Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/32

Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

Καὶ ὁ Ἑρμῆς ἔλαβε τὸ τηλεσκόπιον καὶ κατεσκόπει τὸ ἄπειρον.

—Μεγαλειότατε, εἶνε ἡ Γῆ. Ὑπὸ τοιοῦτον ὄνομα ἀναγράφεται εἰς τὸ μητρῷον τῶν ἀστέρων.

—Περίεργον! τὴν εἶχον λησμονήσει. Ἐκεῖ κάτω λοιπὸν καταβῆτε ὅλοι. Ἀναζητήσατε μίαν γωνίαν ἐπ' αὐτῆς καὶ πλάσατε κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσίν μου μερικὰ ἀνδρείκελλα. Κατόπιν θὰ σᾶς στείλω λεπτομερεστέρας διαταγάς.

Ὁ Ἥφαιστος, ὁ Ἑρμῆς, ἡ Νέμεσις, ὁ Βεελζεβοὺλ καὶ ὁ κ. Χόλδεν κατῆλθον ἐπὶ τῆς Γῆς μετ' ἀστραπιαίας ταχύτητος ἐκτελοῦντες τὴν παραγγελίαν τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος Διὸς τοῦ Αʹ.

Περιῆλθον ὅλην τὴν ὑδρόγειον καὶ εἶτα ἐστάθησαν εἴς τι σημεῖον ἐπ' αὐτῆς.

—Ἐδῶ, ἐφώνησεν ἡ Νέμεσις, νὰ πλάσωμεν τὰ νευρόσπαστα τοῦ Ἰεχωβᾶ. Τὸ ἔδαφος εἶνε κατάλληλον καὶ τὸ χῶμα πολλῶν εἰδῶν. Πρέπει τὰ ἀνδρείκελλα νά πλασθῶσι ποικίλα.

—Εὖγε! ἀνεφώνησαν οἱ λοιποὶ θεοί. Ἐμπρός, εἰς τὸ ἔργον.

Ὁ Ἥφαιστος, ἡτοίμασε τὴν κάμινόν του, εἰς ἣν ἔθηκε πῦρ. Ὁ Βεελζεβοὺλ καὶ ὁ Ἑρμῆς συνέλεγον τὴν ζύμην ἐκ τοῦ ἐδάφους, ὁ κ. Χόλδεν διὰ τῆς γλυφίδος του ἐπλαστούργει ἐξ αὐτῆς τὰ εἰδώλια τοῦ Ὑψίστου, παραδίδων εἶτα αὐτὰ εἰς τὸν κλίβανον τοῦ Ἡφαίστου, εἰς τὰ ὁποῖα ἐνεφύσα τελευταῖον ἡ Νέμεσις καὶ τοῖς ἔδιδε πνοὴν ζῶσαν.

Λέγεται ὅμως ὅτι ἡ Νέμεσις, διαλαθοῦσα τὴν προσοχὴν τῶν λοιπῶν θεῶν, ὑπέκλεψέ τινα ἐκ τῶν ἀνδρεικέλλων, παραχώσασα αὐτὰ εἰς κρύπτην τινὰ ὑπὸ τὸ ἔδαφος. Καὶ οὕτω μετὰ χιλιά-


32