Πρότασις στρατιωτικών προαγωγών

Πρότασις στρατιωτικῶν προαγωγῶν.


Περίοδος Β΄
Ἀριθ. 3618

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν

Ὁ κ. Μακρυγιάννης, Σπῦρος Κουκουνάρης καὶ Γεώργιος Δεσύλας διὰ τὰς πρὸς τὴν πατρίδα πιστὰς ἐκδουλεύσεις των, ἔτι δὲ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀοιδήμου Μάρκου Μπότζαρη, εὑρισκόμενος ἤδη εἰς Λονδῖνον, διὰ τὰς λαμπρὰς καὶ ἐνδόξους ἐκδουλεύσεις τοῦ ἀειμνήστου πατρός του ἐγκρίνει τὸ Ἐκτελεστικὸν αὐτὸν μὲν νὰ τιμήσῃ μὲ τὸν βαθμὸν τῆς πεντηκονταρχίας, τὸν δὲ πρῶτον Μακρυγιάννην νὰ προβιβάσῃ εἰς τὸν ἀντιστρατηγίας· τὸν δὲ δεύτερον εἰς τὸν τῆς ὑποχιλιαρχίας καὶ τὸν τρίτον εἰς τὸν τῆς ταξιαρχίας· ἀλλὰ τοὺς καθυποβάλλει καὶ ὑπὸ τήν τοῦ Σ. Βουλευτικοῦ ἐπίκρισιν.


Ναυπλίου τῇ 9 Αὐγούστου 1824

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γεν. Γραμματεὺς
Π. Γ. Ρόδιος.

(Σφραγὶς)

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Προβούλ. τοῦ Ἐκτελ. ὑπ᾽ ἀριθ. 3618, περὶ προβιβασμῶν. Ἀνεγνώσθη τῇ 11 Αὐγ. ἐν Ναυπλίῳ, 1824. Ἐγένετο ἡ τούτων ἀπάντησις ὑπ᾽ ἀρ. 1120 προβ.