Πρότασις καταβολής της αιτουμένης παρά του Άγγλου ναυάρχου Πέκελ αποζημιώσεως

Πρότασις καταβολῆς τῆς αἰτουμένης παρὰ τοῦ Ἂγγλου ναυάρχου Πέκελ ἀποζημιώσεως.


Περίοδ. Βα
Ἀρ. 4811

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν

Ἐμπερικλείονται διάφορα ἔγγραφα, διευθυνθέντα ἐνταῦθα διὰ τοῦ ἀγγλικοῦ ἀξιωματικοῦ κυρίου Πέκελ παρὰ τοῦ μεγάλου ἁρμοστοῦ τῶν Ἰονικῶν Νήσων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα παρατηροῦνται τὰ αἰτήματα τῆς Αὐτοῦ Βρεττανικῆς Μεγαλειότητος. Τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα, ἀγκαλὰ περὶ τοῦ κατὰ τὴν Ἰθάκην συμβάντος ἐδιώρισεν ἐπιτροπήν, ἥτις συνελθοῦσα καὶ σκεφθεῖσα ἀπεφάσισεν ὡς ἡ ἐσώκλειστος ἀπόφασίς της, ὅτι κατεπατήθη ἡ οὐδετερότης καὶ οἱ πράξαντες τὸ ἀνοσιούργημα τοῦτο ναῦται δικαίως πρέπει νὰ παιδευθῶσι κατὰ τοὺς θαλασσινοὺς νόμους καὶ ὅτι τὰ ληφθέντα παρὰ τῶν ναυτῶν πράγματα, μέλλοντος τοῦ πλοίου νὰ καταβυθισθῇ, εἶναι νόμιμος λεία καὶ τὰ γρόσια 200 χιλιάδες ζουτούμενα <sic> παρὰ τοῦ κ. Πέκελ εἶναι ἀπαράδεκτα, δὲν ἔλειψε, μ᾽ ὅλον τοῦτο, ἀφοῦ ἔθεσεν ὑπ᾽ ὄψιν του τὴν ρηθεῖσαν ἀπόφασιν τῆς ἐπιτροπῆς καὶ ἔκαμνε τὰς ἀναγκαίας παρατηρήσεις, ἀφοῦ ἀνέγνωσε τὴν σημείωσιν τοῦ κυρίου Πέκελ, εἰς ἣν ἐμπεριείχοντο τὰ αἰτήματά του, τὰ ὁποῖα σκεφθὲν προσεκτικῶς καὶ παρατηρῆσαν αὐτὰ ὠφέλιμα, εὐλογοφανῆ καὶ τακτικὰ παρεδέχθη, ἐκτὸς τῶν 200 χιλ. γροσίων, διὰ τὰ ὁποῖα, ἐπειδὴ καὶ ἔπρεπε νὰ γίνῃ ἀμφοτέρων τῶν Σωμάτων συνέλευσις, ὅπως συσκεφθέντα αὐτὰ ἀποφασίσωσι τὰ δέοντα, τὸν ὑποσχέθη προφορικῶς, κατὰ τὴν 10 ὥραν μετὰ μεσημβρίαν, ὅτι νὰ παραμείνῃ ἄχρι τῆς σημερινῆς μεσημβρίας, ὅτι θέλει τῷ δοθῆ ἡ τελεία ἀπόφασις. Ἀλλ᾽ ἡ γενναιότης του ὁ κύριος Πέκελ, κατὰ τὴν 6 ὥραν τῆς νυκτός, ἐξοπλίσας τὰς σκαμπαβίας τῆς φεργάδας του καὶ ὁρμήσας κατὰ τριῶν γολετῶν, αἱ ὁποῖαι ἦσαν ὑπὸ τὸ φρούριον τοῦτο, συνέλαβεν αὐτὰς καὶ ἀνεχώρησε, κίνημα τὸ ὁποῖον εἶναι τῷ ὄντι ἄξιον θαυμασμοῦ καὶ ἐμποροῦσε νὰ φέρῃ μεγάλην σύγχυσιν καὶ ταραχήν, καίτοι γενηθὲν κατὰ τὸ μεσονύκτιον καὶ ἄνευ προειδοποιήσεως τῆς Διοικήσεως.
Τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα ἕνεκα τούτου ἐγκρίνει νὰ παραδεχθῇ καὶ ἡ ἐπίμονος αἵτησίς του τῶν 200 χιλιάδων γροσίων, ἀλλ᾽ ὡς πρᾶγμα σημαντικὸν καθυποβάλλεται ὑπ᾽ ὄψιν καὶ τοῦ Σεβ. Βουλευτικοῦ καὶ περιμένεται ὅσον τάχος ἡ συναίνεσίς του,


Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 23 7βρίου 1824

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς


Ὁ Πρ. Γεν. Γραμ.
Π. Γ. Ρόδιος

(Σφραγὶς)

Ἐπὶ τοῦ νώτου : Προβούλευμα τοῦ Ἐκτελεστ. ὑπ’ ἀριθ. 4811, περὶ τῶν προβλημάτων τοῦ Ἀγγλικοῦ ἀξιωματικοῦ κ. Πέκελ. Ἀνεγνώσθη τῇ 23 7βρίου 1824. Ἡ ἀπάντησις διὰ προβουλεύματος ὑπ᾽ ἀριθ. 1193.