Ο Ανδρέας Λόντος εισηγείται την προαγωγήν του Εμμανουήλ Σπυρίδωνος εις υποστράτηγον

Ὁ Ἀνδρέας Λόντος εἰσηγεῖται τὴν προαγωγὴν τοῦ Ἐμμανουὴλ Σπυρίδωνος εἰς ὑποστράτηγον.Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Ἐκτελεστικὸν Σῶμα

Ἰδοὺ σᾶς περικλείεται ἀναφορὰ πρὸς τὴν Σ. Διοίκησιν τοῦ εὐγενεστάτου κυρίου Ἐμμανουὴλ Σπυρίδωνος καὶ ἔγγραφόν του πρὸς ἐμέ. Εἴθε καὶ ἄλλοι νέοι εὐγενεῖς καὶ μὲ ὁπωσοῦν παιδείαν νὰ ἔχωσι τὴν αὐτὴν προθυμίαν καὶ ζῆλον τῆς εὐγενείας του, διὰ νὰ συναγωνισθῶσι εἰς τὸν ἱερὸν τοῦτον ᾿Αγῶνα μὲ τὰ ἄρματα εἰς τὰς χεῖρας κατὰ τῶν ἐχθρῶν τῶν Ἑλλήνων.
Ὅθεν παρακαλεῖσθε νὰ τὸν προβιβάσετε εἰς τὸν βαθμὸν τῆς ὑποστρατηγίας, διὰ νὰ ἐξακολουθῇ με περισσότερον ζῆλον τὰς πρὸς τὴν πατρίδα ἐργασίας του, καὶ εἴμαι εὔελπις ὅτι θέλει λάβει τὴν εὔνοιαν τῆς Διοικήσεως καὶ νὰ τὸν προβιβάσῃ καὶ μὲ δεύτερον εἰς βαθμὸν ἀνώτερον. Ταῦτα καὶ μὲ σέβας μένω

Τῇ 30 Ἀπριλίου 1824, ἐν Ἂργει

Εὐπειθὴς τῶν διαταγῶν σας
Ἀνδρέας Λόντος