Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/13

Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Τοξότην.

Ν. Π.
13 01 Σά. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν θαυματουργ. Ἀναργύρ.
14 02 Κυ. Ἀκινδύνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 70 μαρτύρων.
15 03 Δε. Ἀκεψιμᾶ μάρτυρος.
16 04 Τρ. Ἰωαννικίου μεγαλομ., Νικάνδρου, Ἑρμαίου ἱερομ.
17 05 Τε. Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης τῶν μαρτύρων.
18 06 Πέ. Παύλου τοῦ ὁμολογητοῦ ἀρχιεπισκόπ. Κ)πόλεως.
19 07 Πα. Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτ. Λαζάρου τοῦ θαυματ.
20 08 Σά. Ἡ σύναξις Μιχαὴλ τοῦ Ἀρχιστρατήγου καὶ τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων. Ἀργία.
21 09 Κυ. Ὀνησιφόρου, Πορφυρ. μάρ. καὶ Ματρώνης τῆς ὁσ.
22 10 Δε. Ἐράστου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἀποστόλων.
23 11 Τρ. Μηνᾶ, Βίκτωρος καὶ Βικεντίου τῶν μαρτύρων.
24 12 Τε. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος καὶ Νείλου τοῦ ὁσίου.
25 13 Πε. Ἰωάν. τοῦ Χρυσοστόμ. ἀρχιεπ. Κ)πόλεως. Ἀργία.
26 14 Πα. Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου. Ἀργία. (Τὴν αὐτὴν ἡμέραν τελεῖται καὶ ἡ μν. τοῦ ν. μάρτ. Κωνστ. τοῦ Ὑδραίου τοῦ μαρτυρήσ. ἐν Ῥόδῳ ἐν ἔ. 1300.
27 15 Σά. Γουρία, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίβου μαρτύρων.
28 16 Κυ. Ματθαίου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ.
29 17 Δε. Γρηγορίου τοῦ θαυματουργοῦ ἐπισκ. Νεοκαισαρείας.
30 18 Τρ. Πλάτωνος καὶ Ρωμανοῦ τῶν μαρτύρων.
Δεκέμβριος.
01 19 Τε. Ἀβδιοὺ τοῦ προφήτου καὶ Βαρλαὰμ μάρτυρος.
02 20 Πέ. Γρηγ. τοῦ Δεκαπολίτ. καὶ Πρόκλου ἀρχ. Κ)πόλεως.
03 21 Πα. Τὰ εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
04 22 Σά. Φιλήμονος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ καὶ Κιλικίας μάρτ.
05 23 Κυ. Γρηγ. ἐπ. Ἀκραγαντίνων καὶ Ἀμφιλοχίου μάρτ.
06 24 Δε. Κλήμεντος Πάπα Ρώμης καὶ Πέτρου Ἀλεξανδρ.
07 25 Τρ. Αἰκατερίνης μεγαλομ. καὶ Μερκουρ. μάρ. Ἀργία.
08 26 Τε. Ἀγυπίου τοῦ Κιονίτου καὶ Νίκωνος μαρτύρων.
09 27 Πε. Ἰακώβου Πέρσου τοῦ μεγαλομάρτυρος.
10 28 Πα. Στεφάνου τοῦ Νέου καὶ Εἰρηνάρχου μάρτυρος.
11 29 Σά. Παραμόνου καὶ Φιλομένου τῶν μαρτύρων.
12 30 Κυ. Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου. Ἀργία.

13