Περί απονομής επαίνων και δώρων στον στρατάρχη Μεχμέτ Εμίν Εμπού Λουμπούτ πασά για την καταστολή της επανάστασης στην Χαλκιδική

Περί απονομής επαίνων και δώρων στον στρατάρχη Μεχμέτ Εμίν Εμπού Λουμπούτ πασά για την καταστολή της επανάστασης στην Χαλκιδική
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Θεοδόσιος Συμεωνίδης
Αρχείο Οθωμανικού Ιεροδικείου Βέροιας-Νάουσας


Εξοχώτατε μουτεσαρίφη των σαντζακίων Θεσσαλονίκης και Καβάλλας και μετά πλήρους ανεξαρτησίας προς πάταξιν των ληστών διορισθείς βεζύρη Μου, Μεχμέτ πασά, σύ, ο σεβάσμιος μεγιστάν, ο έξοχος στρατάρχης, ο ρυθμιστής του κόσμου, ο δια της οξείας κρίσεώς σου τας υποθέσεις του κοινού διευθύνων, ο δια της ορθής γνώμης σου τα ζητήματα του λαού διεκπεραιών,ο θέτων τα θεμέλια του κράτους και της ευημερίας, ο κρατύνων τους στύλους της ευτυχίας και της δόξης, ο με ποικίλας χάριτας υπό του υψίστου βασιλέως πεπροικισμένος, είθε ο Ύψιστος να καθιστά διαρκές το κλέος σου.

Μόλις φθάση το υψηλόν αυτοκρατορικόν φιρμάνιον, έστω γνωστόν ότι εκ της εις την πύλην της δόξης Μου αφιχθείσης την φοράν ταύτην λεπτομερούς αναφοράς σου, ήτις αποτελεί υπόδειγμα της ειλικρίνειας και αφοσιώσεως σου, επληροφορήθην ότι συ, ο διακεκριμένος και περινούστατος βεζύρης Μου, διορισθείς πρό τινος με πλήρη ανεξαρτησίαν, όπως εκπορθήσης την επαναστατήσασαν Κασσάνδραν και το Άγιον Όρος και εκκαθάρισης το σαντζάκιον της Θεσσαλονίκης από την μαστίζουσαν αυτό βρομεράν ληστείαν, ενεργών μετά δεξιότητος, εμπειρίας, δραστηριότητος και σταθερότητος προσόντων άτινα σε διακρίνουν, προσέβαλες αρχικώς την Κασσάνδραν, ενώ δε επρόκειτο να βαδίσης συμφώνως με την αποστολήν σου κατά του Αγίου Όρους, προσεκύνησαν οι ραγιάδες του μέρους τούτου, συμφώνως δε με τους τεθέντας όρους συγγνώμης και αμνηστείας, διεκανόνισες όπως έπρεπε και το ζήτημα αυτό. Αληθώς εις την υπόθεσιν ταύτην κατώρθωσες αφόβως να δώσης την εμπρέπουσαν λύσιν. Ενεργών με πλήρες και σοφόν σύστημα και διευθετών υπέρ πάσαν ελπίδα κατά τον καλύτερον τρόπον το ζήτημα τούτο, επέδειξες προτερήματα δραστηριότητος και διορατικότητος, ειδικώς δε συνεκράτησες τον στρατόν και διώκησες αυτόν, ώστε να αποτραπούν η απληστία και αι καταχρήσεις, η δε εν προκειμένω επιδειχθείσα πίστις και τιμιότης σου εκρίθη υπ’ Εμού, του Εστεμμένου, αξία επαίνου και επιδοκιμασίας και επιδεκτική πάσης διαφημίσεως.

Ο Θεός ο Μεγαλοδύναμος ας καθιστά πάντοτε την σημαίαν σου νικηφόρον και τροπαιούχον. Εσύ είσαι ο καλώς διακείμενος, πρόθυμος, έμπειρος και δραστήριος μεταξύ των βεζυρών Μου, καταφανής δε η προς σε κοσμοκρατορική ευαρέσκειά Μου. Αναμένονται και ελπίζονται εις το εξής και άλλαι πολλαί υπηρεσίαι από σε υπέρ της υψηλής θρησκείας και του αιωνοβίου κράτους Μου, ως και πολλά επίσης έργα ανδρείας και αφοσιώσεως.

Απλώς δια την παρότρυνσιν και την ευχαρίστησίν σου και με τον σκοπόν της αυξήσεως της επιβολής και της ανεξαρτησίας σου, σοι εχαρίσθη την φοράν ταύτην υπό της συγκεντρούσης την δόξαν Αυτοκρατορικής Μεγαλειότητός Μου εν καλόν ένδυμα, κεντημένον ολόκληρον, με γούναν σαμουρίου, προς εκδήλωσιν της αυτοκρατορικής χαράς και αγαλλιάσεως, ως και εν ξίφος αδαμαντοκόλλητον, δια να θερίζης τους εχθρούς. 'Όταν λάβης γνώσιν τούτου, να δεχθής ταύτα ως ένδειξιν της αυτοκρατορικής Μου εκτιμήσεως και σεβασμού. Ενδυόμενος την γούναν και ζωνύων το ξίφος εις την οσφύν σου, αφοσιώθητι ολοψύχως εις Εμέ, ευχόμενος υπέρ της μακροημερεύσεως του βίου και του υψηλού κράτους Μου και της διαρκείας του αυτοκρατορικού μεγαλείου και του κλέους Μου. Προσπαθών εις το μέλλον να επιδείξης όλην σου την εμπειρίαν και σταθερότητα εν τη εκτελέσει των καθηκόντων σου, απόφευγε να διαπράξης και την παραμικράν παράλειψιν, κατάβαλλε δε μεγίστην προσπάθειαν και επιμέλειαν, ίνα δικαιώσης την προς σε επιδειχθείσαν εύνοιαν.

Διατάσσω όπως, μόλις φθάση το παρόν δια του [ασυμπλήρωτο όνομα], να συμμορφωθής προς το άξιον υποταγής και συμμορφώσεως περιεχόμενον αυτού. Ταύτα γνωρίζων, να σέβησαι το ιερόν σύμβολόν Μου.

Εγράφη εν Κωνσταντινουπόλει τη 11η Τζεμάζη ουλ Εβέλ 1237 (7 Φεβρουαρίου 1822, νέο ημερολόγιο).