Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/177

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΤΑΤΟΝ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΖΩΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΙΔΑΛΗ
ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΑΤΟΝ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ἔχει μετενεχθῆ ἀπὸ τοῦ παρελθόντος Σεπτεμβρίου κάτωθι της μεγάλες οἰκίας Ἀντ. Ζυγομαλᾶ, πρώην Μπαλάνου, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σταδίου.

Ἀπαστράπτει πολυτελές, φιλόκαλον, πλούσιον εἰς εἴδη, εἰς γοῦστα, εἰς σχήματα, εἰς ποιότητας, εἰς πρωτοτυπίας, εἰς λεπτότητας τεχνικὰς ἀπαραμίλλους.

Εἶνε τὸ μόνον ἐν Ἑλλάδι
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
ὅπερ ἔτυχε βραβείων εἰς τὰς ἑκάστοτε
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Οἱ κύριοι Ζωϊόπουλος καὶ Βιδάλης κατόρθωσαν νὰ συνδυάσωσι δύω ἀσυνήθη ἔτι προσόντα παρ' ἡμῖν ἤτοι

πολυτέλειαν καὶ εὐθηνίαν

καὶ δι' αὐτὸ τὸ μοναδικὸν κατάστημά των εἶνε προσιτὸν εἰς πόδας πάσης φυσιολογικῆς ποικιλίας, ἀπὸ τοῦ ἀβροτάτου τῆς ἀριστοκράτιδος δεσποινίδος μέχρι τῶν τυλωδών καὶ χονδροσάρκων, εἰς οὓς ἀκόμη δίδουσι σχήμα κανονικώτατον.


177