Ο Παναγιώτης Γιατράκος καταγγέλλει τους άνευ λόγου προκαλέσαντας την λύσιν της πολιορκίας Πατρών

Ὁ Παναγιώτης Γιατράκος καταγγέλλει τοὺς ἄνευ λόγου προκαλέσαντας τὴν λύσιν τῆς πολιορκίας Πατρῶν.
Συγγραφέας:Ἀριθ. 157

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα

Ἀπὸ τὸ κοινὸν γράμμα τῆς ἐπαρχίας Λακεδαίμονος καὶ ἀπὸ τὰ περίκλειστα πρακτικά μου θέλει πληροφορηθῇ ἐντελῶς ἡ Σεβαστὴ Διοίκησις τὰ αἴτια τῆς διαλύσεως τῆς πολιορκίας Π. Πατρῶν, προερχόμενα ἐκ τῶν τριῶν εἰς Γαστούνην ὑποκειμένων Γεώργιον Σισίνην, Ἰωάννην Σισίνην καὶ ἔπαρχον Γαστούνης Πανάγον Μαυρομιχάλην, οἵτινες παραβλέποντες τὰ συμφέροντα τῆς πατρίδος, αἰσχροκερδοῦντες, μετεχειρίσθησαν τὰ ὑπουργήματά τῶν μᾶλλον πρὸς ἀπόβλεψιν τοῦ ἰδίου ἱντερέσου των, παρὰ τὴν ὁλικὴν ὠφέλειαν τοῦ ἔθνους. Τὰ δὲ δίκαια καὶ θέλησιν τῆς ἐπαρχίας ταύτης, ὡς γνωστὰ τοῖς πᾶσι, οὐ μόνον εἶναι προφανῆ, ἀλλὰ νόμιμα καὶ δικαιότατα. Διὸ παρακαλεῖται ἡ Σεβαστὴ Διοίκησις, λαβοῦσα ὑπ᾽ ὄψιν τὴν προερχομένην παντελῇ φθορὰν καὶ τὸν μέλλοντα ἀφανισμὸν ἐξ ὁλοκλήρου τοῦ ἔθνους, κρίνουσα τὰς νομίμους καὶ εὐλογοφανεῖς προτάσεις τῆς ἐπαρχίας ταύτης, καθὼς καὶ τὰ διὰ στόματος λεχθησόμενα τοῦ βουλευτοῦ τῆς κυρίου Ἀναγνώστου Κοκκοράκη, ἃς ἀποφασίσῃ ἐκ συμφώνου ὅσον τάχιστα τὸ ἀπαιτούμενον δίκαιον χάριν τῆς τοῦ ἔθνους σωτηρίας, προτοῦ νὰ γίνωμεν ἐξ ὁλοκλήρου θῦμα ἅπαντες. Ἐγὼ δὲ μένω εὐσεβάστως

Ἔν Μυσθρᾷ τῇ κεὴ 7βρίου, αωκγ'

Ὁ πατριώτης

Παναγιώτης Γιατράκος

<Σφραγὶς>

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Ἔγγραφον τοῦ στρατηγοῦ Παναγιώτου Γιατράκου ἀπὸ τὰς 25 7βρίου ἐκ Μυσθρᾷ. Ἀνεγνώσθη τῇ 10 8βρίου ἐν Σαλαμῖνι. Ἐγένετο ἡ ἀπάντησις τῇ 11 8βρίου διὰ προβουλεύματος ὑπ᾽ ἀριθ. 394.