Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/58

Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

πρὸς ἐξολόθρευσιν τῶν πτηνῶν, ὅπως διασώσωσι τὴν μακαριότητα τοῦ ὕπνου των ἀπὸ τὸ ὀχληρὸν ᾆσμα τοῦ σπίνου καὶ τῆς ἀκανθυλλίδος.

Ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐπενόησαν τὴν ἐξολόθρευσιν τῶν περιστερῶν, καθ' ὧν σκοποβολοῦσι καὶ φονεύουσιν αἱ ἁβραὶ δεσποινίδες, λόγῳ ἀθώας παιδιᾶς.

Οἱ Συβαρῖται ἄλλοτε ἀπηγόρευσαν τὴν ἐν τῇ πόλει ὕπαρξιν ἀλεκτρυόνων, ὅπως μὴ ἡ ὀξεῖα τούτων φωνὴ διαταράττῃ τὸν ὕπνον τῆς πρωΐας.

Ἀλλὰ καὶ οἱ Κηφισσεῖς εὐπατρίδαι ἀπεδίωξαν τοὺς ἀλεκτρυόνας, ἐννοῶ τοὺς πτερωτούς, διότι οἱ δίποδες ἄπτεροι εἰσὶν ἀρκετοί. Τοὐλάχιστον τώρα ἐπικρατεῖ σπάνις πετεινῶν, ἐὰν κρίνω ἐκ τοῦ ὅτι δι' ἓν μικρὸν κοτόπουλο ἐπλήρωσα πρὸ μικροῦ εἰς τὸ Ξενοδοχεῖον φράγκα δέκα, ἀριθ. 10.

Πρὸ παντὸς θέλεις θαυμάσει τὸ πολυτελὲς οἰκοδόμημα τῶν λουτρῶν, ὅπερ ἀληθῶς ἦτο ἀναγκαιότατον, διότι καθαρίζουν καὶ θεραπεύουν πᾶσαν νόσον καί ἀκαθαρσίαν. Εὖγε τῆς προνοητικότητός των !

Δέκα ἢ δεκαπέντε εἴδη λουτρῶν ὑπάρχουσιν ἐν αὐτῷ. Ὑπάρχει λουτρὸν διὰ τοὺς νευροπαθεῖς, ἄλλο διὰ τοὺς ἐκνενευρισμένους, ἕτερον διὰ τὴν ῥευστοποιηθεῖσαν σπονδυλικὴν στήλην. Ἀλλ' ἐννοεῖς τὰ δύο τελευταῖα εἰσὶ πολυτελῶς διεσκευασμένα καὶ ὑποθέτω ὅτι ἡ χρῆσίς των ἀνήκει ἀποκλειστικῶς εἰς τοὺς εὐπατρίδας. Ἄλλο διὰ τοὺς ῥαχητικούς, εἰς τὸ ὁποῖον λούουσι τὰ τέκνα των. Καὶ ἐν γένει δι' ἑκάστην νόσον καὶ ἰδιαίτερον λουτρόν.

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴν θὰ καῶσι βεγγαλικὰ καὶ ῥοκκέται καὶ πολυποίκιλα πυροτεχνήματα, τὰ ὁποῖα ἐλκύουσιν ὁπωσδήποτε κόσμον, ὅπως ἡ λάμψις τῆς φλογὸς τὰς χρυσαλλίδας.

Ἐλθὲ λοιπόν· δὲν φοβεῖσαι νὰ πέσῃς ὑπὸ τὰ σκωπτικὰ βλέμματα τῶν εὐπατριδῶν, διότι αὐτοὶ δὲν κατέρχονται εἰς τὴν ὑπὸ τὴν πλάτανον πλατεῖαν ὅταν συρρέῃ ὁ ἄλλος κόσμος.


58