίδης).pdf/67

Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
67
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

τὴν ἐφηβικὴν ἡλικίαν, νὰ τιμωρήσητε προξενοῦντες εἰς αὐτοὺς αὐτὴν τὴν ἰδίαν λύπην, μὲ τὴν ὁποίαν σὰ; ἐλύπουν ἐγώ, προτρέποντες αὐτοὺς εἰς τὴν ἀρετὴν, δοκιμάζοντες τὴν σοφίαν των καὶ ἐξελέγχοντες τὰς μωρίας των, ἐὰν σᾶς φαίνονται ὅτι προτιμοῦν τὰ πλούτη, ἢ ἄλλο κανὲν ὅμοιον ἀπὸ τὴν ἀρετὴν, καὶ ἐὰν πιστεύουν ὅτι εἶνε σπουδαῖοι ἐνῷ εἶνε ὅλως διόλου μηδαμινοί, νὰ ὀνειδίζετε αὐτούς, καθὼς ἐγὼ ὠνείδιζον ὑμᾶς, διότι δὲν φροντίζουν δι’ ἐκεῖνα τὰ πράγματα, διὰ τὰ ὁποῖα πρέπει, καὶ στοχάζονται ὅτι εἶνε κἄτι τι μέγα, ἐνῶ εἶνε ὅλως διόλου ἀνάξιοι. Καὶ ἐὰν κάμνετε αὐτά, τότε ἐγὼ θὰ εἶμαι εὐχαριστημένος ἀπὸ τὴν δικαιοσύνην σας καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος καὶ τὰ τέκνα μου.

Ἀλλ’ ὡς τόσον εἶνε καιρὸς πλέον ν’ ἀποσυρθῶμεν ἀπ’ ἐδῶ, ἐγὼ μὲν διὰ νὰ ἀποθάνω, σεῖς δὲ διὰ νὰ ζήσετε. Ποῖοι ὅμως ἀπὸ ἡμᾶς μεταβαίνουν εἰς καλύτερον μέρος, εἶνε ἄδηλον εἰς ὅλους, ἐκτὸς μόνον τοῦ θεοῦ.

ΤΕΛΟΣ