Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/63

Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ


Ὁ πανδαμάτωρ χρόνος
ὁ ἂν ἀνθῇ μαραίνει·
— Ναὶ, ἀλλ' αὐτὸς καὶ μόνος
πᾶσαν πληγὴν ἰαίνει.Σεμνὸν ἀπῄτει τάφον,
ἴσως διότι ἤγειρε ζῶν διὰ τῶν ἰδίων
χειρῶν του μαυσωλεῖον,
εἰς στήλας τῶν εὐεργετῶν τὸ ὄνομά του γράφων.Σφάλλει ὅποιος καμαρώσῃ
'μέρα πρὶν καλονυκτώσῃ,
κ' εὐτυχῆ πρὶν τὰ τσιτώσῃ.Διὰ τὰ μεγάλα βάσανα, διὰ τὰ μεγάλα βάρη
ἐπλάσθησαν οἱ βασιλεῖς κ' οἱ δυστυχεῖς γαϊδάροι.

(Φριδερῖκος ὁ μέγας)
(Πρὸς τὴν σύζυγον.)

Αὐτοὺς τοὺς τόπους δὲν παραιτοῦμεν;
Δὲν ἐβαρύνθης τὴν ξενιτειά;
Ξένοι 'στὰ ξένα θὰ κατοικοῦμεν
καὶ εἰς αὐτά μας τὰ γηρατειά;Ἂς ἐπανέλθωμεν 'στὴν πατρίδα·
μᾶς ἕλκει μ' ὅλα της τὰ δεινά·
'γύρισα κόσμον καὶ πλεῖστα εἶδα,
πλὴν σὰν τὸν τόπον μας πουθενά.63