Ο Λάμπρος Αλεξάνδρου ζητεί έγκαιρον αποστολήν τροφίμων και λοιπών εφοδίων εις Ακροκόρινθον

Ὁ Λάμπρος Ἀλεξάνδρου ζητεῖ ἔγκαιρον ἀποστολὴν τροφίμων καὶ λοιπῶν ἐφοδίων εἰς Ἀκροκόρινθον.
Συγγραφέας:


Πρὸς τὸν Πανευγενέστατον Πρόεδρον τοῦ Βουλευτικοῦ κύριον Πανοῦτζον Νοταρᾶν.

Εἰς Ἂργος

Εὐγενέστατε ἄρχον


Ὁ κ. Ἀναγνώστης Ντολφίνος, φροντιστὴς τοῦ φρουρίου, ἔρχεται πρὸς τὴν Διοίκησιν καὶ εὐγενίαν σας, ἐξ αἰτίας ὁποὺ αἱ ζωοτροφίαι κατ᾽ αὐτὰς θέλουν λείψει. Κρίνω χρέος μου νὰ ἀναφέρω ὅτι, ἂν ἡ Διοίκησις καὶ τὸ ἔθνος ἔχῃ σκοπὸν νὰ κρατήσῃ αὐτὸ τὸ φρούριον, πρέπει νὰ κάμῃ ἐν καιρῷ τὴν ἀνήκουσαν προμήθειαν ζωοτροφιῶν καὶ λοιπῶν. Ὁ φροντιστὴς θέλει σᾶς ὁμιλήσει περιστατικῶς περὶ τούτου. Μένω μὲ τὸ ἀνῆκον σέβας

Τῇ 19 Νοεμβρίου 1823, ἐν Κορίνθῳ


Ὅλως τῶν ἐπιταγῶν
Λάμπρος Ἀλεξάνδρου


Ὁ ὑπουργὸς μοῦ ἔστειλε μίαν διαταγὴν πρὸ ἕνα μῆνα, διὰ νὰ στείλω ἀνθρώπους νὰ κάμνουν καταγραφὴν τῶν ἐθνικῶν κτημάτων. Παρακαλῶ, ἂν εἶναι ἀνάγκη, γράψε μου νὰ ἀκολουθήσω. Ὁ κύριος Ἀναγνώστης θέλει σᾶς εἰπεῖ καὶ ἄλλα ἄτοπα ὁποὺ ἀκολουθοῦν καὶ κάμετε τρόπον διὰ νὰ ἐμποδισθοῦν.