Πρότασις διορισμού του Αναγνώστου Δικαίου ως επάρχου Μικρομάνης

Πρότασις διορισμοῦ τοῦ Ἀναγνώστου Δικαίου ὡς ἐπάρχου Μικρομάνης.Περ. Β΄
Ἀριθ. 3290

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν

Ἐπειδὴ καὶ ὁ ἔπαρχος τῆς Μικρομάνης Ἰωάννης Κουμουνδουράκης ἐτελεύτησε καὶ ἡ ἐπαρχία χηρεύει ἐπάρχου, ἐγκρίνει τὸ Ἐκτελεστικὸν νὰ διορισθῇ ὁ κύριος Ἀναγνώστης Δικαῖος, διὰ τὰ πατριωτικά του φρονήματα, διὰ τὴν πολυπειρίαν του καὶ διὰ τὸν ἔνθερμον ζῆλόν του καὶ τὸν καθυποβάλλει καὶ εἰς τοῦ Σ. Βουλευτικοῦ τὴν ἐπίκρισιν.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 29 Ἰουλίου 1824

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γεν. Γραμματεὺς.
Π. Γ. Ρόδιος.

(Σφραγὶς)


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Προβούλ. τοῦ Ἐκτελ. ὑπ᾽ ἀρ. 3290, διὰ τὸν ἔπαρχον τῆς Κουτζοὺκ -Μάνης. Ἀνεγνώσθη τῇ 2 Αὐγούστου 1824 ἐν Ναυπλίῳ καὶ ἐγένετο ἡ ἀπάντησις διὰ προβουλ, ὑπ᾽ ἀρ. 1104.