Πρότασις διορισμού του Γεωργίου Σπυρίδωνος ως επάρχου Καλαμάτας

Πρότασις διορισμοῦ τοῦ Γεωργίου Σπυρίδωνος ὡς ἐπάρχου Καλαμάτας.


Περ. Β΄
Ἀρ. 3617

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν

Ὁ κύριος Γεώργιος Σπυρίδωνος, ἐπειδὴ ἀπ᾽ ἀρχῆς τοῦ ἱεροῦ τούτου Ἀγῶνος κατέβαλεν ἀκαμάτους πόνους ὑπὲρ ἐλευθερίας τῆς πατρίδος, συνεισέφερε μεγάλως εἰς τὴν στερέωσιν τῶν νόμων καὶ τῆς Διοικήσεως καὶ ἔχει πατριωτικὰ αἰσθήματα καὶ φρονήματα, ἐγκρίνει τὸ Ἐκτελεστικὸν νὰ διορισθῇ ἔπαρχος τῆς Καλαμάτας καὶ δὴ τὸν καθυποβάλλει εἰς τοῦ Σεβ. Βουλευτικοῦ τὴν ἐπίκρισιν.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 9 Αὐγούστου 1824

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώτης Σπηλιωτάκη
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσωρ. Γεν. Γραμματεὺς
Π. Γ. Ρόδιος.

(Σφραγὶς)

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Προβούλ. τοῦ Ἐκτελ. ὑπ᾽ ἀρ. 3617, περὶ ἐπάρχου Καλαμάτας. Ἀνεγνώσθη τῇ 11 Αὐγούστου καὶ ἐγένετο ἡ ἀπάντησις διὰ προβ. ὑπ᾽ ἀρ. 1124.