Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος γνωστοποιεί την άφιξιν του Βύρωνος εις Μεσολόγγι, την συνομολόγησιν του δανείου και σχέδιον επιχειρήσεων

Ὁ Α. Μαυροκορδᾶτος γνωστοποιεῖ τὴν ἄφιξιν τοῦ Βύρωνος εἰς Μεσολόγγι, τὴν συνομολόγησιν τοῦ δανείου καὶ σχέδιον ἐπιχειρήσεων εἰς Δυτικὴν Ἑλλάδα.
Συγγραφέας:


Ἀρ. 88

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα

Τὸ πρὸς ἐμὲ σεβαστὸν γράμμα σας τῆς 5 Δεκεμ. ἔλαβον ὁμοῦ μὲ τὰ ἐπισυναπτόμενα ἐπίσημα ἔγγραφα τὰ ὁποῖα κατὰ τὴν διαταγήν σὰς ἐδημοσίευσα ἐνταῦθα καὶ θέλουσιν ἐκδοθῇ ἑπομένως καὶ διὰ τοῦ τύπου, τοῦ μόνου ἱκανοῦ μέσου νὰ διαδοθῶσιν εἰς τὸ ἔθνος αἱ ἀλήθειαι, ὅσαι ἔχουσιν ἄμεσον σχέσιν μὲ τὴν πολιτικήν του ὕπαρξιν καὶ ἀνεξαρτησίαν καὶ νὰ γνωρισθῶσι καὶ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἐλλάδος ποῖοι προσπαθοῦν νὰ τὴν ἀναστήσουν καὶ νὰ τὴν θέσωσιν εἰς τὸν βαθμὸν τῶν πεπολι<τι>σμένων καὶ εὐνομουμένων ἐθνῶν καὶ ποῖοι καταγίνονται νὰ τὴν βυθίσουν εἰς δυστυχίαν χειροτέραν καὶ τῆς προλαβούσης φρικτῆς τυραννίας.

Ὁ λόρδος Βύρων ἔφθασεν ἐνταῦθα πρὸ ἕξ ἤδη ἡμερῶν φέρων μεθ᾽ ἐαυτοῦ καὶ τὴν δανεισθεῖσαν ὑπ᾽ αὐτοῦ ποσότητα τῶν 20 χ. ταλ. Ἕως τώρα πρέπει νὰ ἔλαβε τὸ Σεβαστὸν τοῦτο Σῶμα γνῶσιν καὶ τοῦ τρόπου καὶ τῶν συμφωνιῶν μὲ τὰς ὁποίας ἔγινε τὸ δάνειον τοῦτο διὰ τῶν εἰς Λονδῖνον ἀπεσταλμένων. δηλ. ὅτι ἡ ποσότης αὕτη ἐδανείσθη διὰ τὰς χρείας τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος. Ἣδη εὑρίσκεται εἰς χεῖρας τοῦ λόρδου, ἀπὸ τὸν ὁποῖον λαμβάνω δι᾿ ὑπογραφῆς μου ὅσα ἑκάστοτε ἀναγκαιοῦσιν εἰς τὰς χρείας της τε θαλάσσης καὶ ξηρᾶς. Δὲν λανθάνει τὸ Σεβαστὸν τοῦτο Σῶμα ὅτι τρόπος ἐξοικονομήσεως διὰ τὰς μεγάλας καὶ ἀναποδράστους χρείας τούτου τοῦ μέρους ἀδύνατον ἦτον νὰ γενῇ ἀπὸ τὰ εἰσοδήματα τοῦ τόπου, ἐπειδή, καθὼς καὶ προλαβόντως ἔγραψα, ἐνῷ αὐτά ὃλα μέχρι τῆς αης Μαρτίου τοῦ ἐρχομένου ἔτους ἐξωδεύθησαν ἐν τῇ πολιορκίᾳ, μένουσιν ἀκόμη καὶ πολλὰ ἀναγκαῖα χρέη, ὥστε ἡ μικρὰ αὕτη ποσότης τὴν ὁποίαν ἠμπορῷ νὰ τραβήσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ δάνειον μόλις ἐξοικονομεῖ το πολλοστημόριον τῶν ἀναγκαίων ἐξόδων.

Ἡ ἐδῶ συγκροτηθεῖσα συνέλευσις τῶν προκρίτων καὶ ἀρχηγῶν τῶν ὅπλων υπόσχεται κάλλιστα ἀποτελέσματα. Κατ᾽ αὐτὰς θέλει τελειώσει τὸ ἔργον της καὶ θὲλουν γενῆ γνωστὰ τὰ πρακτικὰ τῆς δημοσιευόμενα καὶ διὰ τοῦ τύπου. Περικλείεται ἓν ἀντίτιπον τοῦ προδρόμου τῶν Ἐλληνικῶν Χρονικῶν περιέχον τὴν προκήρυξιν τοῦ κυρίου Μαΐτλανδ, λὸρδ Μεγάλου Ἁρμοστοῦ τῶν Ἰονικῶν νήσων, δι᾽ ἧς καθυποβάλλονται εἰς καθαρισμὸν αἱ νῆσοι Ἰθάκη καὶ Λευκάς, ὡς μολυνθεῖσαι δῆθεν ὑπὸ τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου καὶ τὴν γενομένην ἐνταῦθα ἀπάντησιν. Περικλείεται ἔτι καὶ ἀντίγραφον τῇς πρὸς τὸν αὐτὸν Μαΐτλανδ ἐπιστολῆς μου γαλλιστὶ γεγραμμένης.

Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν τῆς μετριοφροσύνης ἐλπίζω νὰ πληροφορηθῇ καὶ αὐτὸς τὴν ἀλήθειαν καὶ νὰ ἀθῳωθῇ ὁλόκληρον ἔθνος ἀπὸ τοιαύτην πικρὰν κατηγορίαν τὴν ὁποίαν τοῦ προσάπτουσιν. Ἡ ἐν τῇ Ἑλλάδι παρουσία τοῦ λόρδου Βύρωνος, ὅστις ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς ὁμογενεῖς του ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ λοιπὰ γένη τῆς Εὐρώπης ἀπολαμβάνει μεγάλην ὑπόληψιν καὶ πιστεύεται ὑπ᾽ αὐτῶν, μᾶς θέτει πλησιέστερον εἰς τὴν ὄψιν τῶν Εὐρωπαίων καί, ἐνῷ μᾶς ὑποχρεώνει ἔτι μᾶλλον νὰ προσέχωμεν εἰς τὰς πράξεις μας, πρέπει νὰ μᾶς ἐμψυχώνῃ μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θέλομεν ἑλκύσει τὴν ὑπόληψιν τῶν φρονίμων καὶ δυνατῶν ἀλλογενῶν καὶ κινήσει τὴν προθυμίαν των νὰ συντρέξωσι τὴν Ἑλλάδα.

Μένω μὲ βαθύτατον σέβας

Τῇ 28 Δεκεμβρίου 1823, ἐκ Μισολογγίου

Εὐπειθὴς πατριώτης
Α. Μαυροκορδᾶτος

Ἀφ᾽ ὅσας ἔλαβον ὁμιλίας μετὰ τοῦ λόρδου πληροφοροῦμαι ὅτι ἔχει βέβαιον τὸ ἀπὸ Ἀγγλίας δάνειον, μέρος τοῦ ὁποίου μάλιστα λέγει ὅτι θέλομεν εὑρεῖ ἕτοιμον καὶ ἐλπίζει ὅτι θέλει σταλῆ εἰς Ζάκυνθον περὶ τὰ τέλη τοῦ Ἀπριλίου.

Τὰ πράγματα τῆς Ἱσπανίας ἐτελείωσαν διόλου, ὁ δὲ βασιλεὺς φέρεται δεσποτικώτατα. Εἰς Ζάκυνθον πρὸ ἱκανῶν ἡμερῶν ἔφθασεν ἕνας ἀρχιμανδρίτης μὲ τὰς γνωστὰς 100 χ. ρούβλια τῆς διαθήκης καὶ μὲ ἄλλα τόσα σχεδόν τοῦ κυρίου Βαρβάτη καὶ ἔρχεται πρὸς τὴν Διοίκησιν ἔχων ὁδηγίαν, εἰ μὲν ἰδῇ συμφωνίαν, νὰ δώσῃ ἀμέσως τὰ χρήματα, εἰ δὲ μή νὰ τὰ παρακαταθέτῃ ἢ εἰς Ὑδραν ἢ εἰς Ψαρά.

Καὶ πάλιν ἐπιμόνως παρακαλῶ τὸ Σεβαστὸν Σῶμα νὰ γράψῃ πρὸς τόν λόρδον διὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσῃ διὰ τὴν παρουσίαν τὸυ εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ τόν παρακαλέσῃ νὰ συμπράξῃ μετ᾽ ἐμοῦ εἰς ὅ τι γνωρίζει ὠφελιμώτερον. Ἐπί τοῦ παρόντος σκεπτόμεθα νὰ κάμωμεν τὴν πολιορκίαν τῆς Ναυπάκτου. Ἐστοχάσθην συμφέρον ν᾽ ἀπολύσωμεν καὶ τὰ καράβια τῶν Πετζῶν καὶ τὸν ἀκόλουθον μῆνα νὰ ἔλθουν ἑπτά ἢ ὀκτὼ καράβια μὲ δύο μπουρλόντα διὰ νὰ ξεπαστρεύσουν τὸν κόλπον, ἀλλ᾿ ὁ λόρδος περιμένων ἔν καράβι ἀπό Κορυφοὺς μὲ ἐφόδια καὶ μὲ δύο ἀξιωματικοὺς ζητεῖ το νὰ μείνωσι μέχρι τῆς ἀφίξεως τοῦ καραβίου, διὰ νὰ μὴ κινδυνεύσῃ ὅταν ἐβγοῦν τὰ ἐχθρικά. Ὅταν λοιπὸν μείνουν εἶναι ἀνάγκη νὰ φερθῶσι ἢ νὰ οἰκονομηθοῦν ἐντεῦθεν δύο μπουρλόντα, ἄνευ τῶν ὁποίων ἡ δύναμις τῶν πέντε καραβίων εἶναι πολὺ ὀλίγη ὡς πρὸς τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ.

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Ἐπιστολὴ τοῦ προέδρου τοῦ Βουλευτικοῦ κ. Α. Μαυροκορδάτου.<1>824 τῇ 15 Ἰανουαρ., ἐν Κρανίδι. Ἐγένετο ἡ ἀπάντησις διὰ ἐπιστολῆς ὑπ᾽ ἀριθ. 621.