Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/136

Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ


Ἀναμνήσεις τοῦ μελοδραματ. θιάσου τῶν «Ὀλυμπίων».

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ

Πανταχοῦ τὴν τροφὴν καὶ εὐτυχίαν του ἐζήτησεν ὁ ἄνθρωπος, διότι ἡ μὲν τρέφει τὸ σῶμα, ἡ δὲ τὴν ψυχὴν, ἂν καί τινες δὲν παραδέχονται ὅτι ὑπάρχει ψυχὴ, ἀλλ' ὅτι αὕτη δὲν εἶναι ἄλλο τι ἢ φωσφορική τις ἀναλαμπή τοῦ καλῶς τρεφομένου σώματος. Καὶ ὡς πρὸς τοῦτο μοὶ φαίνεται, ὅτι κἄπως ἔχουσι δίκαιον, διότι καὶ σὺ ὡραία ἀναγνώστρια, μόνον ὅταν φάγῃς καλῶς, ὅταν ἐνδυθῇς κατὰ τὸν τελευταῖον συρμὸν τῶν Παρισίων, ὅταν νίψῃς τὸ ἁβρόν σου σῶμα μὲ σάπωνα τοῦ θρίδακος ἀρωματώδη, ὅταν κα-


136