Μέριμνα διά την περίθαλψιν των προσφύγων Κάσου

Μέριμνα διὰ τὴν περίθαλψιν τῶν προσφύγων Κάσου.


Περ. Β΄
Ἀρ. 3154

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σ. Βουλευτικὸν

Εἰς ἀπάντησιν τοῦ κατὰ τὴν 24 τοῦ ἤδη λήγοντος καὶ ἀρ. 1066 προβουλεύματός του, γνωστοποιεῖται τὸ Σ. τοῦτο Σῶμα ὅτι τὸ ᾿Εκτελεστικόν, συναισθανθὲν τὴν ὁποίαν ὀφείλει φιλοστοργίαν καὶ μητρικὴν κηδεμονίαν ἡ Διοίκησις εἰς τὰς καταφυγούσας ἀπὸ τὴν δουλείαν τῶν ἐχθρῶν εἰς τὰς νήσους Πάρον καὶ Νάξον οἰκογενείας τῆς Κάσου, ἔλαβε τ' ἀναγκαῖα μέτρα καὶ διέταξεν ὅθεν ἀνῆκεν ν᾽ ἀποδεχθῶσι τὰ μοναστήρια τῶν δύο τούτων νήσων αὐτὰς καὶ ὅσας ἄλλας δὲν χωρῶσιν ταῦτα νὰ ὑποδεχθῶσιν οἱ κάτοικοι τῶν νήσων ἄνευ ἐνοικίου εἰς τὰ ὁσπίτιά των μὲ τὴν ἀνήκουσαν περιποίησιν καὶ ἀδελφικὴν ὑποδοχήν, στεῖλαν ἐπὶ αὐτοῦ καὶ τρεῖς Κασίους εἰς τὸν ἔπαρχον τῆς Σύρας, νὰ τοὺς ἀγοράσῃ καὶ παραδώσῃ 500 κοιλὰ σῖτον, διὰ νὰ τὸ διανείμουν εἰς τὰς διαληφθείσας οἰκογενείας δικαίως καὶ ἀναλόγως τῆς ἐνδείας ἑκάστης.


Ναυπλίου τὴν 26 Ἰουλίου 1824

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Παναγιώτης Μπότασης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γεν. Γραμματεὺς.
Π. Γ. Ρόδιος.

(Σφραγὶς)


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Προβούλευμα τοῦ Ἐκτελεστικοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 3154 ἀποκριτικὸν εἰς ἄλλο τοῦ Βουλευτικοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 1066. περὶ τῶν δυστυχησάντων Κασίων. Ἀνεγνώσθη τῇ 28 Ἰουλίου 1824.