Πολιτική δημώδης
Συγγραφέας:
Αύγουστος 1882.


- Πάει κι' αὐτὸς ὁ πόλεμος στὰ κούφια, ρὲ Σταμάτη,
ποτές μου δὲν ἐπίστευα ἀνακωχὴ νὰ γίνῃ,
καὶ τώρα εἰς τὰ ἴδια μας, στὸ πρῶτο μας ραχάτι...
μωρὲ μὰ τί τζαναμπετιὰ σ' αὐτὴ τὴ Ρωμῃοσύνη!
Ἀμὲ δὲν εἶναι προκοπή... πάντα στὴν ἴδια θέσι,
καὶ μόλις σηκωνόμαστε, μᾶς κόβουν μὲς στὴ μέση.

- Δὲν κάνουμε, ρὲ Παναγῆ, γιὰ πόλεμο ἀκόμα...
- Ρέ, ἄϊντε χάσου, τὄδειξαν ἀλήθεια οἱ εὐζῶνοι.
Τοὺς ἔβαλαν στὰ τέσσαρα μὲ τὸ σπαθὶ στὸ στόμα...
Ἕνας μονάχος του μπορεῖ πενῆντα νὰ σκοτώνῃ.
Μωρὲ τοὺς τρῶμε σίγουρα τοὺς παλῃοτουρκαλάδες,
μὲ ἔλα ποὺ δὲν ἔχομε γιὰ πόλεμο παράδες!

- Ἀμμ' ἴσα ἴσα δὰ γι' αὐτό, ρὲ Παναγῆ, σοῦ εἶπα
πὼς δὲ μποροῦμε πόλεμο νὰ κάνωμε ἀκόμη·
χωρὶς παρᾶ θ' ἀνοίξωμε μὲς στὸ νερὸ μιὰ τρύπα
μὰ ντὶπ νὰ εἶσαι κούτσουρο;... ἂς πιοῦμε κι' ἕνα ρῶμι.
Παράδες μόνο νἄχωμε, καὶ ἂς κοπιάσουν τότες...
οἱ εὔζωνοι τοὺς βάζουνε μπροστὰ μὲ τῇς καπόταις.

Φαντάσου κι' ἂν μᾶς φόρτοναν οἱ Ἄγγλοι μὲ παράδες,
σὲ λίγαις μέραις τῆς Τουρκιᾶς τῆς σπάζαμε τὴ μούρη.
Καλλίτερα νὰ ἔδιναν δυὸ τρεῖς ἀπ' τῇς φρεγάδαις,
ποὺ πήγανε στὴν Αἴγυπτο μ' αὐτὸν τὸν Σεϋμούρη.
Ἂς εἶναι κι' ἔτσι, σύμφωνος μὲ τὴ δική σου γνώμη,
ἂς δώσουν ὅ,τι θέλουνε... ἂς πιοῦμε κι' ἄλλο ρῶμι.

Γιὰ νἄχη τόσο δυνατὸ κουράγιο κι' ὁ Τρικούπης,
στοιχηματίζω, Παναγῆ, πὼς θὰ μᾶς τρέχῃ κἄτι.
Ἀμμ' δὲν πιστεύω δὰ κι' ἐγὼ νὰ εἶναι ντὶπ χαλντούπης
καὶ νὰ τραβᾷ στὰ κουτουροῦ, χωρὶς νὰ ἔχῃ πλάτη.
Κι' ἔπειτα ἔζησε κι' αὐτὸς στὴ Λόντρα τόσα χρόνια,
κι' ἐκεῖ δὲν εἶναι σὰν κι' ἐμᾶς τοὺς δυὸ κουφαηδόνια.

- Στοιχηματίζω ἡ Τουρκιὰ πὼς θὰ μᾶς πολεμήσῃ...
- Ἀμμὲ γιατὶ δὲν ἔρχεται κι' ὁ Γιῶργος; τί προσμένει;
- Καλλίτερα μοῦ φαίνεται, ρὲ Παναγῆ, ν' ἀργήσῃ·
ὅσο ἐδῶ δὲν ἔρχεται, κἄτι μπορεῖ νὰ γένῃ.
- Ἔτσι, ρὲ Στάμο ἀδελφέ, μοῦ φαίνεται κι' ἐμένα...
καλλίτερα νὰ κολυμπᾷ... ἂς πιοῦμε κι' ἄλλο ἕνα.