Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/94

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ἀνάψῃ τὸ τουφέκι στὴ Θεσσαλία, νὰ χαθῶ εἰς τὰς. φλόγας τοῦ πολέμου, καὶ νὰ ὑπηρετήσω τὰς ἀνάγκας τῆς πατρίδος.

Ἀλλ' εἶχα κάμει τὸν λογαριασμὸν χωρὶς τὸν ξενοδόχον, χωρίς δηλαδὴ νὰ ὑποπτευθῶ ὅτι, ἂν εἶχεν ἡ πατρὶς ἀνάγκην τῶν βραχιόνων μου, ἐπίσης ὅμως εἶχεν ἀνάγκην τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν μου καὶ ἡ... κυρία λοχαγοῦ, ἡ ὁποία μοῦ εἶχεν ἀναθέσει τὰ

Καθήκοντα τῆς νυκτὸς
Κατὰ διαταγὴν κυρίας λοχαγοῦ


καθήκοντα τῆς ἐσωτερικῆς ὑπηρεσίας, εἰς τὸν νεροχύτην, εἰς τὴν μπουγάδαν, εἰς τὰ ψώνια τῆς ἀγορᾶς καὶ εἰς τὴν παιδαγώγησιν τῶν δύο χαριεστάτων μικρῶν... διαβόλων της, τὰ ὁποῖα ἔβγαινα 'στὸν περίπατον καὶ μοῦ ἔβγαινον ἀμοιβαίως τὴν πίστι!

Ὁ κύριος λοχαγὸς εἶχε πράγματι στρατιωτικὴν εὐπείθειαν εἰς τὴν κυρίαν λοχαγοῦ, πρὸ τῆς ὁποίας ἔτρεμεν ἀπὸ... σέβας.


94