Ποιος λέει;...
Συγγραφέας:


Ποιος λέει: Σε ποια μουσική ανήκω;

Ποιος ερωτά
Και το στήθος του σπάζει,
Η γέφυρα της θάλασσας τον απαντά
Κι είναι σαν ήλιος πάνω της;