Πρότασις διορισμού του Α. Μαυροκορδάτου ως Γενικού Γραμματέως του Εκτελεστικού

Πρότασις διορισμοῦ τοῦ Α. Μαυροκορδάτου ὡς Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ἐκτελεστικοῦ καὶ προσωρινῆς ἀντικαταστάσεώς του εἰς τὴν διοίκησιν τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τριμελοῦς ἐπιτροπῆς.


Περίοδ. Βα
Ἀρ. 4885

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα

Μ’ ὅλον ὅτι τὰ πράγματα τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος εἶναι ἄξια τῆς ἀγρύπνου προσοχῆς τῆς Διοικήσεως καὶ διὰ τὴν θέσιν των αὐτὰ τὰ μέρη ἔχουσι πάντοτε χρείαν φρονίμου διευθετήσεως, μ᾽ ὅλον τοῦτο, ἐπειδὴ καὶ ὁ προσωρινὸς γενικὸς γραμματεύς, διὰ τὸ ἐπιφορτισθὲν αὐτῷ ὑπούργημα τῆς συνταγματαρχίας τοῦ νεοσυγκροτουμένου τακτικοῦ τάγματος εἶναι βιασμένος νὰ παραιτηθῇ καὶ ἑπομένως εἶναι ἀνάγκη ἀπαραίτητος νὰ ἐμπιστευθῇ ἡ γενικὴ γραμματεία εἰς πατριώτην οὐ μόνον μὲ πολλὰς ἀρετάς, ἀλλὰ καὶ μὲ διαφόρους γνώσεις, ὁποῖον τὰ πράγματα μᾶς παρρησιάζουν σήμερον τὸν ἐκλαμπρότατον κύριον Ἀλέξανδρον Μαυροκορδᾶτον, τὸ Ἐκτελεστικόν Σῶμα ἐγκρίνει νὰ ἀνακαλεσθῇ ἐνταῦθα ἡ ἐκλαμπρότης τοῦ δι’ αὐτὸ τὸ τέλος, αἱ δὲ ἡνίαι τῶν ἐκεῖ μερῶν νὰ ἐμπιστευθῶσι προσωρινῶς εἰς τὴν φρόνησιν τῆς προλαβόντως παρὰ τοῦ ἰδίου διευθυντοῦ διορισθείσης ἐπιτροπῆς, συνισταμένης παρὰ τῶν κ. Γεωργίου Πραΐδη, Τάτζη Μαγκίνα καὶ Μέγερ, διὰ νὰ ἐνεργῇ μέχρις οὗ μὲ τὸν ἐρχομὸν τῆς ἐκλαμπρότητός του λάβῃ πληρεστέρας πληροφορίας ἡ Διοίκησις, περὶ τῆς καταστάσεως ἐκείνων τῶν μερῶν, ὁπότε ἠμπορεῖ καταλληλότερον νὰ μορφώσῃ καὶ ἐκεῖνο τὸν κλάδον της. Αὐτὸ τοῦτο καθυποβάλλεται καὶ εἰς τὴν ἐπίκρισιν τοῦ Σ. Βουλευτικοῦ Σώματος.

Ναύπλιον τῇ 26 Σεπτεμβρίου 1824

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γεν. Γραμματεὺς
Π. Γ. Ρόδιος

(Σφραγὶς)

Ἐπὶ τοῦ νώτου : Προβούλευμα τοῦ Ἐκτελεστικοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 4885, προβάλλοντος ὅτι νὰ προσκληθῇ ἐνταῦθα ὁ ἐκλαμπρ. κύριος Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος καὶ νὰ διορισθῇ γεν. γραμματεύς τῆς Ἐπικρατείας, ὡς ἄξιος αὐτοῦ τοῦ ὑπουργήματος. Ἀνεγνώσθη τῇ 27 7βρίου.