Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/104

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Γηγενής, εὐπατρίδης Ἀθηναῖος!

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Ἡ νεαρὰ γραῦς ἐψεύσθη σοι, Περίκλεις. Αὐτὸς ὁ τομεὺς ἀνὴρ ἐκ τοῦ δήμου! Εὐφήμει!

ΠΕΡΙΚΛΗΣ στρέφων περὶ ἑαυτὸν καὶ τείνων τὸ οὖς.

Σιγή! ἀκούω κρότον ὑπόγειον. Βαίνωμεν. Ἴσως συλλάβωμεν τὸν συλητήν.

[Προχωροῦσι πάντες εἰς τὸ βάθος.]

ΣΚΗΝΗ Δ΄.

[Ἀκούονται ὑπόκωφοι γδοῦποι. Ὁ κύριος Τοτόμης δι' εὐμεγέθους μοχλοῦ ἐξορύττει λίθους ἐκ τῆς Πνυκὸς οὓς μεταφέρει ἐπ' ὤμων καὶ ῥίπτει ἐγγὺς πεπυρακτωμένων ἀσβεστοκαμίνων. Πλησιάζουσι πάντες ἄκρῳ τῷ ποδί. Ὁ Δημοσθένης συλλαμβάνει ἄφνω ἐκ τοῦ ὠτὸς τὸν κύριον Τοτόμην, ὅστις ἅνατινάσσεται ἔντρομος.]

ΤΟΤΟΜΗΣ

Αἴ! Ἄοι! ὤ ω ω! Βοήθεια!.. Λωποδύταις, κλέφταις!.. Βοήθεια!...

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Οἰμώξεις, κέπφε! Τί ποιεῖς ἐνταῦθα; Σὺ λοιπὸν εἶσαι ὁ λατόμος τῆς Πνυκός;

ΤΟΤΟΜΗΣ συνερχόμενος βαθμηδόν.

Βέβῃος! τοῦ λόγου μου εἶμαι ὁ Τοτόμης, ἀμ' πῶς θαρρεύεις δά!

ΠΕΡΙΚΛΗΣ πρὸς τοὺς ἄλλους.

Φθέγγεται ἑλληνιστὶ ἢ μὴ ὁ Ξέρξης κατέκτησε τὰς Ἀθήνας;


104