Κάλαντα Χριστουγέννων "βυζαντινά"

(Ανακατεύθυνση από Κάλαντα "βυζαντινά")

Άναρχος Θεός καταβέβηκεν,
και εν τη Παρθένω κατώκησεν.
Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Βασιλεύς των όλων και Κύριος
ήρθε τον Αδάμ αναπλάσασθαι.
Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε,
τάξεις των αγγέλων ευφραίνεσθε.
Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου έρου έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Δέξαι Βηθλεέμ τον Δεσπότην σου,
Βασιλέα πάντων και Κύριον
Έρουρεμ, έρουρεμ,
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Εξ Ανατολών Μάγοι έρχονται,
δώρα προσκομίζοντες άξια.
Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Ζητούν προσκυνήσαι τον Κύριον
τον εν τω σπηλαίω τικτόμενον.
Έρουρεμ, έρουρεμ,
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Ήνεγγεν αστήν μάγους οδηγών
ένδον του σπηλαίου εκόμισεν.
Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Θεός, βασιλεύς προαιώνιος
τίκτεται εκ κόρης Θεόπαιδος.
Έρουρεμ, έρουρεμ,
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Ιδών ο Ηρώδης ως έμαθεν
όλως εξεπλάγη ο δείλαιος.
Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Κράζει και βοά προς τους ιερείς
τους δοξολογούντας τον Κύριον:
Έρουρεμ, έρουρεμ,
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

«Λέγετε σοφοί και διδάκαλοι
άρα πού γεννάται ο Κύριος;»
Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Μέγα και φρικτόν το τεράστιον
ο εν ουρανοίς επεδήμησεν.
Έρουρεμ, έρουρεμ,
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Νύκτα Ιωσήφ ρήμα ήκουσε,
άγγελος Κυρίου ελάλησεν.
Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Ξένον και παράδοξον άκουσμα
και η συγκατάβασις άρρητος.
Έρουρεμ, έρουρεμ,
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Ο μακροθυμίσας και εύσπλαχνος
πάντων υπομένει τα πταίσματα.
Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Πάλιν ουρανοί ανεώχθησαν
άγγελοι αυτού ανυμνήτωσαν.
Έρουρεμ, έρουρεμ,
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Ρήτορες ελθόντες προσέπεσον
βασιλέα μέγαν και ένδοξον.
Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Σήμερον η κτίσις αγάλλεται
και πανηγύρίζει κι ευφραίνεται.
Έρουρεμ, έρουρεμ,
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Τάξεις των αγγέλων εξέστησαν
επί το παράδοξον θέαμα.
Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Ύμνους και δεήσεις ανέμελπον
των πάντων δεσπότην και άνακτα.
Έρουρεμ, έρουρεμ,
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Φως εν τω σπηλαίω ανέτειλε
και τοις εν τω σκότει επέλαμψε.
Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Χαίρουσα η φύσις αγάλλεται
και πανηγυρίζει κι ευφραίνεται.
Έρουρεμ, έρουρεμ,
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!

Ψάλλοντες Χριστόν, τον Θεόν ημών,
τον εν τω σπηλαίω τικτόμενον.
Έρουρεμ, έρουρεμ
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Δέσποινα!

Ω Παρθενομήτορ και Δέσποινα,
σώζε του εις Σε καταφεύγοντας.
Έρουρεμ, έρουρεμ,
έρου, έρου, έρουρεμ, Χαίρε Άχραντε!