Μέτρα οργανώσεως της κατά ξηράν και θάλασσαν αμύνης εν όψει της εκστρατείας του Ιμπραήμ

Μέτρα ὀργανώσεως τῆς κατὰ ξηρὰν καὶ θάλασσαν ἀμὐνης ἐν ὂψει τῆς ἐκστρατείας τοῦ Ἰμπραήμ.


Περ. Β΄
Ἀρ. 3152

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα

Ἐπειδὴ ἀπὸ διαφόρους ἀξιοπίστους πληροφορίας τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα πιστοποιεῖται ὅτι ὁ ἐχθρὸς μὲ μεγαλυτέρας δυνάμεις παρὰ τὰ παρελθόντα ἔτη ἐφέτος μέλλει νὰ ἀπέλθῃ ἐναντίον μας καὶ ὁ παρὼν χρόνος θέλει κρίνει τὴν τύχην τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐπειδὴ εἰς τὴν ἐξ Αἰγύπτου θρυλουμένην ἐκστρατείαν τοῦ Μεχμὲτ Ἀλῆ φαίνεται ὅτι ὁ ἐχθρὸς ἀφιέρωσεν ὅλας τὰς ἐλπίδας του, τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα ἔλαβε τὰ ἀκόλουθα δραστήρια μέτρα διὰ νὰ ἀσφαλίσῃ πανταχόθεν τὴν ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν:

Αον Ἐξέδωκε διαταγὴν νὰ ἐκπλεύσωσιν ἐνενήκοντα πέντε πλοῖα ἀπὸ τὰς ναυτικὰς νήσους Ὕδρας, Σπετζῶν καὶ Ψαρῶν. Ἐξ αὐτῶν τὰ μὲν νὰ ἰχνηλατῶσι τὸν σουλτανικόν, τὰ δὲ τὸν αἰγυπτιακὸν στόλον. Καὶ εἶναι βέβαια ἐλπὶς κατὰ τὰς ἀναφορὰς τῶν προκρίτων τῶν εἰρημένων νήσων νὰ ἐβγῆκαν μέχρι τοῦδε ὅλα εἰς τὰ παννιά.

Βον Διὰ νὰ μὴ διαφύγῃ ὁ ἐχθρικὸς στόλος καὶ προπάντων ὁ τῆς Αἰγύπτου τὴν προσοχὴν τῶν ἡμετέρων πλοίων καὶ αἴφνης κάμῃ τὴν μελετουμένην ἀπόβασιν εἰς τὴν Πελοπόννησον, κατὰ τὸ σχέδιον ὅπου πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν παρρησιάσθη εἰς τὸ Βουλευτικὸν Σῶμα, διωρίσθησαν εἰς ὅλα τὰ παράλια τῆς Πελοποννήσου ἱκανὰ στρατεύματα, συντροφευμένα μὲ φροντιστάς, μισθοδότας καὶ ἐπιθεωρητάς, εἰς τοὺς ὁποίους ἐδόθησαν ἱκανὰ χρήματα διὰ νὰ ἀπαντῶσι τὰς χρείας αὐτῶν καὶ αἱ ἀναγκαῖαι ὁδηγίαι, δι' ὧν μέλλει νὰ διατηρηθῇ ἡ δυνατὴ εὐταξία καὶ νὰ ἐμποδισθῇ ἡ λιποταξία καὶ κάθε ἄλλη κατάχρησις. Ταυτοχρόνως διετάχθη νὰ ἐφοδιασθῶσιν καὶ τὰ φρούρια Μονεμβασίας, Νεοκάστρου καὶ τὸ Παλαιόκαστρον τῆς Ἢλιδος μὲ τοὺς ἀναγκαίους στρατιώτας, τροφὰς καὶ πολεμοφόδια δι’ ὅσον ἡ χρηματικὴ ἐσυγχωροῦσε κατάστασις.

Γὸν Ἐπειδὴ ἐφάνησαν ἐχθροὶ καὶ εἰς τὰ μέρη τῆς Χέρσου Ἑλλάδος, ἐλήφθησαν καὶ περὶ τούτων τὰ ἀναγκαῖα μέτρα καὶ διωρίσθησαν στρατεύματα εἰς ὅλας τὰς θέσεις. Ἐφωδιάσθη καὶ τὸ φρούριον Ἀθηνῶν καὶ εἰς ἐμψύχωσιν τῶν ἐκεῖ στρατευμάτων ἀπεστάλησαν εἰς βοήθειαν γενναῖοι καὶ φρόνιμοι ἀρχηγοὶ μὲ ἱκανὴν δύναμιν, ἐπὶ τούτοις καὶ ἀναγκαῖοι φροντισταί, μισθοδόται κ.τ.λ. ἐφωδιασμένοι μὲ ἱκανὰ χρήματα.

Δον Ἐπειδὴ καὶ διὰ νὰ ἐκπλεύσωσι τὰ εἰρημένα ἐνενήκοντα πέντε πλοῖα ἀπὸ τὰς ναυτικὰς νήσους Ὕδρας καὶ Σπετζῶν ἔκαμε χρεία νὰ μένωσι αἵ νῆσοι αὖται χωρὶς ὑπεράσπισιν, διωρίσθησαν ἱκανὰ στρατεύματα εἰς τὰ ὁποῖα ἐνεπιστεύθη ἡ ἀσφάλεια αὐτῶν τῶν νήσων.

Τοιαῦτα μέτρα ἐλήφθησαν μέχρι τοῦδε εἰς ὀχύρωσιν τῶν διαφόρων θέσεων τῆς πατρίδας. Τὸ Ἐκτελεστικὸν μ᾽ ὅλον τοῦτο Σῶμα, γνωρίζον χρέος του ἀπαραίτητον τὸ νὰ ἐπαγρυπνῇ εἰς ὅ τι ἀφορᾷ τὴν ἀσφάλειαν τοῦ ἔθνους, ἐξακολουθεῖ ν' ἀναπληροῖ τὰς ἐλλείψεις ἑκάστου μέρους καὶ ἐλπίζεται νὰ ματαιωθῶσι καὶ ἐφέτος τὰ σχέδια τοῦ τυράννου.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 26 Ἰουλίου 1824


Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Παναγιώτης Μπότασης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσωρ. Γεν. Γραμματεὺς.
Π. Γ. Ρόδιος.

Ἐπὶ τοῦ νώτου: Προβούλευμα τοῦ Ἐκτελεστικοῦ ὑπ᾽ ἀριθμὸν 3152, περὶ γενικοῦ σχεδίου τῆς κατὰ γῆν καὶ θάλασσαν ἐκστρατείας. Ἀνεγνώσθη τῇ 28 Ἰουλίου 1824.