Σελίδα:Μελέτη 1 (1912).djvu/63

Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΛΛΑΣ

Διὰ τῶν ὑπὸ τῆς Βουλῆς ψηφισθέντων ἐσχάτως τροποποιήσεων τοῦ νόμου περὶ Ἐλευθερίων ἐνισχύονται καὶ ἑδραιοῦνται ἔτι μᾶλλον οἱ ἐθνικοὶ σκοπευτικοὶ ἀγῶνες, τῶν ὁποίων ἡ μεγάλη ἐπίδρασις ἐπὶ τὴς πρὸς τήν σκοπευτικὴν ἄσκησιν ῥοπῆς τῆς νέας γενεᾶς κατεδείχθη ἐντὸς διετίας μόλις ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως αὐτῶν. Αἱ τροποποιήσεις αὗται ὑπὸ τὴς πείρας ἐπιβληθεῖσαι καὶ τῇ εἰσηγήσει τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἐλευθερίων γενόμεναι εἶναι αἱ ἑξῆς: α΄) Ὁ χρόνος τῆς τελέσεως τῶν ἀγώνων, ἀπὸ τῆς 25 Μαρτίου μετετέθη εἰς τὸν μῆνα Μάϊον, ὁριζομένης κατ' ἔτος τὴς ἡμέρας διὰ τοῦ Β. Διατάγματος, τοῦ κανονίζοντος καὶ τὸ λοιπὸν πρόγραμμα. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ χρόνου ἔγινε, διότι ἀπεδείχθη ὅτι, ὡς ἐκ τῶν καιρικῶν ἀνωμαλιῶν τοῦ Μαρτίου ἡ τέλεσις τῶν Ἐλευθερίων εἶναι δυσχερής, ἀπαιτοῦσα πολυήμερον ἐν ὑπαίθριῳ διαμονήν, δύναται δὲ καὶ νὰ ματαιωθῇ ἡ τέλεσις αὑτῶν ἐξ ὀψίμου χειμῶνος. Ἄλλως καὶ οἱ ἀσκούμενοι διὰ τὰ Ἐλευθέρια σκοπευταὶ ἀδυνατοῦν νὰ πράξουν τοῦτο ἐπαρκῶς κατὰ τοὺς πρὸ τοῦ Μαρτίου χειμερινοὺς μῆνας, ἐνῷ διὰ τῆς γενομένης ἀλλαγῆς μένει εἰς αὐτούς πρὸς ἄσκησιν ὁλόκληρος ὁ Ἀπρίλιος καὶ ἡμέραι τοῦ Μαΐου. β΄) Ἡ ἡλικία τῶν σκοπευτῶν ηὐξήθη ἀπὸ 30 ἐτῶν εἰς 40, ὥστε νὰ μετέχουν τῶν Ἐλευθερίων καὶ ὑπαγόμενοι εἰς τὰς ἐφεδρείας τοῦ Στρατοῦ καὶ νὰ ἐξακολουθῇ οὕτως ὑποδαυλιζομένη ἡ πρὸς τὴν σκοπευτικὴν ἄσκησιν τάσις. γ΄) Τὸ ποσόν, τὸ καταβαλλόμενον ὑπὸ τοῦ Κράτους ἐκ τοῦ πεντηκονταλέπτου ἐνσήμου τῶν Δημοτ. Σχολείων, ἀναβιβάζεται ἀπὸ 25 χιλ. δραχμῶν εἰς 40 χιλ. καθόσον ἀπεδείχθη ἡ ἀνεπάρκεια αὐτοῦ, ὡς ἐκ τῆς ὁποίας καθίστατο προβληματικὴ ἡ τέλεσις τῶν Ἐλευθερίων, σύμφωνα με τὸν νόμον, ἐκ περιτροπῆς εἰς ὅλους τοὺς νομοὺς τοῦ Κράτους, διὰ τήν ἀνεπάρκειαν τῶν δήμων, ὅπως προσέρχωνται ἀρωγοὶ εἰς τὰς δαπάνας. Διὰ τῶν προστιθεμένων 15 χιλιάδων δραχμῶν ἀφ' ἑνὸς μέν θὰ ἱδρυθοῦν μόνιμα σκοπευτήρια εἰς ὅλους τοὺς νομούς, λαμβανομένης προνοίας, ὅπως τὸ πεδίον βολῆς τῶν Ἐλευθερίων κατασκευάζεται οὕτως, ὥστε νὰ χρησιμεύῃ κατόπιν καὶ ὡς σκοπευτήριον τῶν πολιτῶν, ἐξ ἄλλου δὲ θὰ προστεθοῦν εἰς τὰ μεγάλα χρηματικὰ ἔπαθλα τοῦ Κράτους καὶ πεντήκοντα περίπου ἐνθαρρυντικαὶ ἀμοιβαὶ χρησιμεύουσαι εἰς τήν προσέλευσιν μεγαλειτέρου ἀριθμοῦ σκοπευτῶν. Τὸ Β. Διάταγμα τῆς τελέσεως τῶν ἐφετινῶν Ἐλευθερίων θὰ ἐκδοθῇ τρεῖς μῆνας πρότερον, ἤτοι ἐντὸς τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου. Διὰ τούτου θὰ ὁρισθῇ καὶ ὁ τόπος τῆς τελέσεως. Ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Ἐλευθερίων ἀποβλέπουσα εἰς τὴν ἀνάγκην, ὅπως πρὸ παντὸς οἱ παρὰ τὰ μεθόρια πληθυσμοὶ ἐνισχύωνται εἰς τὴν χρῆσιν τῶν ὅπλων, ἀποκλίνει ὑπὲρ τῆς τελέσεως τῶν ἀγώνων εἰς Τρίκαλα τὴς Θεσσαλίας, ἀλλ' ἡ περὶ τούτου ὁριστικὴ ἀπόφασις ἀπόκειται εἰς τὴν Κυβέρνησιν.

— Εἰς τὸ Β. Θέατρον ἀνεβιβάσθησαν ἐπὶ σκηνῆς ὑπὸ τοῦ θιάσου τῆς Κας Κυβέλης Ἁδριανοῦ τὰ δύο ὑποβληθέντα εἰς τὸν Ἀβερώφειον Δραματικὸν διαγωνισμὸν τοῦ ᾨδείου δράματα: «Οἱ Νικημένοι» τοῦ κ. Χὸρν καὶ «Νικηφόρος Φωκᾶς» τοῦ κ. Προβελεγγίου. Τρίτον ἔργον δὲν ὑπεβλήθη ἀκόμη εἰς τήν ἁγωνόδικον ἐπιτροπήν.