Πρότασις κοινής συσκέψεως Βουλευτικού και Εκτελεστικού δια την ρύθμισιν οικονομικών απαιτήσεων των πληρωμάτων των πυρπολικών

Πρότασις κοινῆς συσκέψεως Βουλευτικοῦ καὶ Ἐκτελεστικοῦ διὰ τὴν ρύθμισιν οἰκονομικῶν ἀπαιτήσεων τῶν πληρωμάτων τῶν πυρπολικῶν.


Περίοδ. Β΄
Ἀρ. 5031

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα

Μ’ ὅλας τὰς νίκας, μ᾽ ὅλους τοὺς λαμπροὺς κατὰ θάλασσαν θριάμβους, κινδυνεύει ἐν μέσῳ τῆς πλέον λαμπροτέρας ἐποχῆς της ν' ἀφανισθῇ ἡ πατρίς. Τὸ μόνον φοβερὸν ὃπλον τῆς ναυτικῆς μας δυνάμεως εἶναι τὰ πυραλωτὰ καὶ διὰ τῆς πολυχρονίου πείρας ἀπεδείχθη΄ ἀλλὰ καὶ τὰ προλαβόντως ἑτοιμασθέντα, διὰ τὴν ἐπιμονὴν τοῦ ἐχθρικοῦ στόλου νὰ ἐπιτύχῃ τοὺς σκοπούς του, κατεπυρπολήθησαν. Καὶ ἤδη τὰ ἑλληνικὰ πλοῖα, μένοντα χωρὶς τὴν ὑπεράσπισιν τῆς αἰγίδος ταύτης, ἄρχονται ν᾿ ἀναχωροῦν, ὡς ἐκ τῆς ἐσωκλείστου γίνεται φανερόν. Τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα, βλέπον τοιοῦτον ἐπαπειλούμενον κίνδυνον καὶ στοχαζόμενον τὴν ὑπόθεσιν τῶν πυραλωτῶν ὡς σημαντικωτάτην διὰ τὲ Ἐθνικὸν Ταμεῖον, διότι οἱ πλοίαρχοι δὲν προσφέρουσιν ἤδη τὰ πλοῖά των εἰς τὸ πῦρ χωρὶς νὰ λάβωσιν τὴν χρηματικὴν αὐτῶν τιμὴν εἰς χεῖρας, ἢ ὁλόκληρον ἢ μέρος, διὰ τοῦτο ἐστοχάσθη κατάλληλον νὰ προσκαλέσῃ καὶ τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα, ἵνα σκεφθῶσι ἀμφότερα τὰ διοικητικὰ Σώματα καὶ ἀποφασίσωσι περὶ τούτου.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ α΄ 8βρίου 1824


Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γεν. Γραμ.
Π. Γ. Ρόδιος

(Σφραγὶς)

Ἐπὶ τοῦ νώτου : Προβούλευμα τοῦ Ἐκτελ. ὑπ' ἀριθ. 5031, περὶ ἐξοικονομήσεως πυραλωτῶν πλοίων. Ἀνεγνώσθη τῇ α' 8βρίου.