Νεοελληνική Φιλολογία/Κωνσταντίνος Άβιας

Νεοελληνική Φιλολογία: Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων
από της καταλύσεως της βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι της ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821)
Συγγραφέας:
Κωνσταντῖνος Ἄβιας


Κωνσταντῖνος Ἄβιας Πάτμιος, συνέγραψεν Ἑβδομαδευχάριον ἐκδοθὲν ἐν Βενετίᾳ τῷ 1704.