Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/102

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ἐπισκεφθῶ τὸ ἄστυ τῆς Παλλάδος. Δὲν ἀκούεις ὅτι ἐπέδραμον σατράπαι ἐκ τῆς Περσίας;

ΑΙΣΧΙΝΗΣ πρὸς τὸν Περικλέα.

Ἀδύνατον! Νεκροί τινες νεήλυδες, οἰκοῦντες πρὸ μικροῦ ἐν Ἀθήναις παρὰ τὸ ἀρχαῖον Δίπυλον, εἶπόν μοι χθὲς κατελθόντες ἐνταῦθα ὅτι ὁ λοιμός, ὑφ' οὗ ἀπέθανες Περίκλεις, λυμαίνεται ἔτι τὰς Ἀθήνας.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Ἂς ἀποθάνω δὶς ὑπὸ τοῦ λοιμοῦ! Ἔλθετε κἂν νὰ περισώσωμεν τὴν Πνύκα.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΙΝΗΣ

Ἄγωμεν! Ὁ ψυχοπομπὸς Ἑρμῆς δὲν θ' ἀρνηθῇ νὰ ὁδηγήσῃ ἡμᾶς εἰς Ἀθήνας!


[Ἀφανίζονται πάντες εἰς τὸ χάος τοῦ ᾍδου. Ὁ κ. Κοντόπουλος κινεῖ περιλύπως τὴν κεφαλὴν εἰς ἔκφρασιν οἴκτου καὶ συγχέεται εἶτα μετὰ τῶν ψυχῶν χωρῶν εἰς τὸ βάθος.]


ΣΚΗΝΗ Β΄.

[Ἐν Ἀθήναις. Ὁ Δημοσθένης καὶ ὁ Αἰσχίνης ἀνέρχονται διὰ τῆς πλατείας τοῦ Θησείου τὴν ὄπισθεν τῆς Ἀκροπόλεως ὁδὸν περιεργαζόμενοι τὰ πέριξ μετ' ἐκπλήξεως. Ἀσθμαίνων καὶ βαθέως ἀναπνέων ἵσταται ὁ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Βαβαί! Εἶνε λοιπόν χοῖρος αὐτὸς ὁ νεώτερος πολιτισμὸς ἀφοῦ κυλίεται, τρέφεται καὶ ζῇ διὰ τοῦ βορβόρου; Μικροῦ δεῖν ἀπέθανον ἐξ ἀσφυξίας.

ΑΙΣΧΙΝΗΣ

Φοβοῦμαι μὴ ὁ φιλοπαίγμων Ἑρμῆς ἀπεπλάνητεν ἡμᾶς εἰς τὴν χώραν τῶν Κάφρων.


102