Οι Φιλέλληνες. Πλήρης καταγραφή των εν Ελλάδι αγωνισθέντων φιλελλήνων

Οι Φιλέλληνες. Πλήρης καταγραφή των εν Ελλάδι αγωνισθέντων φιλελλήνων
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Καλλιόπη Καμπούρογλου
Μεταγραφή:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Ἡ πολύτιμος συγγραφὴ, ἦς ἅρχεται σήμερον ἡ δημοσίευσις, εἶναι ἀνέκδοτον ἔργον τοῦ διακεκριμένου Ἑλβετοῦ φιλέλληνος ἀξιωματικοῦ Ἑρρίκου Φορνέζη, ἀνδρείως καὶ ἐντίμως ὑπηρετήσαντος τὴν Ἑλλάδα, και ἀποθανόντος ἐν ἔτει 1872 (4 Ἀπριλίου) ἐν Ἀθήναις. Ὁ Ἑρρίκος Φορνέζης διεκρίνετο ου μόνον επί στρατιωτική αρετή, αλλά και επι παιδεία και παραδειγματική ειλικρινεία. Τα προσόντα ταύτα καθιστώσι το εν λόγω χειρόγραφον πόνημα, και έτερα ανέκδοτα έργα του αυτού άτινα θέλομεν δημοσιεύσει προσεχώς μεγίστης σπουδαιότητος. Το παρόν σύγγραμμα φέρον εν πρωτοτυπώ την επιγραφήν Le monument des Philhellènes περιέχει πλήρη κατάλογον (αλφαβητικώς), μετά βιογραφιών και ιστορικών σημειώσεων , των Φιλελλήνων των αποθανόντων δια την ελληνικήν ανεξαρτησίαν, η εν τη υπηρεσία της Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860, των καταλιπόντων την Ελλάδα εντόε του αυτού χρονικού διαστήματος και τέλος των ευαρίθμων εκείνων, οίτινες έζων εισέτι εν Ελλάδι κατά το έτος 1860. Το σύγγραμμά του ο Ερρίκος Φορνέζης κατήρτισεν επί τη βάσει ακριβέστατων και επισήμων σημειώσεων του διακεκριμένου Γάλλου φιλέλληνος συνταγματάρχου Ιλαρίωνος Τουρέτ, αποθανόντος εν έτει 1857 (28 Αύγουστου) εν Πειραιεί.

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

Α.
1. ABBATI JOSEPH (ΙΩΣΗΦ ΑΜΠΑΤΗΣ).

|Εκ Bonifaccio της Κορσικής απέθανεν εν Αίγίνη εξ ασθενείας την 15 Απριλίου 1850|.

Ὁ Ἀμπάτης ἦτο ἀνὴρ γενναιότητος δεδοκιμασμένης, ἢν δὲν προεμήνυεν οὔτε ἐδικαιολόγει ἡ ἀδυναμία καὶ ἡ σμικρότης τοῦ σώματός του· ἥρχισε τὸ στρατιωτικὸν στάδιον του εἰς τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸν βαθμὸν ὑπασπιστοῦ· ἀνῆκεν εἰς τὰ πρῶτα τακτικὰ στρατεύματα, ὧν ὁ πυρὴν ἀπετελεῖτο ἀπὸ ἐνθουσιώδεις νέους φιλέλληνας· εἰς τὴν ἔνδοξον ἀλλ’ ἀτυχῆ μάχην τοῦ Πέτα ἐν Ἠπείρῳ τὴν 4 Ἰουλίου 1822 διεκρίθη διὰ τὴν κατάληψιν τουρκικῆς σημαίας. Μετὰ ταῦτα ἠκολούθησε πάσας τὰς ἐκστρατείας ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ γενναίου Φαβιέρου, ὅστις ἐκτιμῶν τὴν ἀξίαν του τὸν ὑπερηγάπα καὶ παρεῖχε πλήρη ἐμπιστοσύνην εἰς αὐτόν· μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ Ἀμπάτης διεκρίθη εἰς τὴν πολιορκίαν τῆς ἀκροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Μετὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς Ἑλληνικῆς Βασιλείας παραμεληθεὶς κατ’ ἀρχὰς, ὡς οἱ πλεῖστοι τῶν συστρατιωτῶν του, διωρίσθη βραδύτερον φρούραρχος εἰς Μεθώνην, καὶ ἀπέθανε μὲ τὸν βαθμὸν συνταγματάρχουν ἐν διαθεσιμότητι. Ἦτο ιππότης τοῦ χρυσοῦ σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος, ἔφερε δὲ καὶ τὸ ἀργυροῦν μετάλλιον τοὺ ἑλληνικοῦ ἀγώνος.


2. ADNOT CHARLES (ΚΑΡΟΛΟΣ ΑΔΝΟΤ)

|Ἐκ Coblentz τῆς Πρωσίας, ἀπέθανεν ἐν Αμφίσση τὴν 24 Σεπτεμβρίου 1827|.

Ἄγνωστος ἡ ἐποχὴ τῆς ἀφίξεώς του καὶ αἱ πρὸς τὴν Ἑλλάδα ὑπηρεσίαι του.


3. ALMEIDA (D') ANTONIA FIGUERRA

|Ἐξ Ἔλβας τῆς Πορτογαλλίας, ἀπέθανεν ἐν Eaux de Bataglia (Ένετίας), ἐξ ἀσθενείας τὴν 21 Ἰουλίου 1847|.

Ἀρχαῖος ἀξιωματικὸς εἰς τὸν στρατὸν τῆς πατρίδος του κατὰ τοὺς ὑπὲρ ἀνεξαρτησίας τῆς χερσονήσου κατὰ τῶν Γάλλων τῆς πρώτης αὐτοκρατορίας πολέμους, ἔλαβε βραδύτερον ἐνεργὸν μέρος εἰς τὴν συνταγματικὴν πάλην τῆς Ἱσπανίας ἐναντίον τῆς Βουρβωνικῆς εἰσβολῆς τοῦ 1823. Κατὰ τὴν ἄφιξίν του εἰς τὴν Ἑλλάδα διεδέχθη τὸν κόμητα Regnault-de-St-Jean d’ Angely εἰς τὴν ἀρχηγίαν τοῦ τακτικοῦ ἱππικοῦ, καὶ διεκρίθη κατὰ τὴν 1 Αὐγούστου 1826 ἐν Τριπολιτσᾷ εἰς πεισματώδη μάχην, ὅπου ἐπὶ κεφαλῆς μιᾶς δρακὸς ἱππέων διεσκόρπισεν ἰσχυρόν τετράγωνον τακτικῶν Ἀράβων, ἀπάντων φονευθέντων. Συνώδευσε τὸν Φαβιέρον εἰς τινας ἀκολούθους ἐκστρατείας καὶ ἐχωρίσθη αὐτοῦ εἰς τὴν τῆς Χίου.

Ἕνεκα τῆς ἀναρχίας, ἥτις ἐπηκολούθησε τὴν δολοφονίαν τοῦ κυβερνήτου Καποδιστρίου ἠναγκάσθη μετὰ μακρὰν πάλην νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν ἀρχηγίαν τῶν πολεμικῶν θέσεων καὶ φρουρίων τοῦ Ναυπλίου, ὅπου ἡ πολιτικὴ ἐπιρροὴ τῆς Γαλλίας καὶ Ἀγγλίας ἐνίκησε τὴν τῆς Ῥωσῖας.

Ἡ Βαυαρικὴ ἀντιβασιλεία δὲν ἐφείσθη μᾶλλον τῶν ἄλλων τοῦ φιλέλληνος Ἀλμέϊδα· τὸν ἠδίκησαν, τῷ ἠρνήθησαν τὰ δικαιώματά του, ἅτινα ἐντίμως καὶ νομίμως ἀπέκτησε, καὶ μόλις περὶ τὰ τέλη τοῦ 1835 τὸν ἐπανέφερον εἰς τὴν ὑπηρεσίαν μὲ τὴν μισθοδοσίαν τοῦ διαθεσίμου, καὶ τῷ ἀνέθηκαν τὴν στρατιωτικήν διοίκησιν τοῦ Μεσολογγίου. Τὸ μέτρον τοῦτο ἐνέπνευσεν εἰς τὴν ἀντιβασιλείαν ἡ προαίσθησις τοῦ κινδύνου τῆς στιγμῆς μᾶλλον ἢ ἡ ἰδέα τῆς ἐπανορθώσεως ἀδίκου παραγκωνίσεως γενναιοτάτου, ἀκεραίου και δραστηρίου στρατιώτου. Πράγματι, διάφοροι στάσεις ἐν Πελοποννήσῳ δυσκόλως περισταλεῖσαι μετέδωκαν γενικὴν δυσαρέσκειαν εἰς ὅλην τὴν Στερεὰν Ἑλλάδα, παροργισθεῖσαν κυρίως ἐκ τῆς ἀποτόμου καὶ ἐντελοῦς διαλύσεως τῶν παλαιῶν ἀτάκτων στρατευμάτων, τῶν παλληκαρίων, χωρὶς ποσῶς ν’ ἀμειφθῶσι διὰ τὰς ὑπερανθρώπους θυσίας καὶ τὰς ἡρωικὰς ὑπηρεσίας, ἂς προσήνεγκον εἰς τὴν πατρίδα.

Ἄνθρωπος πεπειραμένος ὁ συνταγματάρχης Ἀλμέϊδας ταχέως κατενόησεν εἰς τὴν περίστασιν ταύτην τὀ μέγεθος τοῦ κινδύνου, ὅν ἀνεκοίνωσεν εἰς τὴν κυβέρνησιν, ἀλλ’ αὕτη ἐκώφευσεν εἰς τὴν συμβουλήν του καὶ μάλιστα ἠλάττωσεν εἰς 20 ἄνδρας ἀσθενεῖς καὶ τούτους ἢ ἀναρρωννύοντας τὴν παλαιὰν φρουρὰν τοῦ Μεσολογγίου, ὅπου συνεκεντροῦντο τὰ κινδυνωδέστερα στοιχεῖα τοῦ ἐπαναστατικοῦ πνεύματος. Οὕτω, τέσσαρας ἠμέρας μετὰ τὴν ἄνω ῥηθεῖσαν ἀκατανόητον ἐλάττωσιν τῶν δυνάμεων, ἢτοι τὴν 5 Ἰανουαρίου 1836, ἐξερράγη ἡ φοβερὰ ἐπανάστασις ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ὁποίας ἦσαν ὁ συνταγματάρχης Νικόλαος Ζέρβας, καὶ πλῆθος παλαιῶν ἀξιωματικῶν ἀδικηθέντων ὑπὸ τῆς ἐξουσίας. Ἐν συντόμῳ μετὰ τριμήνους ἀπεριγράποτυς προσπαθείας καὶ μὲ ἀτομικοὺς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κινδύνους ὁ γενναῖος Ποροτγάλλος κατώρθωσε νὰ ἐξέλθῃ νικητὴς κρίσεως, ἥτις ἔθετε τὴν δυναστείαν τοῦ Ὄθωνος εἰς τὸ χεῖλος τῆς ἀπωλείας. Τῷ ἀπέδωκαν τότε ὁλόκληρον τὸν μισθὸν τοῦ βαθμοῦ του καὶ τὸν ἐπανέφερον εἰς τὴν παλαιὰν καὶ ἔντιμον θέσιν τοῦ διοικητοῦ τοῦ Ναυπλίου· μετὰ ταῦτα προεβιβάσθη εἰς ὑποστράτηγον, εἶχε τὸν μεγαλόσταυρον τοῦ Σωτῆρος, τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, ἔφερε δὲ καὶ τὸ μετάλλιον τοῦ ἑλληνικοῦ ἀγῶνος· ἀπέθανεν ὑπὸ σύνταξιν.


4. AMSTER (ΑΜΣΤΕΡ).

|Ἐκ Γενεύης τῆς Ἑλβετίας· ἀπέθανεν ἐν Μήλῳ ἐν ἔτει 1827|.

Περὶ αὐτοῦ οὐδὲν ἄλλο εγνώσθη, εἰμὴ ὅτι ἦτο ἰατρός.


5. ANDRIETTI FRANÇOIS (Φ. ΑΝΔΡΙΕΤΤΗΣ).

|Ἐκ Burons του Πεδεμοντίου(;) (Σαρδηνία)· ἀπέθανεν ἐν Τριπολιτσᾷ ἐξ ἀσθενείας τὴν 5 Αὐγούσ. 1843|.

Ἡρχισε τὸ στρατιωτικόν του στάδιον εἰς τὰ Πεδεμοντιακὰ σώματα τὰ προσκολλημένα εἰς τὰ στρατεύματα τοῦ μεγάλου Ναπολέοντος. Ἡ σύμπραξις του εἰς τὴν ἐπανάστασιν τῆς πατρίδος του τῷ 1820 τὸν ἠνάγκασε μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τοῦ κινήματος τούτου νὰ καταφύγῃ εἰς τὰς τάξεις τῶν συνταγματιῶν Ἱσπανῶν. Αἰχμαλωτισθεὶς ὡδηγήθη εἰς Γαλλίαν, καὶ καταφυγὼν μετὰ ταῦτα εἰς Ἀγγλίαν ἦλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸ 1825. Εἱς τῶν γενναιοτέρων καὶ τῶν μᾶλλον πεπαιδευμένων ἀξιωματικῶν τοῦ τακτικοῦ στρατοῦ, ἐστέφθη μὲ δόξαν κατὰ τὰς πρώτας ἠμέρας τοῦ Μαρτίου 1826 εἰς τὴν κατὰ τῆς Καρύστου ἔφοδον, ὅπου καὶ βαρέως ἐπληγώθη. Ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν πολιορκίαν τῆς ἀκροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν, εἰς Χίον κλ. δὲν διεκρίθη ὁλιγώτερον. Εἰς Χαϊδάρι ἀπετέλει μέρος τοῦ ἱεροῦ λόχου τῶν φιλελλήνων. Ὑπὸ τὴν ἀντιβασιλείαν ἦτο διοικητὴς τοῦ λόχου τῶν ἀρχαίων ὑπαξιωματιῶν ἀνακληθέντων εἰς τὴν ὑπηρεσίαν, ἔγεινε διαδοχικῶς ταγματάρχης, ἀντισυνταγματάρχης, εἰς τὸν βαθμὸν δὲ αὐτὸν καὶ ἀπέθανε σχεδὸν ἐκ λύπης, διότι ἐτέθη προώρος εἰς διαθεσιμότητα, ἔνεκα λόγων, οἵτινες ποτὲ ἀρκούντως δὲν ἔγειναν γνωστοί. Ἦτο ἱππότης τοῦ σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος, ἔφερε δὲ καὶ τὸ μετάλλιον τοῦ ἀγῶνος.


6. ANTON (ΑΝΤΩΝ).

[Ἐκ Γερμανίας· ἀπέθανεν ἐν Καρύστῳ τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 1826].

Ἐπειδὴ ἡ ἐποχὴ τοῦ θανάτου του συμπίπτει μετὰ τῆς ἐκστρατείας τῆς Καρύστου ὑποθέτομεν ὅτι ἔλαβε μέρος εἰς αὐτὴν.


7. ARMAGNAC D’ (Δ’ΑΡΜΑΝΙΑΚ).

[Ἐκ Τουλούζης τῆς Γαλλίας· ἀπέθανεν ἐν Ἀθήναις ἐπί τοῦ πεδίου τῆς τιμῆς τὴν 27 Φεβρ. 1827

Ἀνεψιὸς τοῦ στρατηγοῦ d’ Armagnac παρευρέθη εἰς Χαϊδάρι μετὰ τοῦ λόχου τῶν Φιλελλήνων.


8. ARULLANI ANDRÉ (ΑΝΔΡ. ΑΡΟΥΛΑΝΗΣ).

[Ἐξ Agliano τοῦ Πεδεμοντίου (Σαρδηνίας)· ἀπέθανεν ἐξ ἀσθενείας ἐν Ναυπλίῳ τὴν 7 Φεβ. 1843].

Κατὰ τὴν πτῶσιν τῆς πρώτης αὐτοκρατορίας καὶ μετὰ τὴν ἀποπομπὴν εἰς τὰς ἑστίας των, τῶν ξένων στρατευμάτων, ἅτινα ἠκολούθησαν τὰς σημαίας τοῦ Ναπολέοντος, ὁ Arullani εἰσῆλθε μὲ τὸν βαθμὸν τοῦ ὑπασπιστοῦ εἰς τὸν στρατὸν τῆς πατρίδος του. Ἐξορισθεὶς ἕνεκα τῆς συμπράξεώς του εἰς τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821 ἔλαβεν ὑπηρεσίαν εἰς τὰς τάξεις τῶν πατριωτῶν Ἱσπανῶν μετὰ τὴν ἧτταν τῶν ὁποίων κατέφυγεν εἰς Ἀγγλίαν, εἶτα δὲ ἦλθε νὰ πολεμήσῃ ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας. Στρατιώτης καλὸς, ἔμπειρος ἀξιωματικός, ἔδωκε δείγματα τούτων εἰς Χαϊδάρι, εἰς τὴν πολιορκίαν τῆς ἀκροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν καὶ εἰς ἄλλας εκστρατείας τοῦ Φαβιέρου καὶ ἀπέθανε ταγματάρχης ἐν αποστρατείᾳ· ἔφερε τὸν ἀργυροῦν σταυρὸν τοῦ Σωτῆρος καὶ τὸ μετάλλιον τοῦ ἀγῶνος.


9. AYMINO VINCENT (ΒΙΚΕΝ. ΑΙΜΙΝΟΣ).

[Ἐκ Bordo Mazzino τοῦ Πεδεμοντίου (Σαρδηνίας)· ἀπέθανεν ἐξ ἀσθενείας ἐν Ναυπλίῳ, τὴν 7 Ἀπριλίου 1837].

Ὁ Αἰμῖνος ἦτο παλαιὸς ὑπαξιωμ. τῶν σκοπευτῶν τοῦ Ρο ἐπὶ τῆς αὐτοκρατορίας. Ἡ γενναιότης του τὸν ἠξίωσε τοῦ σταυροῦ τῆς λεγεῶνος τῆς τιμῆς ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης. Συστρατιώτης τοῦ προρρηθέντος εἶχε συμμερισθῆ τὰς περιπέτείας του ἔν τε τῇ Ἱσπανίᾳ, καὶ ἐν Ἑλλάδι. Ἦτο ἐντελῶς ἀγράμματος, εἶχεν ὅμως μνημονικὸν θαυμάσιον· διηγεῖτο στρατιωτικὰ συμβάντα τοῦ καιροῦ του λεπτομερῶς και ἀκριβέστατα καὶ διὰ γλώσσης ἁπλῆς καὶ γραφικῆς ἐνταυτῷ, ὥστε κατέθελγε καὶ τοὺς μᾶλλον ἀδιαφόρους. Ἡ μεγαλειτέρα του εὐτυχία ἦτο νὰ ἀπαγγέλλῃ τὰς προκηρύξεις τοῦ αὐτοκράτορος του κατὰ τὰς περιστάσεις εἰς τὰς ὁποίας εἶχε λάβει μέρος· τοῦτο δὲ τὸ ἔπραττε μὲ ὅλως νεανικὴν ζωηρότητα, χωρὶς νὰ παραλάσσῃ οὔτε συλλαβήν. Οἱ σύντροφοί του ηὐχαριστοῦντο νὰ τὸν ἀκούωσι καὶ νὰ τὸν κάμνουν νὰ ἐπαναλαμβάνῃ μὲ ὕφος ἀληθῶς πανηγυρικὸν πῶς «ὡνομάσθη ὁμογνωμόνος δεκανεὺς ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μάχης» ὑπὸ τοῦ γενναίου του λοχαγού Tiburce Sébastiani, εἰς ὅν ὑπέμνησε τὸ γεγονὸς κατὰ τὸ 1828, ὅτε τὸν ἐπανεῖδεν εἰς τὴν Ἑλλάδα διευθύνοντα ἕνα λόχον τοῦ στρατοῦ τῆς γαλλικῆς ἀποστολῆς. Ἀπέθανε λοχαγὸς ἐν ἀποστρατείᾳ· εἶχε τὸν σταυρὸν τοῦ Σωτῆρος καὶ τὸ μετάλλιον τοῦ ἀγῶνος.

10. AZZOLINI FRANCESCO (ΦΡ. ΑΝΤΖΟΛΙΝΟΣ).

[Ἐκ Borgo Forto παρὰ τὴν Mantova τῆς Ἐνετίας· ἀπέθανεν ἐκ χολέρας ἐν Ἀθήναις τὴν 16 Νοεμβρίου 1854].

...

[έπεται συνέχεια]

Κατά μετάφρασιν της Δδος Κ.Τ.Μ.
ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ
Συνέχεια, ιδέ σελ. 2


ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες ἀποθανόντες κατὰ τὸν ὑπέρ τῆς ἐλληνικῆς ἀνεξαρτησίας ἀγῶνα ἤ ἐν τῇ ὑπηρεσία τῆς Ἐλλάδος ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1860.

Β.
11. BALESTRA (ΜΠΑΛΕΣΤΡΑΣ).

[Ἐκ Κρήτης, ὑπήκοος Γάλλος, ἀπέθανεν ἐν Κρήτη ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς τιμῆς τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 1822].

Οὗτος διωργάνωσε τὰ πρῶτα τακτικὰ στρατεύματα τὸ 1821 ὑπὸ τὰς ὁδηγίας τοῦ πρίγκιπος Ὑψηλάντου. Ἔχων δὲ 185 νεοσυλλέκτους, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων ἦσαν Ἑπτανήσιοι, διῃρημένους εἰς τρία σώματα καὶ τοποθετημένους εἰς μίαν μόνον γραμμὴν επὶ τῆς ἀνοικτῆς παραλίας τῶν Καλαμῶν, γενναίως ἀντέστη εἰς τὴν ἀπόβασιν 6 χιλιάδων Τούρκων, ερχομένων ἐκ Κωνσταντινουπόλεως. Κατὰ τὴν εἰς τὴν νῆσον Κρήτην ἐκστρατείαν ἀπώλεσε τὴν ζωὴν, ὁ δὲ θάνατός του ἦτο ἀληθὴς ἀπώλεια διὰ τὴν κοινὴν πατρίδα.

12. BALLOT (ΜΠΑΛΩ)

[Γάλλος, ἀπέθανεν ἐν Ναυπλίῳ].

Οὐδεμία πληροφορία εὑρεθη περί τῶν ὑπηρεσιῶν, τοῦ τρόπου καὶ τοῦ μέρους τοῦ θανάτου τοῦ φιλέλληνος τούτου.

13. BALZANNI JOSEPH - MARIE
(ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΙ ΜΠΑΛΖΑΝΗΣ)

[Εκ Monticelli της Κορσικής, απέθανεν εν Κωλιάδι Άκρα (τρεις πύργοι) των Αθηνών επί του πεδίου της τιμής την 6 Μαΐου 1827].

...

14. BARANTIER (ΜΠΑΡΑΝΤΙΕ)

[Εκ Σαβοΐας της Σαρδηνίας, απέθανεν εν Κέα συνεπεία τραυμάτων, τον Απρίλιον του 1826].

...

15. BASSANO, PASCAL (ΠΑΣΧ. ΜΠΑΣΑΝΟΣ)

[Εξ Cervione της Κορσικής, απέθανεν εις το πεδίον της μάχης εν Κωλιάδη Άκρα, την 6 Μαΐου 1827].

...

16. BASSANO, ANTOINE (ΑΝΤ. ΜΠΑΣΑΝΟΣ)

[Εξ Cervione της Κορσικής, απέθανεν εν Ναυπλίω εξ ασθενείας το 1836].

Αδελφός του άνω ρηθέντως...

...

17. BASSETTI (ΜΠΑΣΕΤΤΗΣ)

[Εκ του μεγάλου Δουκάτου της Πάρμας απέθανεν εν Παιδεμένω της Πελοποννήσου εις το πεδίον της τιμής την 25 Μαΐου 125].

...

18. BATILANI (ΜΠΑΤΙΛΑΝΗΣ)

[Εκ του Μεγάλου Δουκάτου της Τοσκάνης, απέθανε μαχόμενος εν Πέτα την 1 Ιουλίου 1822].

...

19. BECK AINÉ FRANÇOIS
(ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΠΕΚ ο πρεσβύτερος)

[Εκ Würtzburg της Βαυαρίας απέθανεν εξ ασθενείας εν Μεσολογγίω τον Νοέμβριον του 1822].

...

20. BECK JEUNE BENJAMIN
(ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΜΠΕΚ ο νεώτερος)

[Εκ Würtzburg της Βαυαρίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Μεσολογγίω τον Νοέμβριον του 1822].

...

21. BECKER CHARLES (ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΠΕΚΕΡ)

[Εκ Stuttgard της Württenberg απέθανε εν Κωλιάδι Άκρα εις το πεδίον της τιμής την 6 Μαΐου 1827].

...

22. BELLIARD (ΜΠΕΛΙΑΡ)

[Εκ Saint-Lô της Γαλλίας απέθανεν εν Ναυπλίω].

...

23. BELLIER DE LAUNOY
(ΜΠΕΛΛΙΕ ΔΕ ΛΩΝΟΑ)

[Εκ Πρωσσίας, απέθανε μαχόμενος εν Μεσολογγίω την 23 Απριλίου 1826]

...

24. BENNIGSEN, OTTO-GUSTAVE.
(ΟΘΩΝ ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ ΜΠΕΝΙΓΣΕΝ).

[Εξ Αννοβέρου απέθανε εν Πάτραις εξ ασθενείας τον Οκτώβριον του 1830].

...

σε σώος και αβλαβής εις την κορυφήν και εσταμάτησεν ολίγον, είτα κατήλθεν εις το αντίθετον μέρος και όπου ήτο το στρατόπεδον του στρατηγού Κίτσου Τζαβέλλα. Αλλά δεν επανήλθε πλέον.

[έπεται συνέχεια]

Κατά μετάφρασιν της Δδος Κ.Τ.Μ.
ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ
Συνέχεια, ιδέ σελ. 10<
ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

Β.
25. BEO FRÉDERIC (ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΜΠΕΟΣ)

[Εκ Βιέννης της Αυστρίας, απέθανεν εν Αμφίσση την 23 Σεπτεμβρίου 1823].

Ουδεμία άλλη πληροφορία υπάρχει δι' αυτόν.

...

26. BERNARDI EUGÈNES (ΕΥΓ. ΜΠΕΡΝΑΡΔΙ)

[Γάλλος, απέθανεν εν Πάτραις εκ τυφλώσεως και ασθενείας την 23 Νοεμβρίου 1851].

...

27. BERTIN ALEXANDRE.
(ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΜΠΕΡΤΕΝ)

[Γάλλο;, απέθανεν εκ τραυμάτων εν Μεθάνοις την 8 Οκτωβρίου 1827]

...

28. BEYERMANN HENRI.
(ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΑΪΕΡΜΑΝ).

[Εκ Βορδιγάλλων της Γαλλίας, εφονεύθη εν Πέτα την 16 Ιουλίου 1822].

...

29. BITTERSEN (ΜΠΙΤΤΕΡΣΕΝ)

[Σουηδός, απέθανεν εξ ασθενείας εν Πόρω].

Ουδεμία περί αυτού πληροφορία υπάρχει.

...

30. BOHEMANN CHARLES.
(Κ. ΜΠΟΕΜΑΝ)

[Εξ Αμβούργου, απέθανεν εν Αθήναις εξ ασθενείας τον Δεκέμβριον του 1825].

...

31. BOHN (ΜΠΟΝ).

[Εξ Αμβούργου, απεβίωσεν εις Κομπότη της Ηπείρου εξ ασθενείας τον Ιούλιον του 1822].

...

32. BORHMANN (ΜΠΟΡΜΑΝ).

[Εκ Δρέσδης της Σαξωνίας, απέθανεν εν Βονίτση εξ ασθενείας τω 1834].

...

33. BOLDEMANN (ΜΠΟΛΔΕΜΑΝ).

[Εκ Grabow του Μεγάλου Δουκάτου του Μεκλεμβούργου, απέθανεν εν Άργει τον Ιανουάριον του 1822].

Δι' αυτόν είνε γνωστόν μόνο ότι ήτο ιατρός.
34. BONAPARTE, PAUL FILS DE LUCIEN.

[Γάλλος απέθανεν εκ τυχαίου συμβεβηκότος εν Σπέτσαις τω 1827].

...

35. BONTHRON ALEXANDRE.
(ΑΛΕΞ. ΜΠΟΝΤΡΩΝ).

[Εκ Σκωτίας, απέθανεν εν Ναυπλίω τω 1822]. Ουδεμία πληροφορία υπάρχει δι' αυτόν.

36. BOURBAKIS DENYS (Δ. ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΗΣ)

[Κεφαλλήν υπήκοος Γάλλος, εφονεύθη εν Καματερώ την 20 Φεβρουαρίου 1827].

...

37. BOUTAY JEAN CHARLES.
(ΚΑΡΟΛΟΣ ΙΩ. ΜΠΟΥΤΑΪ).

[Εξ Sarreguemines της Γαλλίας, εφονεύθη εν Αχινώ την 16 Φεβρουαρίου 1836].

...

38. BOYON (ΜΠΟΑΓΙΩΝ).

[Εκ Württenberg, απέθανεν εν Ναυπλίω τον Νοέμβριον του 1826].

Εκτός του ότι ήτο ιατρός ουδέν άλλο περί αυτού εγνώσθη.
39. BREIL EDOUARD (ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΜΠΡΕΙΛ)

[Εκ Pignerol της Σαρδηνίας, εφονεύθη εν Πέτα την 16 Ιουλίου 1822]

Εθελοντής εις το σώμα των Φιλελλήνων απέθανεν ενδόξως.

...

40. BRIFFARI (ΜΠΡΙΦΑΡΙ)

[Εκ Pignerol της Σαρδηνίας, εφονεύθη εν Πέτα τημ 16 Ιουλίου 1822].

Εθελοντής εις το σώμα των Φιλελλήνων απέθανεν ενδόξως.
41. BROGLIA, CONTE (ΚΟΜΗΣ ΜΠΡΟΛΙΑ).

[Εκ Macerata της Σικελίας, εφονεύθη εις το πεδίο της μάχης εν Ανατολικώ τω 1828].

...

42. BRONIKOWSKY ROBERT.
(ΡΟΒ. ΜΠΡΟΝΙΚΟΒΣΚΗΣ).

...

43. BRUCKBACHER ANDRÉ.
(ΑΝΔΡ. ΜΠΡΟΥΚΜΠΑΧΕΡ).

[Εκ του Μεγάλου Δουκάτου της Βάδης, εφονεύθη εν Κωλιάδι Άκρα την 6 Μαΐου 1827].

...

44. BRUMBACHER (ΜΠΡΟΥΜΑΧΕΡ).

[Εκ Ζυρίχης της Ελβετίας, απέθανεν ασθενήσας εν Μεσολογγίω τον Δεκέμβριον του 1825].

...

45. BRUNO (ΜΠΡΟΥΝΟ)
[Εκ Σαρδηνίας, απέθανεν εν Ναυπλίω εξ ασθενείας τω 1827].

...

46. LORD BYRON (ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ).
[Άγγλος απέθανεν εν Μεσολογγίω την 7 Απριλίου 1824].

...

[έπεται συνέχεια]

Κατά μετάφρασιν της Δδος Κ.Τ.Μ.
ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ
Συνέχεια, ιδέ σελ. 18
ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία της Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

C.
47. CARLINO (ΚΑΡΛΙΝΟΣ)
[Εκ Γενούης της Σαρδηνίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Μεσολογγίω].

Αγνοούμεν το είδος του θανάτου του, την εποχήν και τας υπηρεσίας του.

48. CATANI ANTOINE (ΑΝΤΩΝ. ΚΑΤΑΝΗΣ).
[Εκ Μιλάνου της Λομβαρδίας απέθανεν εν Αθήναις εξ ασθενείας την 17 Απριλίου 1853]

Ήκολούθησε τας περισσοτέρας εκστρατείας του τακτικού στρατού υπό τον Φαβιέρον και εις το πεζικών και εις το ιππικόν...

...

49. CAVALLO JEAN BAPTISTE (ΙΩ. ΒΑΠΤΙΣΤ. ΚΑΒΑΛΛΟΣ).
[Εκ Σαρδηνίας, ασθενήσας απέθανεν εν Πατραις τον Αύγουστον του 1830].

...

50. CHAMBELLE LOUIS (ΛΟΥΔΟΒ. ΣΑΜΠΕΛ).
[Εκ Poitiers της Γαλλίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Ναυπλίω την 13 Ιανουαρίου 1845].

...

51. CHARDON DE LA BARRE, LOUIS (ΛΟΥΔΟΒ. ΣΑΡΔΩΝ ΔΕ ΛΑ ΜΠΑΡ).
[Εξ Amiens της Γαλλίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Bourgneuf εκ ασθενείας την 30 Ιανουαρίου 1858].

...

52. CHARDONNET (ΣΑΡΔΟΝΝΕΤΟΣ).
[Εκ Clermont Ferrand της Γαλλίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Αθήναις εξ ασθενείας την 18 Απριλίου 1842].

...

53. CHAUVASSAIGNE (ΣΩΒΑΣΑΙΝ).
[Γάλλος, εφονεύθη επί του πεδίου της μάχης εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822].

Άλλοτε σωματοφύλαξ εν Γαλλία, ανήκε εις το σώμα των Φιλελλήνων. ...

54. CHEVALIER, LOUIS (ΛΟΥΔΟΒ. ΣΕΒΑΛΙΕ).
[Εξ Orbe της Ελβετίας, εφονεύθη εις την μάχην του Πέτα την 4 Ιουλίου 1822].

...

55. CHIAPPE JOSEPH (ΙΩΣΗΦ ΚΙΑΠΠΕ).
[Εκ Γενούης της Σαρδηνίας, απέθανεν ασθενήσας εν Αθήναις την 1 Ιουλίου 1848].

...

56. CLEMENT, JEAN FRANCOIS.
(ΦΡΑΓΚ. ΙΩΑΝ. ΚΛΕΜΑΝ).
[Εκ Charonnes της Γαλλίας, ασθενήσας απέθανεν εν Αθήναις την 2 Μαρτίου 1827].

...

57. COECHINO (ΤΖΑΙΚΙΝΟΣ).
[Ιταλός, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822].

Απεκεφαλίσθη υπό των Τούρκων.
Ήτο εθελοντής εις το Σώμα των Φιλελλήνων ...

58. CORNAGLIA LOUIS (ΛΟΥΔ. ΚΟΡΝΑΛΙΑΣ).
[Εκ Σαρδηνίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Ναυπλίω τω 1825].

...

D.
59. DABRONOWSKY (ΔΑΒΡΟΝΟΒΣΚΥ).
[Πολωνός, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822].

...

60. DANIA ANDRE (ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΝΙΑΣ).
[Εκ Γενούης της Σαρδηνίας, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822].

Ο άλλοτε ταγματάρχης ούτος του 12ου τάγματος των δραγόνων ήτο προ πολλού εις αποστρατείαν. Εν Πέτα διήυθυνε το σώμα των Φιλελλήνων με το βαθμό του αρχηγού.


61. DANIELSTANISLAS (ΣΤΑΝΙΣΛΑΟΣΔΑΝΙΗΛ).
[Εκ Beauvais της Γαλλίας, απέθανεν εν Ναυπλίων εξ ασθενείας τον Δεκέμβριον του 1829].

...

62. DAUJOURD'HUI FRANCOIS.
(ΦΡΑΓΚ. ΔΩΖΟΥΡΔΟΥΪ).
[Εξ Aubonne της Ελβετίας, εφονεύθη εν Κωλιάδι Άκρα την 6 Μαΐου 1827].

...

63. DEBOUSSI (ΔΕΜΠΟΥΣΗ).

[Εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822].

Ανήκεν εις τους Μαμελούκους της φρουράς του αυτοκράτορος Ναπολέοντος, ήτο δε εθελοντής εις το σώμα των Φιλελλήνων.

64. DELANOI (ΔΕΛΑΝΟΑ).

[Εκ Βελγίου, απέθανεν ασθενήσας εν Άνδρω τον Ιούλιον του 1824].
Μέλος και ούτος του λόχου των Φιλελλήνων, ελλείπουσιν άλλαι πληροφορίαι

...

65. DELON (ΔΕΛΟΝ).

[Γάλλος, επνίγη εν Ναβαρίνω τω 1825].

...

66. DENTZEL BARON (ΒΑΡΩΝ ΔΕΝΤΖΕΛ)

[Εκ St. Avold της Γαλλίας, απέθανεν εν Βονίτση εξ ασθενείας την 15 Σεπτεμβρίου 1829].

...

67. DEMANGEOT (ΔΕΜΑΝΖΟ).

[Εντελώς άγνωστος]

68. DESCHEFFI (ΔΕΣΕΦΙ).

..νός, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822] Εθελοντής εις το σώμα των Φιλελλήνων, απέθανεν ενδόξως.

[έπεται συνέχεια]

Κατά μετάφρασιν της Δδος Κ.Τ.Μ.


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 27

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

69. DIECHMANN, FRÉDERIC. (ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΔΙΧΜΑΝ).

[Εκ Πρωσσίας, απέθανεν εν Αμφίσση την 22 Σεπτεμβρίου 1823].
Ουδέν έτερον εγνώσθη περί αυτού.

70. DIEDRICH, CHARLES (ΚΑΡΟΛΟΣ ΔΕΙΔΡΙΧ)

[Εκ Hundfeldt της Πρωσσίας, εφονεύθη εν Επιδαύρω την 14 Οκτωβρίου 1823].
Ουδέν έτερον γνωστόν περί αυτού.

71. DIEZELSKY, DE (ΔΕ ΔΙΤΣΕΛΣΚΥ)

[Εκ Σιλεσίας της Πρωσσίας, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822].

...

72. DITTMAR, DE (ΔΕ ΔΙΤΜΑΡ)

[Πρώσσος, εφονεύθη εν Μεσολογγίω την 23 Απριλίου 1826].

...

73. DODERLIN (ΔΑΙΔΕΡΛΙΝ)

[Εκ Βυρτεμβέργης, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822].

...

74. DONAUER (ΔΟΝΑΟΥΕΡ)

[Εκ Canmburg της Σαξωνίας, απέθανεν εν Άστρει κατά Σεπτέμβριον του 1822].

...

75. DOUTIER (ΔΟYTIΕΡ)

[Εκ Λωζάνης της Ελβετίας, εφονεύθη εν Κωλιάνδη Άκρα Πέτα την 16 Μαΐου 1827].

...

76. DOZIO, JOSEPH (Ιωσήφ Δόζιος)

[Εκ Σαρδηνίας της Ελβετίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Αθήναις την 26 Μαΐου 1826].

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.

ΤΟΜΟΣ Α΄ - 1884


77. DUCEL (ΔYΤΣΕΛ).

[Γάλλος, απέθανεν εν Σπέτσαις εξ ασθενείας].

...

78. DUCROS ANTOINE (ΑΝΤ. ΔΥΚΡΟΣ).

[Εκ Λίλλης της Γαλλίας, εν Χίω τραυματισθείς θανασίμως απεβίωσεν αυθημερόν την 18 Δεκεμβρίου 1827].

...

79. DUMONT HENRI (ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΥΜΟΝ).

[Εκ Neufchatel της Γαλλίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Αθήναις την 6 Ιουνίου 1852]

...

80. EBEN (ΕΒΕΝ).

[Εκ του μεγάλου Δουκάτου της Βάδης, εφονεύθη εν Πέτα τη 4 Ιουλίου 2811].
Εθελοντής εις το σώμα των Φιλελλήνων.

...

81. EISEN (ΕΪΖΕΝ).

[Εκ του μεγάλου Δουκάτου της Βάδης, εφονεύθη εν Πέτα τη 4 Ιουλίου 2811].
Ως και ο προρρηθρείς, ήτο νεώτατος.


...

82. EMERLE (ΕΜΕΡΛ).

[Γάλλος, απέθανεν εν Καλαβρύτοις)
Ουδεμία άλλη δι' αυτόν πληροφορία.

...

83. ERUST (ΕΡΟΥΣΤ).

[Εκ Wintherthal της Ελβετίας, απέθανεν εν Αθήναις κατά Δεκέμβριον του 1825].
Αγνοούνται τα κατ' αυτόν.


84. FAIX, BERNARD (ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΦΕΞ).

[Εκ Mayence της Πρωσσίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Ναυπλίω την 28 Οκτωβρίου 1823].
Η υπηρεσία του είναι άγνωστος.

85. FELDHANN (ΦΕΛΔΑΝ).

[Εκ Dessau της Πρωσσίας, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822]
Ήτο υπασπιστής του γενναίου στρατηγού Normann. Διδάκτωρ της Νομικής.

86. FÉLOS (ΦΕΛΟΣ).

[Γερμανός, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822]
Εθελοντής εις το σώμα των Φιλελλήνων.

87. FELS AINÉ (ΦΕΛΣ ο πρεσβύτερος).

[Εκ Λειψίας της Σαξωνίας, απέθανεν πλησίον του Μεσολογγίου τον Σεπτέμβριον του 1824]

88. FELS JEUNE (ΦΕΛΣ ο νεώτερος).

[Εκ Λειψίας της Σαξωνίας, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822]
Αδελφός του προρρηθέντος και εθελοντής εις το σώμα των Φιλελλήνων


89. FERRERO, LOUIS (ΛΟΥΔΟΒ. ΦΕΡΡΕΡΟΣ).

[Εκ Cuni της Σαρδηνίας, απέθανεν εκ κεραυνοβόλου αποπληξίας εν Αθήναις την 30 Απριλίου 1836].

...

90. FISCHER (ΦΙΣΕΡ).

[Εκ Κολωνίας της Πρωσσίας, απέθανεν εν Αιγίνη εξ ασθενείας τον Δεκέμβριον του 1826].
Ελλείπουσι πλείονες περί αυτού πληροφορίαι.

91. FITZ-GIBBON (ΦΙΤΣ-ΓΙΒΩΝ).

[Άγγλος, απέθανεν εν Πόρω εξ ασθενείας τον Σεπτέμβριον του 1837].

...

92. FLORENCE, LOUIS JOSEPH. (ΛΟΥΔ. ΙΩΣΗΦ ΦΛΟΡΑΝΣ)

[Εκ Παρισίων, εφονεύθη εν Ωρωπώ την 16 Σεπτεμβρίου 1826].


93. FORSANO ANTOINE (ΑΝΤ. ΦΟΡΣΑΝΟΣ)

[Εκ Cuni της Σαρδηνίας, απέθανεν εκ κεραυνοβόλου αποπληξίας εν Αθήναις την 30 Απριλίου 1836].

...

94. FORTI (ΦΟΡΤΗΣ)

(Εκ Λομβαρδίας της Σαρδηνίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Μεσολογγίω των 26 Μαΐου 124).
Ήτο εκ των ολιγοστών Φιλελλήνων, των σωθέντων κατά την καταστροφήν του Πέτα.

...

95. FOZZIO (ΦΟΤΖΙΟ)

[Εκ Σαρδηνίας, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822]
Ανήκεν εις το σώμα των Φιλελλήνων.

...

96. FRESLON (ΦΡΕΣΛΟΝ)

[Εκ Chartres της Γαλλίας, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822]
Παλαιός υπαξιωματικός των Ουσσάρων. Εθελοντής εις το σώμα των Φιλελλήνων.

...

97. GALDO (ΓΚΑΛΔΟΣ)

[Εκ Bastia της Κορσικής, εφονεύθη εν Κωλιάδη άκρα την 6 Μαΐου 1827]
Παρευρέθη μετά των άλλων Φιλελλήνων εν Χαΐδαρίω.

...

98. GAMBA, CONTE PIERRE
(ΚΟΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΜΠΑΣ)

[Εκ Ravenne της Παπικής Επικρατείας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Μεθάνοις τω 1827]
Προσκεκολλημένος εις το διοικητήριον δεν έλαβε μέρος εις μάχας.

99. GAMBINI PASQUALE
(ΠΑΣΧ. ΓΚΑΜΠΙΝΗΣ)


[Εκ Corte της Κορσικής, εφονεύθη εν Πατησίοις την 6 Μαΐου 1827]

...

έπεται συνέχεια,

Κατά μετάφρασιν της Δδος Κ.Τ.Μ


...


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 34

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

100. GARE, PÈRE (ΓΚΑΡΕΛ).

(Εκ Μασσαλίας, εφονεύθη εν Κωλάδη άκρα, την 6 Μαΐου 1827).

...

101. GSGC, DE (ΔΕ ΓΚΑΣΚ).

(Γάλλος, εφονεύθη εν Καματερώ την 20 Φεβρουαρίου 1827)


...

102. GEDDY (ΤΖΕΔΔΥ).

(Άγγλος, απέθανεν εν Δραγομέστη το 1826)
Ιατρός εις τον στρατόν του στρατηγού Τζόρτζ.


103. GERVAIS (ΤΖΕΡΒΑΙ).

Άνευ τινός πληροφορίας

104. GEYSEN (ΓΚΟΪΣΕΝ).

(Εξ Ελβετίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Ύδρα την 13 Δεκεμβρίου 1828).
Άνευ πληροφοριών.

105. GIACCOMUZZI PASQUALE.
(ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΖΙΑΚΟΜΟΥΤΖΗΣ).

(Εκ Castel Nuovo της Σαρδηνίας, απέθανεν ασθενήσας εν Ναυπλίω την 25 Ιανουαρίου 1845).

...

106. GIBASSIER (ΖΙΜΠΑΣΣΙΕ)


(Γάλλος, εφονεύθη εν Καματερώ την 20 Φεβρουαρίου 1827)


...

107. GIBELLINI JEAN (ΙΩ. ΤΖΙΜΠΕΛΛΙΝΗΣ)


(Εκ του Μεγάλου Δουκάτου της Μοδένης, απέθανεν εξ ασθενείας εν Ναυπλίω)

...

108. GILLMANN, DE BARON,
(ΒΑΡΩΝΟΣ ΔΕ ΓΚΙΛΜΑΝ).


(Εκ του μεγάλου Δουκάτου της Βάδης, εφονεύθη εν Ψαρά την 3 Ιουλίου 1824)

...

109. GORDON, LORD THOMAS,
(ΛΟΡΔΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΟΡΔΩΝ).


(Εκ Σκωτίας της Αγγλίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Gairness της Σκωτίας την 20 Απριλίου 1841).

...

110. GOFFY (ΓΚΟΦΥ).


(Άγγλος, απέθανεν εν Μύτικα τω 1827).

...

111. GRUBEN DE (ΓΚΡΟΥΜΠΕΝ ΔΕ).


(Πρώσσος, ηυτοκτόνησεν εν Ναυπλίω τω 1824).

...

112. GUICHARD (ΓΚΙΣΑΡ).

}}

(Γάλλος, εφονεύθη εν Πέτα την 5 Ιουλίου 1822).
Απετέλει μέρος του Σώματος των Φιλελλήνων.


Η.

...

113. HANE JEAN (ΙΩ. ΧΑΝ).


(Εξ Αννοβέρου, απέθανεν εν Αθήναις εξ ασθένειας).

...

114. HASTINGS FRANCK (ΦΡΑΓΚ ΧΑΣΤΙΓΞ).


(Άγγλος, απέθανεν εκ τραυμάτων κατά Μάϊον του 1828).

...

115. HEINEMANN (ΧΑΪΝΕΜΑΝ).


(Εξ Erfurth της Πρωσσίας, εφονεύθη πλησίον της Λαμίας τον Απρίλιον του 1822).

...

116. HENNEBERG GEOFFROY.
(ΓΟΔΕΦΡΕΙΔΟΣ ΧΕΝΝΕΒΕΡΓ)


(Εξ Mersburg της Πρωσσίας, απέθανεν εν Πηγάδα την 19 Οκτωβρίου 1823).

...

117. HERMANN (ΕΡΜΑΝ)


(Εξ Lubeck, απέθανεν εν Αθήναις εξ ασθενείας τον Ιούλιον του 1822).

...

118. HESSE GASPARD (ΓΑΣΠΑΡ ΕΣ)


(Εξ Becklingausen της Πρωσσίας, απέθανεν εν Παρνασσώ την 21 Σεπτεμβρίου 1823).

119. HEISSE (ΑΪΣΣΕ).

(Εκ του μεγάλου Δουκάτου της Βάδης, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822).

...

120. HIGGENSON (ΧΙΓΚΕΝΣΟΝ).

(Άγγλος, απέθανεν εξ ασθενείας εν Πόρω το 1825).

...

121. HOBBE DE, OTTO (ΟΘΩΝ ΔΕ ΧΟΜΠΕ).

(Εκ Βαυαρίας, εφονεύθη τυχαίως, εν Κομπότη τον Ιούνιον του 1822).

...

122. HOFFMANN CHARLES (ΚΑΡ. ΟΦΜΑΝ).

(Εκ Beslau της Πρωσσίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Αθήναις τον Μάρτιον του 1857).

...

123. HUGSMANS RHODOLPHE (ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΧΟΥΓΚΣΜΑΝΣ).

(Εξ Ολλανδίας, , εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822).
Εθελοντής εις το Σώμα των Φιλελλήνων

...

124. HUMPHREYS WILLIAMS (ΓΟΥΛΙΕΛΜΦΟΣ ΧΟΥΜΦΡΕΫ).

(Άγγλος, απέθανεν εξ ασθενείας εν Αιγίνη τω 1826).
Άνευ άλλης τινός πληροφορίας αφορώσης εις αυτόν.

...

125. JAEGER HENRI (ΕΡΡΙΚΟΣ ΓΑΙΓΓΕΡ).

(Εκ Nurnberg της Βαυαρίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Ναυπλίω την 4 Νοεμβρίου 1823).
Εντελής έλλειψις άλλων πληροφοριών.

...

126. JARVES GEORGES (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΒΑΙΣ).

Μεγάλη αβεβαιότης περί αυτού.

...

127. JEBASSEN (ΓΕΜΠΑΣΣΕΝ).

(Εκ Δανιμαρκίας, απέθανεν εν Ναυπλίω).

...

128. JOHANN (ΓΙΟΧΑΝ).

(Εκ Βυρτεμβέργης, απέθανεν εν Μεσολογγίω εξ ασθενείας τον Δεκέμβριον του 1822).

έπεται συνέχεια,

Κατά μετάφρασιν της Δδος Κ.Τ.Μ


...


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 51

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

138. KOLBE ALEXANDRE
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΜΠΕ).

(Εκ Βερολίνου, απέθανεν εν Πόρω την 13 Σεπτεμβρίου 1860).

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζε.

...

139. KLEBE (ΚΛΕΜΠΕ).
(Εκ Stettin της Πρωσσίας, εφονεύθη εν Μεσολογγίω την 23 Απριλίου 1826).

...

140. KNAUPP (ΚΝΑΟΥΠ).
(Εκ Cully της Ελβετίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Πάτραις τω 1829).

...

141. KNOBELSDORF DE ERNEST EMILE

(ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΔΕ ΚΝΟΜΠΕΛΣΔΟΡΦ).

(Εκ Vrietzen της Πρωσσίας, απέθανεν μεν Μεσολογγίω τον Ιούλιον του 1823).

...

142. KNÖFFER (ΚΝΑΙΦΕΡ).
(Εκ Φραγκφούρτης, απέθανεν εν Μεσολογγίων τον Ιούλιον του 1823).

...

143. KÖCHE (ΚΑΙΧΕ).
(Εκ του Μεγάλου Δουκάτου της Βάδης, απέθανεν εν Ευβοία τω 1822).

...

144. KÖENIG (ΚΑΙΝΙΧ).
(Εκ Βασιλείας της Ελβετίας εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822).

...

145. KOERRING (ΚΑΙΡΡΙΓΚ).
(Εξ Αννοβέρου, απέθανεν εν Πάτραις εξ ασθενείας τω 1829

...

146. KOULSCHELEWSKY (ΚΟΥΛΣΧΕΛΕΒΣΚΥ).
(Εξ Πολωνίας, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822)

...

147. KRUSEMARCK DE (ΔΕ ΚΡΟΥΣΕΜΑΡΚ).
(Εξ Könisburg της Πρωσίας, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822)

...

148. KUHNER (ΚΥΧΝΕΡ).
(Εξ Memmingen της Βυρτεμβέργης, απέθανεν εν Τριπολιτσά τον Νοέμβριον του 1822)

...

149. LAMBERT (ΛΑΜΠΕΡΤ).
(Πρώσσος, απέθανεν συνεπεία τραυμάτων εν Μεθάνοις την 2 Σεπτεμβρίου 1827)


...

150. LAMBERT JEAN (ΙΩΑΝ. ΛΑΜΠΕΡΤΗΣ).
(Εκ Ραβέννης του Παπικού κράτους, απέθανεν εξ ασθενείας εν Κύθνω την 2 Νοεμβρίου 1842)

...

151. LAND?ANNA SERAPHIN

(ΙΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΑ?ΔΥΤΣΑΝΑΣ).

(Εκ Bilbao της Ισπανίας, απέθανεν εν Αθήναις εξ ασθενείας την 15 Φεβρουαρίου 1827).

...

152. LASBERG DIT WOLF FREDERIC

(ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΛΑΣΒΕΡΓ ή ΒΟΛΦ).

(Εκ του Μεγάλου Δουκάτου του Hesse-Cassel, εφονεύθη εν Κωλιάδη Άκρα την 6 Μαΐου 1827).

...

153. LASCY CHRISTOPHE

(ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΑΣΚΥ).

(Εκ Πέστης της Αυστρίας, εφονεύθη εν Κωλιάδη Άκρα την 6 Μαΐου 1827).

...

154. LASKY (ΛΑΣΚΥ).
(Εκ Eisnach της Πρωσσίας, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822).

Ήτο εθελοντής.

...

155. LEBON (ΛΕΜΠΟΝ).
(Εκ Perpignan της Γαλλίας, εφονεύθη εν Καματερώ την 20 Φεβρουαρίου 1827).

...

156. LEDOUX JOSEPH CHARLES

(ΙΩΣΗΦ ΚΑΡΟΛΟΣ ΛΕΔΟΥ).

(Εκ Chantilly της Γαλλίας, απέθανεν εν Αθήναις συνεπεία τραυμάτων την 13 Απριλίου 1827).

...

157. LEFÈVRE (ΛΕΦΕΒΡ).
(Γάλλος, εφονεύθη εν Κωλιάδη Άκρα την 6 Μαΐου 1827).

Εθελοντής

...

158. LEGRACIEUX (ΛΕΓΚΡΑΣΙΕ).
(Εκ Valence της Γαλλίας, απέθανεν εν Σαλαμίνι εξ ασθενείας την 20 Φεβρουαρίου 1827).

Εγκατέλιπε την διεύθυνσιν της εφημερίδος Courrier Français, της οποίας ήτο και υπεύθυνος συντάκτης, όπως έλθη εις Ελλάδα ως εθελοντής.

(έπεται συνέχεια),

Κατά μετάφρασιν της Δδος Κ.Τ.Μ
ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 59

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

159. LINCH GUILLAUME (ΓΟΥΛΙΕΛΜ ΛΙΝΧ) [Εκ Hanau του Hesse Capel, απέθανεν εν Παρνασώ την 22 Δεκεμβρίου 1823].

Δεν είνε γνωστόν το σώμα, εις ό ανήκεν, ούτε ο τρόπος του θανάτου του.

160. Linstedt (Λίνστετ)

...

161. Lishingk (Λίσχιγκ)

...

162. Loëhr Henri (Ερρίκος Λαιρ)

...

163. Lubtow de (Δε Λούμπτοβ)

...

164. Lucaë Ernest (Ερνέστος Λούκαε)

...

165. Lutjens ou Lutching (Λύτγενς ή Λύτχινκ)

...

M

166. Macchia Antoine (Αντ. Μάκιας)

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.

...

167. Maillet Alexis (Αλέξιος Μαγιέ)

...

168. Mamiot (Μαμιώ)

...

169. Mannike (Μάννικε)

...

170. Marc (Μαρκ)

...

171. Marchand Alexandre (Αλέξανδρος Μαρσάν)

...

172. Μarcillesi Joseph (Ιωσ. Μαρσιλέσης)

...

173. Μarcillesi (Μαρσσιλλές)

...

174. Maury Jean (Ιωάννης Μωρύ)

...

175. Μeissel (Μάισελ)

...

176. Μèves Georges (Γεώργιος Μεβές)

...

177. Μeyer (Μάγερ)

...

178. Μignac (Μινιάκ)

...

179. Miowidowitchi (Μιοβιδοβίτσης)

...

180. Mirziewsky (Μιρζιέβκυ)

...

(Έπεται συνέχεια).

ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 67

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.


181. Molodowsky (Μολοδόβσκυ)

...

182. Monaldi (Μονάλδης)

...

183. Montanelli (Μοντανέλλης)

...

184. Muller (Mούλλερ)

...

185. Muller (Μύλλερ)

...

186. Μurray Charles (Κάρολος Μύρραϋ)

...

N.

187. Nagel (Νάγελ)

...

188. Netzelbach (Νέτσελμπαχ)

...

189. Neumgter Georges Albert (Γεώργιος Αλβέρτος Νόιμγτερ)

...

190. Nusbaum (Νουσμπάουμ)

...

191. Normann Comte Charles Albert (Κόμης Κάρολος Αλβέρτος Νόρμαν)

(Εκ Βυρτεμβέργης : απέθανεν έν Μεσολογγίω εξ ασθενείας την 22 Νοεμβρίου 1822 ).

Ώς στρατηγός είχε πολεμήσει υπό τον Ναπολέοντα και λάβει τον σταυρόν της Λεγεώνος της τιμής επί του πεδίου της μάχης....

O.

192. Obert (Όμπερτ)

...

193. Oberst (Ομπέρστ)

...

194. Odon Antoine (Αντ. Οδών)

...

195. Odworsly (Οδβόρκυ)

...

196. Oehlmeyer ή Οhlmeyer (Αϊλμάιερ ή Ολμάιερ)

...

197. Oscar (Όσκαρ)

...

198. Osenbruch (Όσεμπρουχ)

...


P.

199. Palma Conte Alerino (Κόμης Αλερίνος Πάλμας)

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.

200. Parat Pierre (Πέτρος Παρά)


(Έπεται συνέχεια).

ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 78


ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.


201. Pecorara le Chevalier Antoine (Iππότης Αντώνιος Πεκοράρας)

...

202. Pisa Vincent (Βικέντιος Πίσας)

...

203. Plenario (Πλενάριος)

...

204. Prey Théodore (Θεόδωρος Πρέι)

...

205. Priester (Πρίστερ)

...

206. Pujet Théodore (Θεοδ. Πυζέ)

...

Q

207. Qualen De (Δε Κβαλέν)

...

R

.

208. Raffenel Louis Claude (Λουδοβίκος Κλαύδιος Ραφενέλ)

...

209. Range (Ρανζ)

...

210. Rasieri (Ρασιέρι)

...

211. Résinilt Geoffroy (Γοδεφρίδος Ρέσινιλτ)

...

212. Rheinold Théodore (Θεόδωρος Ράινολδ)

...

213. Rheineck Edouard Baron De (Βαρώνος Εδουάρδος Δε Ράινεκ)

(Πρώσος απέθανεν εξ ασθενείας εν Αθήναις την 6 Νοεμβρίου 1854).

Εις των αρχαιοτέρων Φιλελλήνων . Ήτο το 1822 εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου ...

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.


...

214. Riedesel Baron De (Βαρώνος Δε Ρείδεσελ)

...

215. Rigal Etienne Claude (Στέφανος Κλαύδιος Ριγάλ)

...

216. Rittatore Damien (Δαμ. Ριτατόρε)

...

217. Rival Gabriel (Γαβριήλ Ριβάλ)

...

218. Rivel Philippe (Φίλιππος Ριβέλ)

...

219. Riviero Michel Ferdinand (Μιχαήλ Φερδινάνδος Ριβιέρος)

...

[Έπεται συνέχεια].


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 84

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.


220. Robert François (Φραγκ. Ρομπέρ)

...

221. Robert (Ρομπέρ)

...

222. Rocavilla Michel (Μ. Ροκαβίλλας)

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.

223. Roltfuss Gaspard (Γασπάρ Ρόλτφους)

...

224. Rosarolli Joseph (Ιωσήφ Ροσαρόλλης)

...

225. Rosenstiel (Ρόσενστιλ)

...

226. Rosner (Ρόσνερ)

...

[Έπεται συνέχεια].

ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 94

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

227. Rousset Pierre (Πέτρος Ρουσσέ)

...

228. Ruppel Conrad De (Κονράδος Ρούππελ)

...

229. Rust (Ρυστ)

S.

230. Sander (Σάνδερ)

...

231. Sandmann (Σάνδμαν)

...

232. Santa Rosa Comte (Κόμης Σάντα Ρόζας)

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.

ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 103

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

233. Sassen De (Δε Σασσέν)

...

234. Scandal William (Γουλιέλμος Σκάνδαλ)

...

235. Scarpa Joseph (Ιωσήφ Σκάρπας)

...

236. Schepphann (Σεππάν)

...

237. Schilcher (Σίλχερ)

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.

[Έπεται συνέχεια].

ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 108

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

...

238. Schmidt Henri (Eρρίκος Σμιτ)

...

239. Schneider (Σνέιδερ)

...

240. Schoene Jean (Ιωάννης Σαίνε)

...

241. Schöl (Σαιλ)

...

242. Schrôder (Σραίδερ)

...

243. Schweigardt (Σβάιγαρδ)

...

244. Schweïlardt (Σβάικαρδ)

...

245. Sciutto Nicolas (Νικ. Σκιούτος)

...

246. Seguin (Σεγκούιν)

...

247. Seiffath (Σάιφατ)

...

248. Seiger Ainé (Σάιγερ ο πρεσβύτερος)

...

249. Seïger Jeune (Σάιγερ ο νεώτερος)

...

250. Servert (Σέρβερτ)

...

251. Specht (Σπεχτ)

...

252. Spittler (Σπίτλερ)

...

253. Sproëder Jacob (Ιάκωβ. Σπραίδερ)

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.

ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 134

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

254. Staël De (Δε Σταέλ)

...

255. Stephann Frederic (Φρειδερίκος Στέφαν)

...

256. Stitzelberger (Στιτζελμπέργερ)

...

257. Stoëbel André (Ανδρέας Σταίμπελ)

...

258. Sussmilich (Σουσμίλιχ)

...

T.

259. Tarella Pierre (Πέτρ. Ταρέλλας)

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.


260. Teichmann (Τάιχμαν)

...

261. Theisz (Τάιστζ)

...

262. Théobald (Θεοβάλδος)

...

263. Thunst (Τυνστ)

...

264. Tirelli (Τιρέλλης)

...

265. Toricelli (Τοριτσέλλης)

...

[έπεται συνέχεια]


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 124

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

266. TOURET HILARION (ΙΛΑΡΙΩΝ ΤΟΥΡΕ)

(Εκ Sarreguemines της Γαλλίας, απέθανεν εν Πειραιεί εξ ασθενείας την 28 Αυγούστου 1857).

Τα τελευταία έτη της αυτοκρατορίας ήσαν τα πρώτα του στρατιωτικού του σταδίου.

....

U.

267. URQUART CHARLES GORDON (Κάρολος Γόρδων Ύρκαρ)

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.

[έπεται συνέχεια.]


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 134

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

V.

268. Vasconi (Βασκόνης)

...

269. Viel (Βιέλ)

...

270. Vieth David (Δαβίδ Βείτ)

...

271. Vikarius (Βικάριος)

...

272. Viviani (Βιβιάνης)

...

273. Voigt Léonard (Λενάρδος Βοάγγ)

...

W.

274. Waesmann Gotlieb Théophile (Θεόφιλος Γοτλείβ Βάισμαν)

(Εκ Laberstade της Πρωσίας, απέθανεν εν Πιάδα την 28 Οκτωβρίου 1823).

Τίποτε γνωστόν περί των υπηρεσιών του και του θανάτου του. ...

275. Washington (Βάσιγκτων)

...

276. Weigand (Βάιγανδ)

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.


277. Weigel Guillaume (Γουλιέλμος Βάιγελ)

...

278. Wertzer (Βέρτζερ)

...

[Έπεται συνέχεια].


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ2

Συνέχεια, ιδέ σελ.134


ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.


279. Wievig (Βέιφιγ)

...

280. Winter (Βίντερ)

...

281. Winterhollez (Βιντερχόλλεζ)

...

282. Woirion Blaise Hippolite (Ιππόλυτος Βλάσιος Βοαρίον)

...

283. Wolf (Βόλφ)

...

284. Wolgmuth (Βόλγμουτ)

...

Z

285. Zimmerman (Τζίμερμαν)

...

286. Ζöli Paul (Παύλος Τζόλι)

...


2. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.

(Έπεται το β΄. μέρος).


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ.149


ΜΕΡΟΣ Β.

Φιλέλληνες καταλιπόντες την Ἐλλάδα και την ελληνικήν ὑπηρεσίαν ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1860.


A.

1. D' Arnault (Αρνώ)

...

2. Arnault (Αρνώ)

...

3. Ashley (Άσλεϋ)

...

4. D' Aubigny (Δ' Ωβινύ)

...

B.

5. Bailli (Μπαγί)

...

6. Bannister (Μπάνιστερ)

...

7. Bauer de Hettmann (Ετμάνος δε Μπάουερ)

...

8. Beretuna (Μπερετούνας)

...

9. Bernard (Μπερνάρδος)

...

10. Blondeau (Μπλονδώ)

...

11. Βlondel Louis (Λουδοβίκος Μπλονδέλ)

...

12. Bodeau (Μποδώ)

...

13. Both (Μποτ)

...

14. Bourgine (Μπουρζίν)

...

15. Braidfields Henri (Ερρίκος Μπρέιδφιλδς)

...

16. Brejola (Μπρεγιόλας)

...

17. Brengeri (Μπρεντζέρης)

...

18. Bruneau Urbain (Ουρβανός Μπρυνώ)

...

19. De Bruscelles (Δε Μπρουσέλ)

...

20. Buffa (Μπούφας)

...

C.

21. Calosso (Καλόσος)

...

22. Carré ou Card (Καρρέ ή Καρδ)

...

23. Cartier (Καρτιέ)

...

24. Castel (Κάστελ)

...

25. Châtelain (Σατελαίν)

...

26. Cochrane Lord (Λόρδος Κόχραν)

...

27. Cochrane (Κόχραν)

...

28. Coëtlembrun (Καιτλεμπρέν)

...

29. Colin (Κολέν)

...

30. Colen (Kολέν)

...

31. Collegno Jacinthe (Υάκινθος Κολλένιος)

...

32. Conelli (Κονέλλης)

...

33. Cornero (Κορνέρος)

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.


31. Collegno Jacinthe (Υάκινθος Κολλένιος)

...

32. Conelli (Κονέλλης)

...

33. Cornero (Κορνέρος)


έπεται συνέχεια,ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ3

Συνέχεια, ιδέ σελ.157


ΜΕΡΟΣ Β.

Φιλέλληνες καταλιπόντες την Ἐλλάδα και την ελληνικήν ὑπηρεσίαν ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1860.

D.

34. Dandré (Δανδρέ)

...

35. Darby (Δέρβυ)

...

36. Deeroze (Δερόζ)

...

37. Degraifeuil (Δεγραιφέγ)

...

38. Delorey (Δελορέι)

...

39. Denkowsky (Δενκόβσκυ)

...

40. Dubourg (Δυβούρ)

...

E.

41. Elster (Έλστερ)

F.

...

42. Fabricius (Φαβρίκιος)

...

43. Favrier (Βαρώνος Φαβιέ)

...

44. Fallon (Φάλλων)

...

45. Fessura (Φεσούρας)

...

46. Fliburier (Φλιβουριέ)

...

47. Freycinet (Φρεσσινέ)

...

G.

48. Garel fils Elie (Ηλίας Γαρέλ υιός)

...

49. Girard (Ζιράρ)

...

50. Grachino (Γκρακίνος)


3. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.

Έπεται συνέχεια


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ5

Συνέχεια, ιδέ σελ.165


ΜΕΡΟΣ Β.

Φιλέλληνες καταλιπόντες την Ἐλλάδα και την ελληνικήν ὑπηρεσίαν ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1860.

51. Gindre Louis (Λουδοβίκος Ζενδρ)

...

52. Gosse (Γκος)

...

53. Grasset Edouard (Εδουάρδος Γκρασέ)

...

54. Gravel (Γκραβέλ)

...

55. Guédon Pierre (Πέτρος Γκεδόν)

...

56. Quéhenneux (Γκεεναί)

...

57. Grabowsky (Γκραμπόβσκυ)

...

58. Gubernati (Γκουβερνάτι)

5. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.

...

M.

59. Hanet (Χανέ)

...

60. Heidech Charles de (Κάρολος δε Χάιδεχ)

...

61. Hütting baron de (Βαρώνος δε Χύτιγκ)

...

I. J.

62. Ibany Jean (Ιωάννης Ιβάνυ)

...

63. Jardinelli prince (πρίγκηψ Ζαρδινέλης)

...

64. Joehmus (Ζαίμους)

...

65. Jourdain (Ζουρταίν)

K.

66. Kutzowsky (Κουτζόβκσυ)

L.

67. Laport (Λαπόρτ)

...

68. Lavilasse de (Λαβιλάς)

...

69. Lezinsky (Λετσίνσκυ)

...

70. Londonio (Λοντόνιο)

...

71. Lonfriori (Λονφριόρι)

έπεται συνέχεια,


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Συνέχεια, ιδέ σελ.17 2


ΜΕΡΟΣ Β.

Φιλέλληνες καταλιπόντες την Ἐλλάδα και την ελληνικήν ὑπηρεσίαν ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1860.

Μ

72. Mary (Μαρύ). - Γάλλος. Υπολοχαγός του πυροβολικού.

73. Masson Edouard (Εδουάρδος Μάσσων) - Εκ Σκωτίας. Υπηρέτησε στρατιωτικώς και πολιτικώς τω 1845 παρητήθη της θέσεως του εισαγγελέως του εφετείου Αθηνών.

74. Massut (Μασύτ)

...

75. Mazelli (Μαζελλί)

...

76. Mergés (Μερζέ)

...

77. Merhein (Μέρχαϊν)

...

78. Molliére Alexandre (Αλέξανδρος Μολλιέρος)

...

79. Morandi Antoine (Αντώνιος Μοράνδης)

...

80. Myrhberg (Μύρμπεργ)

...

N

81. Nicou (Νικού)

...

82. Nostilz Baron de (Βαρώνος Νόστιλτς)

...

έπεται συνέχεια,ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Συνέχεια, ιδέ σελ. 182


ΜΕΡΟΣ Β.

Φιλέλληνες καταλιπόντες την Ἐλλάδα και την ελληνικήν ὑπηρεσίαν ἀπὸ τοῦ 1821 - 1860.

O.


83. Okrien (Όκρειν)

...

P.

84. Panay (Παναί)

...

85. Pariset (Παριζέ)

...

86. Paulet (Πωλέ)

...

87. Pecchio (Πέκιο)

...

88. Pérard (Περάρ)

...

89. Persat (Περσά)

...

90. Piscatory (Πισκατόρης)

...

91. Poirel (Ποαρέλ)

...

92. Pomowsky (Πομόβσκυ)

...

93. Ponpeo (Πομπέο)

...

94. Porro Comte (Κόμης Πόρρος)

...

95. Protopopoff Alexis (Αλέξιος Πρωτοποπόφ)


R.

...

96. Raybaud Maximilien (Μαξιμιλιανός Ραϊμπώδ)

...

97. Rayko Nikolas (Νικόλαος Ράικος)

...

98. Raymond (Ράιμονδ)

...

99. Regnault de S. Jean d' Angely (Ρενιώ δε σαίν Ζαν δ' Άνζελι)

...

100. Robinson (Ρόβινσων)

...

έπεται συνέχεια,ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Συνέχεια, ιδέ σελ. 190


ΜΕΡΟΣ Β.

Φιλέλληνες καταλιπόντες την Ἐλλάδα και την ελληνικήν ὑπηρεσίαν ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1860.

R


101. Roche (Ρος)

...

102. Roubrech (Ρούμπρεχ)

...

103. Ricard Farrat (Φαρράτος Ριχάρδος)

...

104. Rosbreek (Ρόσμπρεκ) / S.

....

105. Salucci (Σαλούτσι)

...

106. Scambella (Σκαμπέλα)

...

107. Schnitzlein (Σνιτζλάιν)

...

108. Sevin Eugéne (Ευγένιος Σεβέν)

...

109. Spinola (Σπινόλας)

...

110. Stanhope (Στάνοπ)

...

111. Staraba (Σταράβα)

...

112. Stiez (Στίτζ) / T.

...

113. Tassi (Τάσσι)

...

114. Thomas (Θωμάς)

...

115. Tita Sola (Σόλας Τίτας)

...

116. Trelowney (Τρελόβνεϋ) / U.

...

117. Urquart (Ούρκαρ)

...

118. Vandik (Βανδίκ)

...

119. Villalta chevalier Garcia de (Ιππότης Γάρτσια δε Βιλάλτας)

...

120. Villeneuve de (Βιλενέβ)

...

121. Voutier (Βουτιέ)

...

έπεται συνέχεια,


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Συνέχεια και τέλος, ιδέ σελ. 206


ΜΕΡΟΣ Γ.

Φιλέλληνες επιζήσαντες και μείναντες εις την ὑπηρεσία τῆς Ἐλλάδος μέχρι της 1ης Ιανουαρίου 1860.

1. Bellino Pierre (Πέτρος Βελίνος). - Εκ Σαρδηνίας. Πρώην ίλαρχος του ιππικού εν αποστρατεία.

2 . Church Richard (Ριχάρδος Τζόρτς). - Άγγλος. Αντιστράτηγος και βραδύτερον Γερουσιαστής.

3 . Dauria Seraphin (Σεραφείμ Δώριας). - ' Εκ Σικελίας . Πρώην ταγματάρχης του πυροβολικού εν αποστρατεία. Με απεριόριστον άδειαν εις την πατρίδα του.


4. Finlay George (Γεώργιος Φίνλεϊ) - Άγγλος. Πρώην ταγματάρχης των γενικών επιτελών εν αποστρατεία.

5. Fongi Charles (Κάρολος Φόγκης) - Εκ Σαρδηνίας πρώην ίλαρχος του ιππικού, εν αποστρατεία.

6. Fornesy Henri1 (Ερρίκος Φορνέζης)1 - Εξ Orbe της Ελβετίας. Υπασπιστής του επιτελείου των φιλελλήνων, εν αποστρατεία.

7. Graillard Francois (Φραγκίσκος Γραγιάρ) - Εκ Dijon της Γαλλίας. Επίτιμος αρχιστράτηγος εν αποστρατεία, απέθανεν εις Κηφισιάν πλησίον των Αθηνών την 9)21 Μαΐου 1863.

8. Hahn Emmanuel (Εμμανουήλ Χάν).- Εκ Βάρνης της Ελβετίας. Συνταγματάρχης διοικητής του 2ου συντάγματος του πεζικού και επίτιμος υπασπισπιστής του Βασιλέως.

9. Josodrowsky Joseph (Ιωσήφ Ιοσοδρόβσκυ). Εκ Hambourg. Πρώην διοικητής των ζευγιτών του πυροβολικού εν διαθεσιμότητι.

10. Kolbe Alexandre (Αλέξανδρος Κόλμπε). - Περί αυτού του αποθανόντος εν Πόρω την 13)25 Σεπτεμβρίου 1860 εγράψαμεν εις το Α΄ μέρος.

11. Meastraci François (Φραγκίσκος Μαεστράκης). - Κορσικανός. Πρώην λοχαγός του πεζικού εν αποστρατεία.

12. Pasqualis Antoine (Αντώνιος Πασχάλης)

...

13. Pignaud Antoine (Αντώνιος Πινιώ)

...

14. Santini ou Jeanne Sebastien (Σεβαστιανός Σαντίνης ή Ιωάννου)

...

15. Stelwach Henri (Ερρίκος Στέλβαχ)

...

16. Treyber Henri (Ερρίκος Τράϊμβερ) - Εκ Σαξωνίας. Αρχίατρος του στρατού.

Απαντες έφερον το αργυρούν μετάλλιον του αγώνος

Σημ. της Εβδομ. Και ούτοι απέθανον πάντες

1. Ο μετά του Τουρέτ συντάξας τον παρόντα κατάλογον, περί αυτού θα γράψωμεν άλλοτε εν εκτάσει.