Περί συμμετοχής του Ρήγα Παλαμήδη εις εκστρατείαν Στερεάς Ελλάδος

Περὶ συμμετοχῆς τοῦ Ρήγα Παλαμήδη εἰς ἐκστρατείαν Στερεᾶς Ἑλλάδος.


Ὑπερτάτη Διοίκησις

Ἡ ἐνταῦθα ἐπαρχία, μαθοῦσα τὴν κατ᾽ ἤπειρον ἐκστρατείαν τοῦ κυρίου Ρήγα Παλαμήδη καὶ μεγάλως κατὰ τοῦτο εὐχαριστηθεῖσα, ὡς ἀνέκαθεν τὴν φιλογενίαν τοῦ γινώσκουσα, ἐγένετο πλήρης χαρᾶς καὶ θυμηδίας, ὥστε μετὰ μεγάλης προθυμίας ἑτοίμασε καὶ τοὺς ἀναλογοῦντας πρὸς αὐτὴν στρατιώτας. Ὑποπτευθεῖσα πλὴν μήπως μεταβληθείσης παρά τινος τῆς ἀποφάσεως ἤθελε μείνει ὁ κύριος Ρήγας ἀπὸ τὴν αὐτὴν ἐκστρατείαν, γράφει πρὸς ἡμᾶς κοινῇ γνώμῃ, ὡς τὸ ἐσώκλειστον ἴσον περιέχει, τὸ ὁποῖον περικλείοντες παρακαλοῦμεν καὶ ἡμεῖς οἱ ταπεινοὶ νὰ μείνῃ ἡ ὑπερτάτη αὕτη ἀπόφασις κεκυρωμένη καὶ ἀμετάβλητος, καθ᾽ ὅτι ὁ κύριος Ῥήγας εἶναι πασίδηλος διὰ τὰς πρὸς τὸ γένος πιστὰς ἐκδουλεύσεις του, διὰ τὰς ὁποίας καὶ ἡ ἐνταῦθα ταπεινὴ ἐπαρχία εἶναι κατὰ πάντα εὐχαριστημένη καὶ χαίρει μᾶλλον ἐπὶ τοῦτον ἢ ἐπ᾿ ἄλλῳ τινί. Ὂθεν ἃς γένῃ ἡ περὶ τῆς φιλογενείας τοῦ κοινὴ αἴτησις.

Καὶ ἡμεῖς μὲ ὅλον τὸ βαθύτατον σέβας μένομεν δοῦλοι εὐτελεῖς

Τῇ 13 Ἰουνίου 1822, Τριπ<ο>λ.

Οἱ τῆς Ἐπαρχίας Τριπ<ό>λ<εως> Ἔφοροι
Παπα-Νικόλας
Ἀναγνώστης Παταζόπουλος
Γεώργιος Ἀντωνόπουλος
Ἰωάννης Ῥεβελιώτης
Προκόπης Σαρδελῆς