Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αναφέρει πολεμικάς του ενεργείας και ζητεί γενικήν στρατολογίαν και αποστολήν ζωοτροφιών

Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἀναφέρει πολεμικάς του ἐνεργείας καὶ ζητεῖ γενικὴν στρατολογίαν καὶ ἀποστολὴν ζωοτροφιῶν.
Συγγραφέας:Πρὸς τὴν ἔνδοξον Γερουσίαν τῆς Πελοποννήσου

Δι᾿ ἐγκυκλίου μου προχθὲς καὶ δι’ ἰδιαιτέρου μου χθὲς σᾶς ἐγνωστοποίουν τὴν νίκην τῶν ὀλίγων Ἑλλήνων μου ἐναντίον πολλῶν χιλιάδων ἐχθρῶν καὶ τὴν ἀπερίγραπτον λαφυραγωγίαν των ὅπου ἔκαμον∙ σᾶς ἐπρόσθεσα καὶ ὅτι ἔχομεν τοὺς τρεῖς πασιάδες κομμένους μὲ 2 1/2 ἕως 3 χιλ. Τούρκους, τοὺς μεγάλους μεγάλους, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἔστειλαν μεσίτας διὰ νὰ τοὺς ἀφήσωμεν νὰ περάσουν μὲ μπέσαν. Χθὲς τὸ ἑσπέρας ἐπιάσαμεν τρεῖς ζωντανοὺς Τούρκους καὶ μᾶς ὁμολογοῦν ὅτι ἔχουν μαζί τοὺς καὶ ὅλους τοὺς χαζιέδες των. Ἐπῆγαν εἰς τὸ Ἀνάπλι καὶ δὲν τοὺς ἐδέχθησαν πουθενὰ καὶ εἶναι στενοχωρημένοι καὶ ἀπελπισμένοι καὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ δεχθοῦν νὰ προσκυνήσουν καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι πασάδες. Ὅθεν ἀνάγκη πᾶσα νὰ τοὺς στενοχωρήσωμεν, νά τοὺς πιάσωμεν πρεζονιέρηδες μὲ ὅλους τοὺς χατζιάδες καὶ τοὺς ἀξιωματικούς τῶν. Ἐβγάλετε εὐθὺς ἐγκύκλια καθ᾽ ὅλας τὰς ἐπαρχίας νὰ συντρέξουν προθύμως στρατεύματα΄ εἰδοποιήσατέ τοὺς τὰ πάντα καὶ ἐνθαρρύνατέ τους, βεβαιώνοντές τους ὅτι, πρῶτα ὁ Θεός, ἄν συντρέξουν ὅλοι μὲ προθυμίαν βέβαια [βέβαια], τοὺς αἰχμαλωτίζομεν χωρὶς κόπον καὶ ἀπὸ τοῦτο κρέμαται ἡ ἀσφάλεια τῆς ἐλευθερίας μας. Τώρα δὲν ἔχουν νὰ προφασισθοῦν ἁλώνια οὔτε ἄλλο τίποτα. Καμμία ἐπαρχία δὲν ἔχει στρατιώτας ὅσους πρέπει, πολλοὶ μάλιστα ἐλιποτάκτησαν' ἄν κάμῃ χρεία, στείλατε καὶ ἐκτελεστικὴν νὰ τοὺς ξεκινήσητε καὶ μὲ βίαν. Συγχρόνως ὅμως ὅπου θὰ συντρέξουν οἱ στρατιῶται, λάβετε τὰ ἀναγκαῖα μέτρα νὰ προφθάνουν ἀνελλιπῶς καὶ ἀφθόνως αἱ ζωοτροφίαι καί, ὅταν αὐτὰ τὰ δύο μοῦ κατορθώσητε γλήγορα, βλέπετε ποίαν ἀμοιβὴν τῆς ἐπιμελείας σας θὰ σᾶς προσφέρω, τοὺς τρεῖς πασάδες ζωντανούς. Μένω ἐν βίᾳ

28 Ἰουλίου 1822, ἀπὸ Ἁγιώργην


Ὁ ἀδελφὸς καὶ πατριώτης

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης


Ὅτι ἀκριβὲς ἀντίγραφο τῶν εἰς χεῖρας τοῦ ὑποστρατήγου κ. Ἰω. Κολοκοτρώνη εὑρισκομένων τετραδίων.

Ἀθῆναι, 24 Μαρτίου 1857

Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς

Α. Δ. Αὐγερινὸς

<Σφραγὶς>