Λόγος
Συγγραφέας:
Ιανουάριος 1882.


Ἐγὼ ἂν ἤμουν βασιλεύς, ἀγαπητή μου Μοῦσα,
εἰς τὴν βουλὴν τοῦ ἔθνους μου ἰδού πῶς θὰ μιλοῦσα.

- Τοὺς βουλευτὰς τοῦ ἔθνους μου τριγύρω μου κυττάζω,
μὲ τόση εὐχαρίστησι καὶ ὄρεξι μεγάλη,
κι' ἐμπρὸς εἰς ὅλους φανερὰ μὲ δύναμι φωνάζω
πὼς θέλω νἆμαι βασιλεὺς μὲ ἥσυχο κεφάλι.

- Φωνάζετε, μαλόνετε, τραβᾶτε τὰ μαλλιά σας,
μὲ γρόθους καὶ μὲ ματσουκιαῖς τὰ μοῦτρα σας βαρεῖτε,
ἀλλ' ὅμως σᾶς παρακαλῶ, γιὰ τὰ μαλώματά σας
καὶ τὸν Μεγαλειότατο νὰ μὴ ἀνησυχῆτε.

- Πρωθυπουργὸς τοῦ κράτους μας ἂς εἶναι ὅποιος θέλει,
ὑπογραφαῖς ἀμέτρητες, ἂν θέλετε σᾶς δίνω,
ἀλλὰ νὰ εἶμαι ἥσυχος, μόνο γι' αὐτὸ μὲ μέλει,
καὶ τἄλλα πιὰ εἰς τοῦ Θεοῦ τὴν πρόνοιαν τ' ἀφίνω.

- Μαλόνετε μονάχοι σας, ἀλλ' ὄχι καὶ μὲ ξένους,
καὶ μὴ ζητεῖτε πόλεμο ποτέ σας μὲ γεινάτι,
γιατὶ ἀλλοιῶς μὰ τὸ Θεὸ καὶ τὴν τιμὴ τοῦ γένους
ἀφίνω καλοπέρασι καὶ Στέμμα καὶ Παλάτι.

- Ποτὲ δὲν ἐπεθύμησα στρατούς, κανόνια, στόλους,
δὲν θέλω γιὰ τὸν πόλεμο τὸ ζεῦκι μου νὰ χάνω,
ἐπιθυμῶ αἱ σχέσεις μου μὲ ὅλαις καὶ μὲ ὅλους
νὰ εἶναι φιλικῶταται ὡς ὅτου ν' ἀποθάνω.

- Καθένας μὲ τὸ γοῦστο του... Σεῖς θέλετε κινήσεις,
πολέμους, δάφνας, τρόπαια καὶ φλογερὸ καμίνι,
ἀλλὰ ἐμένα γι' ἄρματα δὲν μ' ἔπλασε ἡ φύσις
καὶ ὁ θεὸς μοῦ ἔγραψε νὰ ζήσω ἐν εἰρήνη.

- Καὶ τώρα μίαν συμβουλὴν εἰς ὅλους σας θὰ δώσω,
ν' ἀφίσετε στὰ κουτουροῦ τὸ ἔθνος νὰ πηγαίνῃ
καὶ εἰς τὸ γλέντι ἔλθετε μαζί σας νὰ τὸ στρώσω,
ἂν θέλετε νὰ ζήσωμε ζωὴ χαριτωμένη.
Ἐκεῖνος βγαίνει εὐτυχὴς καὶ πάντα κερδισμένος,
ποὺ μένει μ' ὅ,τι τοὔτυχε κατευχαριστημένος.