Νεοελληνική Φιλολογία/Ιωάννης Μάμολας

Νεοελληνική Φιλολογία: Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων
από της καταλύσεως της βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι της ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821)
Συγγραφέας:
Κωνσταντῖνος Ἄβιας


Ἰωάννης Μάμολας ἐξ Αἰτωλίας, ἐδιδάχθη ἐν Ἰωανίνοις, καὶ παρέφρασε περὶ τὸ 1710 Φιλῆ περὶ ζώων ἰδιότητος (ἀνέκδοτον).