Περί λήψεως μέτρων δια την αποκατάστασιν της τάξεως εις Πελοπόννησον

Περὶ λήψεως μέτρων διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς τάξεως εἰς Πελοπόννησον.Πρὸς τὸν ἐκλαμπρότατον Μινίστρον τῶν Ἐσωτερικῶν καὶ προσωρινὸν Μ. τοῦ Πολέμου κύριον Ἰωάννην Κωλέττην

Ν. 345

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ


Πρὸς τὸν ἐκλαμπρότατον Μινίστρον τῶν ᾿Εσωτερικῶν κ.τ.λπ.


Ἀφοῦ οἱ ἐχθροὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν Πελοπόννησον, ὁ λαὸς ἀφηνίασε μὴ θέλων νὰ ἐγνωρίσῃ οὔτε Διοίκησιν οὔτε κεντρικὰς Διοικήσεις λέγων ἀπείρους ὕβρεις∙ διότι τινὲς χαιρέκακοι ἠθέλησαν ἀπὸ κακίαν των καὶ ἐνέσπειρον λόγους ὅτι διαλύθη ἡ Ὑπερτάτη Διοίκησις καὶ ἄλλα τοιαῦτα∙ διὸ καὶ ἐκ τούτου συμβαίνουν πολλαί καταχρήσεις καὶ φόνοι εἰς ἀθῴους ἄνδρας. Ὅθεν καλὸν ἦτον νὰ ἐκδοθοῦν ἐγκύκλια γράμματα εἰς τὰς ἐφορίας καθὼς καὶ εἰς τὸν λαὸν διὰ νὰ σέβωνται τὰς Διοικήσεις∙ ἀλλέως δυνατὸν νὰ συμβοῦν πολλὰ τὰ ὁποῖα δὲν ἠμπορεῖ νὰ τὰ παραστήσῃ τινάς, οὔτε ἠμποροῦν νὰ ἐνεργηθοῦν τὰ τῆς πατρίδος ἀναγκαῖα.

Ἐξ Αἰγίνης τῇ 18 Ἰουλίου 1822

Οἱ Ἀρεοπαγῖται

Ταλαντίου Νεόφυτος, Πρόεδρος
Κ. Τασσίκα

Πανούσης Θραψιάδης
Δημήτριος Σταματογιάννη


Ἐπὶ τοῦ νώτου : Μινιστέριον τῶν ᾿Εσωτερικῶν. Γράμμα τῶν ἀρεοπαγίτων ἀρ. 345, Ἐν Αἰγίνῃ τῇ 18 Ἰουλίου 1822.