Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/126

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

Ἂν ἦτο τοὐλάχιστον φιλολογικὴ ἐπιθεώρησις ἔστω καὶ τῶν τῆς ἑλληνικῆς κεφαλῆς προϊόντων; Ἤθελον δανεισθῇ μερικὰς γνωστὰς καὶ στερεοτύπους φράσεις, κοινούς τινας τόπους, κενὰς καὶ ἀορίστως περιποιήσεις, πάντα ταῦτα ἀπὸ τῆς πρώτης ἐφημερίδος ἢ ἀπὸ τοῦ πρώτου περιοδικοῦ, ἑβδομαδιαίου ἢ μηνιαίου, καὶ δι' αὐτῶν ποικίλως περικοσμήσει τὴν ἐπιβληθεῖσαν μοι ὑποχρέωσιν πρὸς ἔκδοσιν τοῦ Ἡμερολογίου. Τίς ἀμφιβάλλει τότε, ὅτι ἤθελον εὐχαριστήσει ὅλον τὸν κόσμον, εὐχαριστούμενος καὶ ἐγὼ ἐπὶ τέλους; Ἐνῷ σήμερον.... ἀναλαμβάνων νὰ γράψω τὴν πολιτικὴν ἐπιθεώρησιν τοῦ 1885, πιθανὸν ὅτι θέλω παρασυρθῇ ὑπὸ τοῦ κομματισμοῦ, μᾶλλον θέλω δυσαρεστήσει ἢ εὐχαριστήσει, καὶ θέλω στερήσει ἴσως τὸ Ἡμερολόγιον μερικῶν ἀναγνωστῶν, περιορίζων τὰ ἔσοδα αὐτοῦ, εἰ καὶ δὲν ἀνήκω εἰς τὴν πολιτικὴν σχολὴν τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς ἑβδόμης Ἀπριλίου.

Πολιτικὴ ἄνευ κομματισμοῦ ὁμοιάζει με ἄνθος ἄνευ εὐωδίας, μὲ μουσικὴν ἄνευ ἁρμονίας, μὲ τὸν ἀττικὸν ὁρίζοντα ἄνευ ποικιλίας καὶ χάριτος. Ὁ κομματισμὸς εἷνε τὸ ἅλας τοῦ λόγου. Εἶσαι καταχραστὴς, λωποδύτης, κακοήθης, ἀνίκανος, πρώην κατάδικος; Οὐδὲν τούτων διὰ τὸν ὀπαδὸν τοῦ κόμματος, εἰς ὁ ἔχεις τὴν τιμὴν ν' ἀνήκῃς. Τὰ χρονικὰ τῶν δικαστηρίων μαρτυροῦσιν ὅτι κατεδικάσθης εἰς τριετῆ, πενταετῆ, ἑπταετῆ εἱρκτὴν ἐπὶ νοσφίσει δημοσίων χρημάτων. Ἠδικήθης, ἐγένετο θῦμα τῆς κοινωνικῆς μοχθηρίας. Κρῖμα, ὅτι δὲν εὑρέθη Βολταῖρός τις πρὸς ἐπανόρθωσιν τῆς προσωπικῆς τιμῆς τοῦ νέου Κάλα. Ἀλλ' εὑρίσκεται ὑπουργὸς, ὅστις δὲν διστάζει διὰ τοῦ κύρους τῆς ἐμπιστοσύνης του νὰ σοὶ ἀναθέσῃ σπουδαίαν ἐργασίαν πρὸς ἐπανόρθωσιν τῆς ἀδίκως στιγματισθείσης ὑπολήψεώς σου, ἐπιτροπὴ δὲ τοῦ Κοινοβουλίου, ἐπὶ τῶν πραγμάτων καλουμένη, νὰ ἐπικαλεσθῇ τὰ φῶτά σου καὶ τὴν αὐστηρότητα τοῦ χαρακτῆρος σου πρὸς ἐξέλεγξιν φανταστικῶν καταχρήσεων.

Μετὰ ταῦτα πάντα, ἐννοεῖς, κύριε ἐκδότα, ὅτι τὸ ἔργον, τὸ ὁποῖον ἀνέλαβον, δὲν εἶνε τοσοῦτον εὐχερὲς, ὅσον φρονεῖς. Τί νὰ εἴπω περὶ τοῦ πολιτικοῦ ἔτους 1885, χωρὶς νὰ δεσαρεστήσω, χωρὶς νὰ καταστῶ ἀπροσδιόνυσος, ἀμετροεπὴς διὰ τοὺς εὑρίσκοντας τα πάντα καλὰ λίαν ἐκ τῆς παρούσης πολιτικῆς κατα-


126