Ο μεθύστακας
Συγγραφέας:


Τὰ μάτια σας ἀνοίξετε,
στὸν τάφο νὰ μὴ ρίξετε
κι' ἐμένα ζωντανό·
γιατὶ κι' ἂν σᾶς φανῶ
στ' ἀλήθεια πεθαμένος,
θὰ εἶναι χωρατά...
ἐγὼ ἀπὸ πιοτὰ
θὰ εἶμαι... μεθυσμένος.