Οδηγίαι προς την εν Λονδίνω επιτροπήν δια την αγοράν πλοίων και σιδηρών πυροβόλων

Ὁδηγίαι πρὸς τὴν ἐν Λονδίνῳ ἐπιτροπὴν διὰ τὴν ἀγορὰν πλοίων καὶ σιδηρῶν πυροβόλων.


Περ. Β΄
Ἀριθ. 3120

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σ. Βουλευτικὸν

Ἡ ἀπάντησις εἰς τὰ δύο προβουλεύματα τοῦ Σ. Βουλευτικοῦ, τὸ ἓν κατὰ τὴν 23 τοῦ τρέχοντος καὶ ἀρ. 1056, τὸ δ᾽ ἕτερον κατὰ τὴν 24 καὶ ἀρ. 1064.
Τὸ Ἐκτελεστικὸν περὶ τοῦ πλοίου τὸ ὁποῖον θὰ σταλῇ εἰς Λονδῖνον διέταξε πρὸ τῆς χθὲς τοὺς κ. προκρίτους τῆς νήσου Ὕδρας διὰ νὰ στείλωσιν ἐνταῦθα τὴν γολέταν τοῦ καπετὰν Γεωργίου Δ. Νέγκα, ἡ ὁποία ἐντὸς 8 ἡμερῶν ἐλπίζεται νὰ φθάσῃ καὶ μὲ τὸν ἀναχωρισμόν της ἐντεῦθεν, ἐν ᾗ θέλει ἐμβαρκαρισθῆ καὶ ὁ εὐγενέστατος φιλέλλην κ. Βλακιέρος, θέλει ἐκδώσει τὰς ἀναγκαίας διαταγὰς εἰς τὴν ἐν Λονδίνῳ ἐπιτροπὴν περὶ τῆς ἀλλαγῆς τῶν ἐξ ὀρειχάλκου κανονίων μὲ σιδηρᾶ, περὶ τῆς ἀγορᾶς τῶν ἕξ φιργάδων καὶ δύο ἀτμοκινήτων πλοίων καὶ περὶ ἄλλων ἀναγκαίων πραγμάτων, ἀφορούντων τὴν ἐφοδίασιν καὶ ἀσφάλειαν ὅλων τῶν φρουρίων τῆς ἐπικρατείας κατὰ τὸν τρόπον τῶν εὐνομουμένων ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης.

Ναυπλίου τὴν 25 Ἰουλίου 1824

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Παναγιώτης Μπότασης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γεν. Γραμματεὺς.
Π. Γ. Ρόδιος.

(Σφραγὶς)

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Προβούλευμα τοῦ Ἐκτελεστικοῦ ὑπ᾽ ἀριθμὸν 3120 ἀποκριτικὸν εἰς ἕτερα τοῦ Βουλευτικοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 1056 καὶ 1064͵ περὶ τοῦ πλοίου τοῦ σταλησομένου εἰς Λονδῖνον. Ἀνεγνώσθη τῇ 26 Ἰουλίου 1824.