Πρότασις προαγωγής του Θεοδώρου Ζαχαροπούλου εις στρατηγόν

Πρότασις προαγωγῆς τοῦ Θεοδώρου Ζαχαροπούλου εἰς στρατηγόν.


Περίοδος Β΄
Ἀρ. 3566

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν

Ὁ καπ. Θεόδωρος Ζαχαρόπουλος διὰ τὰς πιστὰς πρὸς τὴν πατρίδα ἐκδουλεύσεις καὶ λοιπὰς πολεμικὰς ἀρετὰς καὶ προτερήματα ἐγκρίνεται νὰ προβιβασθῇ εἰς τὸν βαθμὸν τῆς στρατηγίας καὶ καθυποβάλλεται εἰς τοῦ Σεβαστοῦ Βουλευτικοῦ τὴν ἐπίκρισιν.


Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 8 Αὐγούστου 1824

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γεν. Γραμμ.
Π. Γ. Ρόδιος.

(Σφραγὶς)

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Προβούλευμα τοῦ Ἐκτελ. ὑπ᾽ ἀριθ. 3566, προβάλλοντος εἰς στρατηγίαν τὸν κ. Θ. Ζαχαρόπουλον. Ἀνεγνώσθη τῇ 9 Αὐγ. 1824 ἐν Ναυπλίῳ καὶ ἐγένετο ἡ ἀπάντησις διὰ προβουλ. ὑπ᾽ ἀρ. 1117.