Καταστατικό του Σωματείου Οικοτρόφων της «Φ.Ε.Π.»


Καταστατικό του Σωματείου Οικοτρόφων της «Φ.Ε.Π.»
Ιδρυτική πράξη συλλόγου - δημόσιο έγγραφο


Ιδρυτικά μέλη Σωματείου Οικοτρόφων της «Φ.Ε.Π.»


Άρθρο 1: Όνομα. Σφραγίδα Επεξεργασία

α) Ιδρύεται σωματείο φοιτητών Οικοτρόφων με την επωνυμία "Σύλλογος Οικοτρόφων - Φ.Ε.Π.", με έδρα την Πανεπιστημιούπολη Πάτρας.
β) Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή που στη περιφέρεια γράφει "Σύλλογος Οικοτρόφων Φ.Ε.Π.".

Άρθρο 2: Σκοποί του Συλλόγου είναι: Επεξεργασία

 1. Η συμμετοχή των μελών του συλλόγου στον αγώνα του λαού για την εθνική ανεξαρτησία, την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας, τη δημοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία, και την κοινωνική πρόοδο της πατρίδας μας.
 2. Η καλλιέργεια των ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δημιουργικής συνεισφοράς στη κοινωνική πρόοδο, στην ειρήνη και στη φιλία ανάμεσα στους λαούς και τους νέους όλου του κόσμου.
 3. Η κατοχύρωση και ανάπτυξη των ακαδημαϊκών και συνδικαλιστικών ελευθεριών, των συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών.
 4. Η άνοδος του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των Οικοτρόφων.
 5. Η εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των Οικοτρόφων.
 6. Η παρέμβαση και συμμετοχή των οικοτρόφων στη διοίκηση της Φ.Ε.Π.
 7. Η διοικητική ένταξη και διαχείριση της "Φ.Ε.Π." από το Πανεπιστήμιο Πατρών αντί του Εθνικού Ιδρύματος.
 8. Η κατοχύρωση Δημοκρατικού Κανονισμού Λειτουργίας της Φοιτητικής Εστίας.
 9. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας στη βάση των κοινών προβλημάτων μεταξύ των μελών του συλλόγου.
 10. Η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης, επικοινωνίας και συνεργασίας, σύνδεση με τη τοπική αυτοδιοίκηση, με σπουδαστικούς, μορφωτικούς, επιστημονικούς, πνευματικούς συλλόγους, εκπροσώπους εργαζομένων και γενικά κάθε σωματείο, οργάνωση, οργανισμό Ελληνικό ή ξένο ή διεθνή που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 11. Η ενεργή συμμετοχή των οικοτρόφων στον αγώνα του φοιτητικού και λαϊκού κινήματος για περισσότερες φοιτητικές εστίες.

Άρθρο 3: Μέσα επίτευξης των στόχων: Επεξεργασία

 1. Διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις, η διοργάνωση καλλιτεχνικών, μορφωτικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων κλπ.
 2. Διαρκής επαφή των μελών του συλλόγου με τον Ελληνικό λαό και την ενημέρωσή του πάνω στο γενικότερο προβληματισμό που αναπτύσσουν τα μέλη, καθώς και με τη διεθνή κοινή γνώμη.
 3. Διαβήματα στις διοικητικές αρχές με ανακοινώσεις στον τύπο, με συντονισμό της δράσης με άλλους φοιτητικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς συλλόγους και τις διεθνείς οργανώσεις, κινητοποιήσεις ανάλογα με τις διαμορφωμένες συνθήκες.
 4. Η συγκρότηση ομάδων δουλειάς, επιτροπών μελετών, εισηγητικών επιτροπών, στα πλαίσια του συλλόγου και σε συνεργασία με άλλους συλλόγους όπως προαναφέρθηκε.
 5. Κάθε άλλη ενέργεια ή δραστηριότητα που εγκρίνεται από τα όργανα του συλλόγου.

Άρθρο 4: Μέλη του Συλλόγου Επεξεργασία

Τα Μέλη του Συλλόγου είναι: α) Τακτικά, β) Επίτιμα

Τακτικά Μέλη Επεξεργασία

α) Μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι οι φοιτητές που διαμένουν στη Φ.Ε.
β) Για την εγγραφή ενός μέλους απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:
 1. Να αποδέχεται το καταστατικό του συλλόγου.
 2. Να πληρώνει την τακτική ετήσια εισφορά καθώς και κάθε έκτακτη εισφορά μετά από σχετική απόφαση των οργάνων του συλλόγου.
 3. Να μην έχει προηγούμενη φασιστική ή αντιδημοκρατική δράση.
γ) Οι εγγραφές όλων των μελών πρέπει να ανανεώνονται κάθε έτος.

Επίτιμα Μέλη Επεξεργασία

Επίτιμα μέλη γίνονται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, μετά από πρόταση 40 μελών κρίνονται όσοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο σύλλογο ή εργάστηκαν για σκοπούς όπως αυτοί του συλλόγου.

Άρθρο 5: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών Επεξεργασία

Τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Έχουν δικαίωμα: Επεξεργασία

 1. Να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις του συλλόγου.
 2. Να εκλέγουν τα όργανα του συλλόγου και να εκλέγονται σ' αυτά.
 3. Να προτείνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του συλλόγου κάθε τι που βοηθάει στη πραγματοποίηση των σκοπών του και να παίρνουν απάντηση στις προτάσεις τους σ' ένα τακτό χρονικό διάστημα.
 4. Να μετέχουν σ' όλες τις εκδηλώσεις του συλλόγου.
 5. Να αποχωρούν όταν θέλουν αφού πληρώσουν τις οφειλόμενες συνδρομές τους.

Έχουν υποχρέωση: Επεξεργασία

 1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων του συλλόγου.
 2. Να συμβάλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου.
 3. Να είναι ταμειακώς εντάξει.

Τα επίτιμα μέλη δεν μπορούν να ψηφίζουν, να εκλέγουν ή να εκλέγονται και δεν υποχρεώνονται σε εισφορά.

Άρθρο 6: Διαγραφή μέλους. Απώλεια ιδιότητας μέλους Επεξεργασία

α) Το μέλος διαγράφεται όταν δρα ενάντια στους σκοπούς του συλλόγου και εμποδίζει την εκτέλεση αποφάσεων Γ.Σ. ή αποφάσεων του Δ.Σ. ή όταν δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.
β) Απώλεια της ιδιότητας επέρχεται όταν:
 1. Το μέλος χάσει την ιδιότητα του Οικοτρόφου στη Φοιτητική Εστία Πάτρας.
 2. Το ζητήσει το ίδιο εγγράφως.
Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους εγκρίνεται από το Δ.Σ.

Η διαγραφή αποφασίζεται από Γ.Σ. σε απαρτία και παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Η πρόταση για διαγραφή γίνεται από το Δ.Σ. ή από το 1/10 των μελών του συλλόγου. Ο υπό διαγραφή φοιτητής έχει δικαίωμα απολογίας. Η διαγραφή ανακαλείται με την ίδια ή μεγαλύτερη πλειοψηφία. Σε περίπτωση που το παραπάνω μέλος λείπει από τη Γ.Σ. που αποφασίζει για την υπόθεσή του ή αποστείλει έγγραφη απολογία, το θέμα εξετάζεται ερήμην. Το παραπάνω μέλος πρέπει να έχει ενημερωθεί εγγράφως από το Δ.Σ. τουλάχιστον 10 μέρες πριν εξετασθεί το θέμα του στη Γ.Σ.

Εκτός της διαγραφής άλλες ποινές είναι: σύσταση, μομφή, προσωρινή απώλεια του δικαιώματος της ψήφου.

Άρθρο 7: Πόροι του Συλλόγου Επεξεργασία

Οι πόροι του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Έκτακτοι πόροι είναι:

α) Οι έκτακτες συνδρομές των μελών που καθορίζονται από τη Γ.Σ.
β) Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του συλλόγου.
γ) Ότι άλλο περιέχεται στο σύλλογο από δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε νόμιμος πόρος. Δωρεές γίνονται δεκτές μόνο με την έγκριση της Γ.Σ. και εφ' όσον αντίκεινται στους σκοπούς του συλλόγου.

Άρθρο 8: Όργανα του συλλόγου Επεξεργασία

Όργανα του συλλόγου είναι:

α) Η γενική συνέλευση (Γ.Σ.)
β) Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.)
γ) Η εξελεγκτική επιτροπή
δ) Η εφορευτική επιτροπή

Άρθρο 9: Η γενική συνέλευση (Γ.Σ.) Επεξεργασία

Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του συλλόγου. Μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω στα άλλα όργανα του συλλόγου.

Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη.

Ειδικότερα:

α) Εκλέγει τριμελές προεδρείο για την διεξαγωγή της ως εξής:
Γίνεται ψηφοφορία με ανάταση των χεριών. Το κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει μόνο ένα από τους υποψηφίους.
(Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος - Γραμματέας).
β) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.
γ) Εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής Επιτροπής.
δ) Αποφασίζει τελικά για την αποβολή ή διαγραφή των μελών.
ε) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού.
στ) Αποφασίζει για την διάλυση του συλλόγου.
ζ) Παύει, εφόσον παρευρίσκονται το (50% συν 1) των μελών του συλλόγου με πλειοψηφία τα 2/3 των παρόντων τα όργανα του συλλόγου ή τα μέλη τους εφόσον η παύση τους υπαγορεύεται από σοβαρούς λόγους.
η) Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και ισολογισμού και κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.
θ) Ψηφίζει εσωτερικό κανονισμό της Γ.Σ. για όσες περιπτώσεις δεν προβλέπει το καταστατικό.

Τακτικές συνελεύσεις Επεξεργασία

α) Τακτικές Γ.Σ. γίνονται 2 φορές το χρόνο και κατά τους μήνες Νοέμβρη και Μάρτη.
β) Η Ετήσια Γ.Σ. του Νοέμβρη προκηρύσσει εκλογές και συγκαλείται από το Δ.Σ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα της επόμενης παραγράφου, 7 μέρες πριν την διεξαγωγή τους.
γ) Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
 1. Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής.
 2. Προκήρυξη των εκλογών σε 3 - 15 μέρες από τη Γ.Σ.
 3. Εκλογή της εφορευτικής επιτροπής.
δ) Στις υπόλοιπες Γ.Σ. που συγκαλούνται από το Δ.Σ. (τακτικές), θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
 1. Έκθεση του Δ.Σ. για το διάστημα που μεσολάβησε από τη προηγούμενη Γ.Σ.
 2. Οποιοδήποτε θέμα προταθεί εγγράφως από 50 μέλη τουλάχιστον του συλλόγου.

Οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου μπορεί να προτείνει ένα θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ανακοίνωση. Αυτό μπαίνει στην ημερήσια διάταξη αν πάρει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη Γ.Σ.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Επεξεργασία

Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται:

α) Από το Δ.Σ.
β) Από την εξελεγκτική επιτροπή σε θέματα της αρμοδιότητας της.
γ) Όταν το ζητήσει το 1/10 των μελών του συλλόγου, καθορίζοντας τα θέματα που θα συζητηθούν.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Επεξεργασία

Οι τακτικές Γ.Σ. προκηρύσσονται 7 μέρες πριν τη διεξαγωγή τους, με πλατιά δημοσιότητα. Η τελική ημερήσια διάταξη ανακοινώνεται 3 μέρες πριν τη Γ.Σ. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας οι τακτικές Γ.Σ. συνέρχονται σε 7 μέρες το αργότερο και τουλάχιστο μια μέρα μετά, οπότε θεωρούνται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των μελών.

Οι έκτακτες Γ.Σ. προκηρύσσονται 3 μέρες τουλάχιστο πριν τη διεξαγωγή τους και τηρείται η διαδικασία των τακτικών Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας έκτακτης Γ.Σ. συγκαλείται ανεξάρτητα από απαρτία σε 3 μέρες το αργότερο.

Οι Γ.Σ. βρίσκονται σε απαρτία όταν παίρνουν μέρος στη Γ.Σ. τουλάχιστο το 1/4 των μελών του συλλόγου.

Οι ανακοινώσεις για τη Γ.Σ. υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Δ.Σ. και αναρτώνται σε κατάλληλες εμφανείς θέσεις.

Η ανακοίνωση καθορίζει σαφώς χρόνο και θέματα ημερήσιας διάταξης, τόπο διεξαγωγής της.

Άρθρο 10: Διοικητικό Συμβούλιο Επεξεργασία

α) Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Δ.Σ. του οποίου τα μέλη εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών.
β) Η θητεία του Δ.Σ. είναι ετήσια. Τα νεοεκλεγόμενα μέλη για το Δ.Σ. συγκαλούνται από την εφορευτική επιτροπή και συγκροτούνται σε σώμα.
Η Εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει κατά την απολογιστική Γ.Σ. τη σφραγίδα τα αρχεία και το ταμείο του συλλόγου που τα παραδίδει στο νέο Δ.Σ. μόλις συγκροτηθεί σε σώμα. Στη πρώτη αυτή συνεδρίαση εκλέγονται μεταξύ των μελών με μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας.
γ) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε βδομάδα. Έκτακτα όταν αυτό ζητηθεί από τον πρόεδρο ή από τρία (3) μέλη. Για να έχει απαρτία η συνεδρίαση του Δ.Σ. απαιτείται να παρεβρίσκονται 4 μέλη τουλάχιστον.
δ) Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές. Οι παρατηρητές έχουν δικαίωμα λόγου και υποβολής προτάσεων εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το σώμα.
ε) Οι αποφάσεις παίρνονται με φανερή ψηφοφορία εκτός από προσωπικά θέματα ή αν ζητηθεί από το 1/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ. μυστική ψηφοφορία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα μπαίνει από την αρχή.
Αν τελικά παραμείνει ισοψηφία το θέμα πάει στο επόμενο Δ.Σ. ή στη Γ.Σ.
στ) Αποφάσεις του Δ.Σ. για συγκεκριμένα θέματα αναιρούνται με μεγαλύτερη ή ίση πλειοψηφία.
ζ) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητο ή μη της απουσίας κρίνεται από το Δ.Σ.
Σε περίπτωση ανάκλησης ή παραίτησης ή διαγραφής μέλους του Δ.Σ. η θέση πληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό του ίδιου συνδυασμού.
Αν παραιτηθεί ανεξάρτητος ή όλοι οι υποψήφιοι μιας παράταξης η κενή θέση στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από υποψήφια παράταξη ή ανεξάρτητο με το μεγαλύτερο αριθμό υπολοίπου ψήφων.
η) Το Δ.Σ. παύεται πριν τη λήξη της θητείας του με απόφαση της Γ.Σ. η οποία έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το (50% συν 1) των μελών του συλλόγου, απόφαση που παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων στη Γ.Σ. για λόγους μη ικανοποιητικού χειρισμού προβλημάτων του συλλόγου.
Μετά από μία τέτοια παύση εκλέγεται εφορευτική επιτροπή για διεκπεραίωση των υποθέσεων του συλλόγου και διεξαγωγή νέων εκλογών μέσα σε προθεσμία που ορίζει η Γ.Σ.
θ) Ο πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ, αντιπροσωπεύει τον σύλλογο στην Εφορία και σε κάθε αρχή και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου και τον συντονισμό της δράσης του.
Υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με το σύλλογο.
ι) Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντά του και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων.
ια) Ο γενικός γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Αντιπροσωπεύει τον Σύλλογο στην Εφορία μαζί με τον πρόεδρο.
Προεδρεύει όταν λείπει ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος.
Έχει την ευθύνη για την ανακοίνωση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Έχει την ευθύνη των βιβλίων του συλλόγου εκτός του ταμείου. Φυλάγει τη σφραγίδα του συλλόγου και συνυπογράφει τα έγγραφα με τον πρόεδρο.
ιβ) Ειδικός γραμματέας: Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει και τον βοηθά στο έργο του.
ιγ) Ο ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του συλλόγου΄.
ιδ) Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των κοινών χώρων της Εστίας.

Άρθρο 11: Τομείς Επεξεργασία

Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζονται οι τομείς δραστηριοτήτων στη βάση της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του συλλόγου για την επιτυχία των σκοπών του. Το Δ.Σ. με απόφαση του ορίζει μέλη του σαν υπευθύνους ως προς το Δ.Σ. για κάθε συγκεκριμένο τομέα.

Για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων κάθε τομέα, για την συγκρότηση ομάδων δουλειάς και κριτική του έργου του γίνονται ανοιχτές ολομέλειες για όλα τα μέλη του συλλόγου.

Οι αποφάσεις του εγκρίνονται ή όχι από το Δ.Σ. Για την εκτέλεση διαφόρων αποφάσεων του τομέα, εάν είναι αναγκαίο, σχηματίζονται ομάδες δουλειάς που αναλαμβάνουν υπεύθυνα να φέρουν σε πέρας τις διάφορες πρακτικές δουλειές.

Άρθρο 12: Εξελεγκτική επιτροπή Επεξεργασία

α) Είναι 3μελής με δύο αναπληρωματική μέλη. Εκλέγεται για ένα χρόνο. Τα ονόματα των υποψηφίων μελών της εξελεγκτικής επιτροπής και των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο.
β) Καθήκον έχει την άσκηση οικονομικού ελέγχου στο Δ.Σ. και υποβολή της σχετικής έκθεσης στην απολογιστική Γ.Σ. Διατηρεί βιβλίο πρακτικού όπου καταχωρεί τα πρακτικά από τις αποφάσεις.
γ) Συγκροτείται σε σώμα όπως το Δ.Σ.

Άρθρο 13: Εκλογικός Κανονισμός Επεξεργασία

α) Οι εκλογές διεξάγονται το αργότερο 15 μέρες μετά την απολογιστική Γ.Σ. του Νοέμβρη από 5μελές εφορευτική επιτροπή με 2 αναπληρωματικά μέλη που εκλέγεται από την προαναφερθείσα Γ.Σ. με απλή Αναλογική.
β) Τα μέλη της Εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στο Δ.Σ.
γ) Τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού κατατίθενται 48 ώρες πριν τις εκλογές.
Η εφορευτική επιτροπή 36 ώρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών ανακοινώνει επίσημα τους καταλόγους των υποψηφίων.
δ) Μέσα στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στη απολογιστική Γ.Σ. και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, η εφορευτική επιτροπή με ευθύνη της οργανώνει ανοιχτή συγκέντρωση για τα μέλη του συλλόγου με σκοπό την με ίσους όρους παρουσίαση όλων των προγραμμάτων των παρατάξεων ή των ανεξάρτητων υποψηφίων.
ε) Εκλογικό σύστημα είναι η απλή αναλογική. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται από την απολογιστική Γ.Σ. και παό την εφορευτική επιτροπή. Σαν εκλογικό μέτρο παίρνεται το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση των έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών.
στ) Κατά τη λήξη της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή διενεργεί τη διαλογή που γίνεται μπροστά σε όσους φοιτητές θέλουν να την παρακολουθήσουν. Ενστάσεις κατά της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής και μέχρι 3 μέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κρίνονται από την εφορευτική επιτροπή.
Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεί του συλλόγου, μέσα σε ιδιαίτερο χώρο με την ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής και του Δ.Σ, 3 μέρες, χρόνος στον οποίο μπορούν να υποβληθούν οι ενστάσεις.
Ενστάσεις που αφορούν το κύρος των εκλογών πρέπει να κατατεθούν μέχρι 3 μέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κρίνονται από την Γ.Σ. στην οποία παρευρίσκονται τα 2/3 των μελών του συλλόγου.

Άρθρο 14: Τροποποιήσεις του καταστατικού Επεξεργασία

Η τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού είναι δυνατή μόνο από έκτακτη Γ.Σ. που συγκαλείται από το Δ.Σ. είτε από το 20% των μελών του συλλόγου.

Η Γ.Σ. αυτή έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται τα (50% συν 1) των μελών του συλλόγου και η τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού γίνεται αποδεκτή μόνο αν συγκεντρώσει πλειοψηφία 3/4 των παρόντων στη συνέλευση.

Άρθρο 15: Διάλυση του συλλόγου Επεξεργασία

Αποφασίζεται μόνο από γενική συνέλευση, που έχει απαρτία τα (50% συν 1) των μελών του συλλόγου, και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών της Γ.Σ.

Άρθρο 16 Επεξεργασία

Κάθε ζήτημα που αφορά τον σύλλογο και δεν προβλέπεται από το καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με το πνεύμα του καταστατικού και κατόπιν γενικής Συνέλευσης. Το παραπάνω καταστατικό αποτελούμενο από (16) άρθρα ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του από το σύνολο των ιδρυτικών του μελών που συνήλθαν ειδικά γι' αυτό σε ιδρυτική συνέλευση στην Πάτρα σήμερα στις 3-4-1979.

Νομική επικύρωση Επεξεργασία

Το έγγραφο του Καταστατικού συνοδεύεται από τις εξής ενδείξεις για τον Αριθμό Μητρώου και τον Αριθμό Απόφασης, οι οποίες και πιστοποιούν τη νομική ισχύ του, άρα και την νομιμότητα του σωματείου:

Αριθμός Απόφασης Επεξεργασία

Επικυρώθει 570/79

19 Ιουνίου 1979

(σφραγίδες)

Δημ. Ζέρβας

Αριθμός Μητρώου Επεξεργασία

Κατετέθη παρ' υμίν και κατεχωρήθη εις το οικείον βιβλίον ανεγνωρησμένων Σωματείων υπ' αριθμ. Μητρώου 763 την 22 Νοεμβρίου 1979.

Η Δικ. Υπογραμματεύς

(σφραγίδα)

(υπογραφή)

Τα ιδρυτικά Μέλη Επεξεργασία

Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου είναι:

 1. Γαϊτάνος Δημήτρης
 2. Τσατσαρώνης Παναγιώτης
 3. Φιλίππου Γιάννης
 4. Χριστόπουλος Σωτήρης
 5. Λεσφάκης Αποστόλης
 6. Κουκούνης Γιώργος
 7. Σκούρας Νίκος
 8. Σουλινάρης Γιώργος
 9. Κομπολίτου Παναγιώτα
 10. Τσουκαλά Χριστίνα
 11. Ξεκουκουλωτάκης Μιχάλης
 12. Σκανδαλιάρη Βάσω
 13. Τσιότσιος Γεώργιος
 14. Παπαδόπουλος Νικόλαος
 15. Καραογλάννης Αναστάσιος
 16. Τσεκούρας Κων/νος
 17. Τοτόμις Νάσος
 18. Φιλίππου Μιχαήλ
 19. Οργιανέλης Κων/νος
 20. Κουτσουρέλης Δημήτρης
 21. Χριστάρας Χάρης