Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/14

Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 9 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 15.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Αἰγόκαιρων.

Ν. Π.
13 01 Δε. Ναοὺμ τοῦ προφήτου.
14 02 Τρ. Ἀββακοὺμ τοῦ προφήτου.
15 03 Τε. Σοφονίου τοῦ προφήτου.
16 04 Πέ. Βαρβάρας τῆς μεγαλομ. καὶ Ἰωάν. τοῦ Δαμασκ.
17 05 Πα. Σάββα τοῦ θεοφόρου καὶ ἡγιασμένου. Ἀργία.
18 06 Σά. Νικολάου ἐπισκ. Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀργία.
19 07 Κυ. Ἀμβροσίου ἐπισκ. Μεδιολάνων.
20 08 Δε. Παταπίου τοῦ ὁσίου.
21 09 Πέ. Ἡ σύλληψις τῆς Θεοπρομήτορος Ἄννης. Ἀργία.
22 10 Τε. Μηνᾶ, Ἑρμογένους καὶ Εὐγράφου μαρτύρων.
23 11 Πέ. Δανιὴλ τοῦ Στυλίτου.
24 12 Πα. Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ. Ἀργία.
25 13 Σά. Εὐστρατίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
26 14 Κυ. Θύρσου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
27 15 Δε. Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος.
28 16 Τρ. Ἀγγαίου τοῦ προφήτου καὶ Μαρίνου μάρτυρος.
29 17 Τε. Δανιὴλ τοῦ προφήτου καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Διον. ἀρχιεπ. Αἰγίνης τοῦ ἐκ τῆς νήσου Ζακύν.
30 18 Πέ. Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.
31 19 Πα. Βονιφατίου μάρτυρος.
Ἰανουάριος.
01 20 Σά. Προεόρτια τῶν Χριστουγένων καὶ Ἰγν. Θεοφόρου.
02 21 Κυ. Ἰουλιανῆς μάρτυρος.
03 22 Δε. Ἀναστασίας μάρτυρος τῆς φαρμακολυτρίας.
04 23 Τρ. Τῶν ἐν Κρήτῃ δέκα μαρτύρων.
05 24 Τε. Παραμονὴ τῶν Χριστουγένων καὶ Εὐγενίας ὁσ.
06 25 Πέ. Ἡ κατὰ σάρκα ΓΕΝΝΗΣΙΣ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργία τριήμερος, κατάλυσις εἰς πάντα.
07 26 Πα. Ἡ σύναξις τῆς Θεοτόκου καὶ Εὐθυμίου ἱερομάρτ.
08 27 Σά. Στεφάνου ἀρχιδ. καὶ πρωτομ. καὶ Θεοδ. Γραπτοῦ.
09 28 Κυ. Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων δυσμυρίων μαρτύρων.
10 29 Δε. Τῶν ἐν Βηθλεὲμ ἀναιρεθέντων 14 χιλ. νηπίων.
11 30 Τρ. Ἀνυσίας τῆς ἱερομάρτυρος.
12 31 Τε. Μελάνης ὁσίας καὶ ἀπόδοσις τῶν Χριστουγέννων.

14