Περί Γενέσεως και Φθοράς

Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς
Συγγραφέας: