Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/84

Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ


Imerologion Skokou 1886, p.84.jpg
Ὡς εἶδος πορτοκάλλιον.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μετὰ πολλῆς περιεργείας παρακολουθῶ ἀπὸ τινος τὸν ἐν ταῖς ἐφημερίσι καὶ τοῖς περιοδικοῖς διεξαγόμενον πόλεμον μεταξὺ τῶν γλωσσολόγων μας. Τῆς πνευματικῆς ταύτης τροφῆς τὸ πάντοτε εὔπεπτον δὲν θὰ ἠδυνάμην νὰ βεβαιώσω οὔτε νὰ συστήσω ἑπομένως καὶ εἰς ἄλλους ν’ ἀκολουθήσωσι τὸ παράδειγμά μου· ἀλλ’ ὀφείλω εὐγνωμόνως νὰ ὁμολογήσω ὅτι διὰ


84