Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου 1890 - 007.jpg

Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
7

ΕΟΡΤΑΙ

Ἐθνική. — Ἡ Ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος Μαρτίου 25.

Θρησκευτικαί. — (καθ’ ἂς δὲν ἐργάζονται καὶ τὰ Δημόσια γραφεῖα) 1. Νέον ἔτος. — 2. Θεοφάνεια. — 3. Εὐαγγελισμός. — 4. Μεγάλη Παρασκευὴ καὶ Σάββατον. — 5. Κυριακὴ καὶ Δευτέρα τοῦ Πάσχα. — 6. Πεντηκοστή. — 7. Ἅγιος Γεώργιος. — 8. Ἀνάληψις. — 9. Ἁγ. Ἀπόστολοι. — 10. Κοίμησις τῆς Θεοτόκου. — 11. Ἁγ. Δημήτριος. — 12. Αἱ δύο ἡμέραι τῶν Χριστουγέννων.

Βασιλικαί. — Ἡ ἑορτὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ Βασιλέως.ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1890
Ἰνδικτίωνος γ′ — 3. Λατίνων Πάσχα Μαρτ. κέ — 25.
Ἡλίου κύκλοι ς′ — 6. Τὸ Ἅγ. Πάσχα Ἀπριλίου ά — 1.
Σελήνης κύκλοι ζ′ — 7. Ἡ Ἀνάληψις Μαΐου ί — 10.
Σελήνης Θεμέλιον κ′ — 20. Η Πεντηκοστὴ  »  κ′ — 20.
Κρεωφαγίας ἡμέραι μβ′ — 42. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων Μαΐου κζ′ — 27.
Τὸ Τριῴδιον ἄρχεται Ἰαν. κά. 21
Ἑωθινὸν α΄. Ἦχος ά. Ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἡμέρ. λβ′ — 32.
Ἡ Ἁπόκρεω Φεβρουαρ. δ′ — 4.
Ο Εὐαγγελισμὸς τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων. Ἡ μνήμη αὐτῶν, ἡμέρ. Παρασ.
Παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων ἡμέρα Δευτέρα
Νομικὸν Φάσκα, Μαρτ. κδ′ — 24


ΩΡΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1890
(Μέσου χρόνου Ἀθηνῶν).

Ὁ κυριεύων πλανήτης τοῦ ἔτους τούτου εἶναι ἡ Σελήνη.

Τὸ Ἔαρ ἄρχεται τὴν 08(20 Μαρτίου 05 ὥρ. 08′ π. μ.
Τὸ Θέρος » » 09(21 Ἰουνίου 01 » 26′ π. μ.
Τὸ Φθινόπωρον » » 11(23 Σ)βρίου 06 » 28′ μ. μ.
Ο Χειμὼν » » 09(21 Δ)βρίου 10 » 10′ μ. μ.

Ἰσημερίαι: 9 Μαρτίου καὶ 9 Σεπτεμβρίου.

Ἡλιοστάσια: Χειμερινὸν καὶ αὔξησις τῶν ἡμερῶν τῇ 9 Δεκεμβρίου. Ἐαρινὸν καὶ σμίκρυνσις τῶν ἡμερῶν τῇ 8 Ἰουνίου.